پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون


دانشکده فناوری های نوین

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی

مدل سازی  حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون

 

استادان راهنما:

دکتر صمد صباغی

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

شهریور 1391

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید