پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

 عنوان

مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

 استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

 استاد مشاور

دکتر حسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف: بیان موضوع2
ب: سئوالات تحقیق2
ج: فرضیه‌ها‌ی تحقیق2
د: اهداف وکاربردها3
ه: روش تحقیق3
و: معرفی پلان3
بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
فصل نخست: مفاهیم مقدماتی5
مبحث اول: مسئولیت مدنی5
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی5
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی5
بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه6
الف: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی7
ب: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری7
گفتار دوم: اهداف مسئولیت مدنی8
بند اول: جبران خسارت و التیام زیان‌دیده9
بند دوم: مجازات خطاکار بازدارندگی و برقراری صلح9
مبحث دوم: پلیس10
گفتار اول: مفهوم و اقسام پلیس10
بند اول: تعریف پلیس10
الف: تعریف پلیس در لغت10
ب: تعریف پلیس در اصطلاح11
بند دوم: اقسام پلیس12
الف: پلیس اداری و قضائی12
1: پلیس اداری12
2: پلیس قضایی12
ب: پلیس عمومی و اختصاصی13
1: پلیس عمومی13
2: پلیس اختصاصی13
گفتار دوم: اهداف پلیس14
فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس19
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی پلیس19
گفتار اول: قاعده اتلاف19
گفتار دوم: قاعده‌ تسبیب21
گفتار سوم: قاعده لاضرر22
گفتار چهارم: قاعده غرور23
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس24
گفتار اول: نظریه تقصیر25
گفتار دوم: نظریه خطر25
گفتار سوم: نظریه‌ها‌ی مختلط و واسطه27
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌ها‌ی عمومی27
بند دوم: نظریه استناد عرفی28
بند سوم: نظریه خطر در برابر انتفاع28
بند چهارم: نظریه تضمین حق29
بند پنجم: نظریه کار نامتعارف29
مبحث سوم: منابع قانونی مسئولیت مدنی پلیس30
گفتار اول: منابع قانونی عام مسئولیت مدنی30
بند اول: قانون اساسی32
بند دوم: قانون مدنی مصوب 1307  32
بند سوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب 133933
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375-137034
بندپنجم: قانون آیین­دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 137836
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 135638
بند هفتم: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 138339
گفتار دوم: منابع قانونی خاص مسئولیت مدنی پلیس41
بند اول: قانون بکارگیری سلاح مصوب 137341
بند دوم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 138249
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب 136961
بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس
فصل نخست: ارکان مسئولیت مدنی پلیس66
مبحث اول: فعل زیان‌بار پلیس66
گفتار اول: مفهوم فعل زیان‌بار67
گفتار دوم: ویژگی‌های فعل زیان‌بار68
بند اول: لزوم نامشروع بودن فعل68
بند دوم: عوامل مشروعیت فعل69
الف: دفاع مشروع70
ب: حکم قانون یا مقام صالح70
1: حکم قانون70
2: دستور مقام صالح72
ج: اضطرار73
د: اجرای حق و رضایت زیان‌دیده74
مبحث دوم: وجود ضرر75
گفتار اول: مفهوم و اقسام ضرر75
بند اول: مفهوم ضرر75
بند دوم: اقسام ضرر76
الف: ضرر مادی76
ب: ضرر معنوی77
ج: ضرر جمعی78
گفتار دوم: شرایط ضرر78
بند اول: مسلم بودن ضرر79
بند دوم: مستقیم بودن ضرر80
بند سوم: جبران نشدن ضرر81
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار82
مبحث سوم: تقصیر پلیس83
گفتار اول: مفهوم تقصیر83
گفتار دوم: اقسام تقصیر86
بند اول: تقصیر سبک و سنگین87
بند دوم: تقصیر عمدی و غیرعمدی87
بند سوم: تقصیر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای88
بند چهارم: تقصیر قراردادی و قهری89
بند پنجم: تقصیر کارکنان پلیس و تقصیر سازمان پلیس89
الف: تقصیر کارکنان پلیس89
ب: تقصیر سازمان پلیس91
گفتار سوم: عناصر تقصیر92
فصل دوم: شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس93
مبحث اول: جبران خسارات مادی93
گفتار اول: جبران خسارت مالی93
بند اول: پرداخت خسارت94
بند دوم: رد عین، مثل یا قیمت94
بند سوم: اعاده وضع به حال سابق95
گفتار دوم: جبران خسارت جسمانی96
بند اول: پرداخت دیه توسط پلیس مقصر96
بند دوم: پرداخت دیه توسط شخص ثالث97
الف: پرداخت دیه از طریق بیمه مسئولیت حرفه‌ای98
ب: پرداخت دیه: از طریق بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی99
ج: پرداخت دیه از محل بودجه سازمان100
د: پرداخت دیه از بیت‌المال101
مبحث دوم: جبران خسارت معنوی101
گفتار اول: جبران مالی خسارت معنوی103
گفتار دوم: جبران معنوی خسارت104
بند اول: درج در جراید104
بند دوم: عذرخواهی104
بند سوم: دلجویی105
بند چهارم: سایر روش‌ها105
نتیجه‌گیری106
پیشنهادات109
منابع و مآخذ111
چکیده انگلیسی114

چکیده

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده‌دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت‌آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانونگذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امینیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده‌ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی‌نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین‌الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می‌‌توان رد پا و جلوه‌ای از مأموریت‌ها‌ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت‌ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می‌‌سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی‌ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می‌‌سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان‌بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان‌بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت‌ها و آشنایی زیان‌دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه‌ی راهکار‌ها‌ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه‌ها‌ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
سمینار انتخاب، طراحی و بهینه سازی شبکه های مخابراتی مبتنی بر WLL
پایان نامه تفاوت کیفیت زندگی در افراد بهنجار با افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی
پایان نامه راحتی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان
پایان نامه شناسایی تفاوت دیدگاه پذیری در میان دختران فراری و عادی