پایان نامه مدیریت کیفیت جامع


2-7) تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

جدول شماره 1 روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع را بطور مختصر نشان می دهد.

 

جدول (2-1) : روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع

سالروند تکامل
1924دكتر والتر شوارتز[1]از شركت تلفن بل آمريكا، مجموعه مقالات مربوط به كاربرد آمار در كنترل كيفيت محصولات توليدي را منتشر كرد.
1931دكتر شوارتز كتابي با عنوان « كنترل اقتصادي كيفيت محصولات توليدات صنعتي» منتشر كرد.
1935آماردان انگليسي به نام اي. اس. پيرسون[2]، كتاب خود را تحت عنوان « كاربرد روش هاي آماري در استاندارد كردن فعاليت هاي صنعتي و كنترل كيفيت» منتشر نمود.
1937كمتر از 10 شركت آمريكايي، كنترل كيفيت آماري را اجرا كردند.
1946سازمان غيرانتفاعي اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپن (JUSE) [3] و نيز جامعه كنترل كيفيت[4] آمريكا تاسيس شد.
1949طرف هاي علاقمند از انجمن هاي دانشگاهي، صنعتي و دولتي در اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپن شركت نمودند وگروهي به نام گروه تحقيق دوباره كنترل كيفيت را (با هدف بهبود صادرات ژاپن) ايجاد كردند.
1950اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپن اولين نشريه خود را با نام كنترل كيفيت آماري منشر ساخت. اين اتحاديه ادوارد دمينگ آمريكايي را كه از صاحبنظران TQM بود، به ژاپن دعوت و از ديدگاه هاي وي استفاده نمود.
1951اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپن جايزه دمينگ را با هدف افزايش سطح كيفيت صنعت ژاپن ايجاد كرد. در اين سال دكتر فيگنبام كتابي تحت عنوان « کنترل کیفیت فراگیر» منتشر کرد.
1954اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپن از دكتر جي. ام. جوران آمريكايي براي سخنراني در سمينار مديريت كنترل كيفيت دعوت كرد.
1956راديوي موج كوتاه ژاپن بخشي از برنامه هاي خود را به كنترل كيفيت اختصاص داد.
1962نشريه كنترل كيفيت براي سر كارگران از سوي اتحاديه انديشمندان و مهندسان ژاپن انتشار يافت و اولين دايره كنترل كيفيت شروع به كار نمود.
1970آمريكايي ها و اروپايي ها با توجه به پيشرفت ژاپن و احساس خطر از اين مهم، به فكر استفاده از نگرش TQM افتادند.
1987آمريكا در برابر جايزه دمينگ جايزه اي را به منظور اهدا به مالكوم بالدريج وزير فقيد بازرگاني تجارت اين كشور در سال هاي 1981 الی 1987 بنيان نهاد و رئيس جمهور آمريكا آن را امضاء نمود تا حداكثر به 6 شرکت اعطا شود.
1990بیش از 180 هزار تقاضانامه كسب جايزه مالكوم بالدريج درخواست شد. مديران شركت ها تلاش جهت كسب جايزه را راهي مهم براي بهبود آگاهي شركت خود از اصول و عملكرد مديريت كيفيت فراگير مي بينند.
1992ديويد گاروين ابعاد مديريت كيفيت فراگير را به 8 بعد (اطلاع رساني، سرعت در ارائه خدمات، زيبايي، رفتار مناسب، قانونمندي، سادگي و سهولت و انعطاف پذيري) تقسيم نمود.
1994فرانك زوهارت و آنجل. آر. مارتينز ابعاد مديريت كيفيت فراگير را قالب 9 بعد (حمايت مديريت ارشد، روابط با مشتري، روابط با عرضه كننده، مديريت نيروي كار، رفتار كاركنان، مديريت جريان فرايند، داده هاي كيفي و گزارش دهي، نقش بخش كيفيت و شاخص گذاري) معرفي نمودند.
1996آهاير معتقد بود ابعاد مديريت كيفيت جامع عبارتند از :تعهد مديريت ارشد، تمركز بر مشتري، مديريت كيفيت عرضه كننده، تقويت و آموزش كاركنان، مديريت طراحي كيفيت، استفاده از داده هاي مربوط به كيفيت داخلي و شاخص گذاري.
1998سراف مديريت كيفيت جامع را در قالب 7 بعد (نقش مديريت ارشد بخش ها و سياست كيفيت، مديريت كيفيت عرضه كننده، آموزش روابط كاركنان، طراحي توليد و ارائه خدمات، مديريت فرايند و روش هاي اجرايي عمليات و نقش بخش كيفيت) معرفي نمود.

منبع: (مجیبی میکلائی و همکاران، 1391، ص73)

 

 

2-8) مدیریت کیفیت جامع در بخش خدمات

توسعه همه جانبه منابع خدماتي در سه دهه گذشته، از بعد كيفيتي كه هميشه به دنبال ويژگي هاي تكنيكي و فني بوده است، به رضايت مشتري از طريق تأمين حداكثر انتظاراتشان تغيير يافت. جنبش مديريت كيفيت جامع در صنايع توليدي شروع شد، چرا كه سنجش عملكرد كيفيتي و تعهد به توليد محصول با كيفيت عالي در آن جا آسان تر بود؛ اما هدف مديريت كيفيت جامع، ايجاد تحول فرهنگي و سازماني است و به نيروي مردم به پيش رانده مي شود و در نهايت به كار گروهي، افزايش روحيه، بهبود فرهنگ سازماني و نيز سوددهي مي انجامد. بنابراين مفهوم مديريت كيفيت جامع، هم براي بخش خدمات و هم براي بخش توليدي مهم است. به كارگيري TQM در بخش خدمات داراي سودمندي هاي فراوان است. نخست اينكه به كار بستن مديريت كيفيت جامع به كيفيت بهتر خدمات در مقايسه با خدمات ارائه شده از سوي رقبا مي‎انجامد و سهم بازار و سود را افزايش مي دهد. دوم اينكه شهرت در كيفيت، مشتريان دائمي براي سازمان فراهم مي آورد كه كم تر دستخوش نوسانات بازار مي شود. سوم اين كه TQM، اشخاص با قابليت را جذب سازمان مي كند. چهارم اينكه به دليل ارتباط كيفيت و بهره وري، بهبود كيفيت به افزايش توليد محصولات، كاهش هزينه، حقوق بهتر و ارتقا به مقام هاي مناسب تر و افزايش روحيه مي انجامد و بالاخره اين كه تحول فرهنگي كه هدف مديريت كيفيت جامع است به بخش خدمات كمك مي كند تا به نيازهاي مشتري به روش بهتر توجه كند و بدين ترتيب جايگاه سازمان در ميان مشتريان مستحكم تر گردد (زاهدی و گرجی، 1388، ص91).

2-9) ابعاد مدیریت کیفیت جامع

در جدول شماره خلاصه ای از ابعاد مدیریت کیفیت جامع که در برخی پژوهش ها انجام شده است، مطرح می گردد.

 

جدول (2-2) : ابعاد مدیریت کیفیت جامع در برخی از پژوهش های انجام شده

پژوهشگر (ان)ابعاد مدیریت کیفیت جامع
اکبری (1381) ، پراجوگو[5] (2005) ، پراجوگو و سوهال[6] (2006) ، پراجوگو و هونگ[7] (2008) ، کومار و همکاران[8]، (2009) ، حفار و همکاران[9] (2013)رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرآیند) طبق جایزة ملّی کیفیت ملکوم بالدریج : MBNQA
کانان و تان[10] (2005)طراحی محصول، تعهد استراتژیک به کیفیت، توانایی تأمین کننده
رحمان و بولاک[11] (2005)معیارهای نرم TQM ) تعهد نیروی کار، نگرش مشترک، تمرکز بر مشتری، بهره گیری از گروه ها، آموزش کارکنان، ارتباط با تأمین کننده (، معیارهای سخت TQM ) فناوری های برمبنای کامپیوتر، اصول به هنگام: JIT، به کارگیری فناوری، توانایی بهبود مستمر (
براح و لیم[12] (2006)رهبری مدیریت ارشد، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فرآیند، تجزیه و تحلیل و سیستم های اطلاعاتی، مدیریت منابع انسانی، تمرکز بر کیفیت، تمرکز بر مشتری
ماسیناتی[13] (2008)تعهد مدیریت ارشد به کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک کیفیت، ارتقاء کارکنان، مشارکت کارکنان، اطلاعات و داده های کیفیت، مشارکت و حضور و نقش دپارتمان کیفیت، مدیریت کیفیت تأمین کننده، مدیریت فرآیند
پینهو[14] (2008)رهبری و حمایت مدیریت ارشد، تدارک آموزش های مناسب و مؤثر برای کارکنان، اندازه گیری نتایج و عملکرد، بهبود مستمر، اتخاذ یک سیستم تضمین کیفیت، منابع مالی کافی، تدارک آموزش های مناسب برای مدیریت ارشد/ کارکنان ستادی، محیط کار و فرهنگ مطلوب، استفادة گزینشی از ابزارها و روش ها، مشارکت تأمین کنندگان در فعالیت های بهبود، اقدامات خوش آیند برای منابع انسانی
آروموگام و همکاران[15] (2008)رهبری، مدیریت فرآیند، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تمرکز بر مشتری، ارتباط با تأمین کننده، بهبود سیستم کیفیت، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان
کوستا و همکاران [16] (2008)رهبری، اطلاعات، مدیریت فرآیند، طراحی، مدیریت منابع انسانی، تأمین کنندگان، مشتریان
جیمنز و کوستا[17] (2009)اقدامات بهبود مستمر، کنترل آماری فرآیند، انتخاب تأمین کنندگان بر اساس معیار کیفیت، آموزش کیفیت، رهبری، تعمیر و نگهداری بهره ور
هانگ و همکاران[18] (2011)حمایت مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز بر مشتری
والمحمدی[19] (2011)رهبری، مدیریت فرآیند، تأمین کننده، تمرکز بر مشتری، مدیریت کارکنان، ارتباطات و سیستم اطلاعات کیفیت (QIS) ، ابزارها و روش ها
وانگ و همکاران (2012)تمرکز بر مشتری، همکاری درونی/ بیرونی، بهبود مستمر، رهبری، رضایت کارکنان، آموزش، مدیریت فرآیند
اسپین و همکاران[20] (2013)رهبری، اطلاعات کیفیت، کنترل فرآیند، بهبود مستمر، آموزش ابزارهای کیفیت و کار گروهی، نگهداری روابط با تأمین کنندگان بر اساس کیفیت و مشتری گرایی

منبع : والمحمدی و روشن ضمیر، 1392، ص124

 

 

[1] Walterz Shoartz

[2] Peireson

[3]Japan Union of Scientists and Engineers (JUSE)

[4] American Society Quality Control

[5] Prajogo

[6] Prajogo & Sohal

[7] Prajogo & Hong

[8] Kumar et al

[9] Haffar

[10] Kannan & Tan

[11] Rahman & Bullock

[12] Brah & Lim

[13] Macinati

[14] Pinho

[15] Arumugam et al

[16] Costa et al

[17] Gimenez & Costa

[18] Hung et al

[19] Valmohammadi

[20] Espin et al

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید