پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون. 5

1-1- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران. 7

1-1-1- تعهد به نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر. 7

1-1-2- محجور تحت حضانت یا مواظبت.. 10

1-1-3- تقصیر یکی از شرایط مسئولیت مقرر. 12

1-2- حقوق تطبیقی.. 14

1-2-1- حقوق سوئیس. 14

1-2-2-حقوق فرانسه . 16

1-2-3-مقایسه: 19

فصل دوم مسئولیت صغیر و مجنون. 22

2-1- مسئولیت صغیر و مجنون در حقوق اسلامی و قانون مدنی.. 23

2-2- مسئولیت مدنی صغیر و مجنون در حقوق جدید. 27

2-3-=بند آخر ماده 7 ق.م.م. 31

2-4-مقایسه و نتیجه: 38

منابع و مآخذ. 40

چکیده

در عصر جدید ،  در اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، به جا یا نابه جا، به آنها می دهند و در نتیجه استفاده روزافزون اطفال از دوچرخه ، حتی موتور سیکلت و گاهاً رانندگی با اتومبیل، چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد. و نیز به علت افزایش بیماری های روانی ، جبران خسارات ناشی از اطفال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه به قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا موردنظر نیست، چرا که تفاوتی از این لحاظ بین سفیه و رشید نمی باشد. آنچه که در این کار تحقیقی مورد بررسی خواهد گرفت، مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است و دو مساله در اینجا مطرح می شود:
1-آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟
2- آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟

 

هر یک از این مساله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت.

م 7 ق.م.م مقرر می دارد: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صفیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صفیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال صغیر یا مجنون زیان  جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید