پایان نامه مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه


وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

استادراهنما :

دکتر نیکبخش جوادیان

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه: 2

1-2 مکانیابی هاب و آرک‌هاب… 2

1-2-1 مکانیابی آرک‌هاب… 5

1-3 الگوریتم ژنتیک… 6

1-3-3 ساختار الگوریتم ژنتیک… 13

1-4 مسئله تحقیق و ضرورت آن. 14

1-5 روش تحقیق.. 15

1-6 ساختار گزارش پایان‌نامه. 15

1-7 نتیجه‌گیری.. 16

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه. 18

2-2 اهمیت حمل و نقل.. 18

2-3 جایگاه حمل و نقل و بررسی نقش آن در اقتصاد کشورها 19

2-4 آثار عمده اقتصادی حمل و نقل.. 20

2-4-1 ارزش افزوده بخش حمل و نقل.. 21

2-4-2 سرمایه ثابت ناخالص در بخش حمل و نقل.. 22

2-5 اشتغال‌زایی بخش حمل و نقل.. 23

2-5-1  زیر بخش جاده‌ای.. 24

2-5-2 زیر بخش ریلی.. 25

2-5-3 زیربخش هوایی.. 25

2-5-4  زیربخش‌های دریایی.. 25

2-6 اهمیت حمل و نقل در جهت توسعه تجارت جهانی.. 25

2-7 مدل‌سازی مسائل هاب… 27

2-8 مدلسازی مسائل آرک‌هاب… 28

2-9 نتیجه‌گیری.. 28

فصل سوم – روش تحقیق

3-1 مقدمه. 30

3-2 مدل‌های مکانیابی هاب… 30

3-3 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 32

3-4 مدل‌سازی.. 35

3-4-1 مدل‌های هاب میانه. 35

3-4-2 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 37

3-5 نتیجه‌گیری.. 40

فصل چهارم – مخاسبات و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه: 42

4-2 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 42

مفروضات: 42

4-3 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه. 47

4-4 روش حل پیشنهادی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه. 52

4-4-1 نمایش جواب… 52

4-4-2 ایجاد جمعیت اولیه: 53

4-4-3 استراتژی جریمه. 53

4-4-4 استراتژی انتخاب: 54

4-4-5 استراتژی نخبه. 54

4-4-6 تابع برازش… 54

4-4-7 عملگر تقاطع. 54

4-4-8 عملگر جهش… 55

4-4-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 55

4-5-7 عملگر تقاطع. 58

4-5-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 59

4-6 نتایج بدست آمده برای مسئله مکانیابی آرک‌هاب‌و مشخصات کامپیوتر مورد استفاده 60

4-6 گزارش حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 63

4-7 نتیجه گیری.. 68

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری.. 70

5-2 تحقیقات آتی و پیشنهادات… 71

منابع و مأخذ. 72

 

فهرست جداول:

جدول شماره 1 اثر تغییر خدمات حمل و نقل بر شاخص هزینه زندگی………………………………………………………….. 21

جدول شماره 2 ارزش افزوده بخشهای حمل و نقل و کل کشور……………………………………………………………………. 22

جدول شماره 3 سهم اعتبارهای عمرانی بخش حمل و نقل از ک سرمایه‌گذاریهای عمرانی کشور (2)………………. 23.

جدول شماره 4 میزان اشتغال در بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری طی سالهای 75-1345………………….. 24

جدول شماره 5 سطوح مورد استفاده در فرایند تاگوچی………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره 6 پارامترهای بهینه………………………………………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره 7  حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه………………………………………………………………..59

جدول شماره 8 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل با الگوریتم ژنتیک تنظیم شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول شماره 9 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک……………….. 61

جدول شماره 10 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک………………. 63

جدول شماره 11 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک………………..64

جدول شماره 12 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک ……………….65   (5آرکهاب)

جدول شماره 13 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه و مقایسه با الگوریتم ژنتیک………………………..66

فهرست تصاویر و نمودار:

شکل شماره 1. شکل نمونه از توپولوژی هاب  …………………………………………………………………………………………… …4

شکل شماره 2. حل مسئله مکانیابی10 هاب میانه که از داده‌های CAB و ضریب 4/0 استفاده شده است ……………33

شکل شماره 3. حل مسئله آرک‌هاب با 10 گره و ضریت تخفیف 4/0 و داده های CAB …………………………………34

چکیده

در این پایان‌نامه موضوع مکانیابی آرک‌هاب با سطوح ظرفیت چندگانه و دو نوع تخصیص یگانه و چندگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی مکانیابی آرک‌هاب در ادبیات موضوع مکانیابی هاب نشان از نبود این سازوکار در ادبیات مکانیابی هاب دارد. در این تحقیق ابتدا به مسئله حمل و نقل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و نقش آن در تولید ناخالص ملی پرداخته شده و پس از آن مدل مکانیابی آرک‌هاب ارائه می‌شود. برای مدلسازی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه و چندگانه و سطوح ظرفیت چندگانه فرض دوم از مسئله مکانیابی هاب آزاد سازی می‌شود و مدل ریاضی بر مبنای فرض های جدید ساخته می‌شود. پس از آن مدل در نرم افزار گمس نوشته شده و با حل کننده cplex حل می‌شود. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پست استرالیا می‌باشد. پس از حل این مسئله توسط گمس، الگوریتم ژنتیکی برای حل این مدل ارائه می‌شود که در آن از سه سطح تصمیم گیری استفاده شده است. در انتها نیز جوابها ارائه شده و مقایسه بین حل با نرم افزار و حل فرا ابتکاری صورت می‌گیرد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید