پایان نامه مدل سازی جذب سطحی آمونیاک بر روی کربن فعال با استفاده از سیستم استنتاجفازی – عصبی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش: فرآیند

عنوان

مدل سازی جذب سطحی آمونیاک بر روی کربن فعال با استفاده از سیستم استنتاجفازی – عصبی

 

استاد راهنما

دکتر اسدالله ملک زاده

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیاتی در رابطه با آلاینده‌های نیتروژنی و آمونیاک، جاذب‌های سطحی و روش‌های مدل‌سازی

1-1- مشخصه های آمونیاک. 3

1-1-1 – آمونیاک مایع و گازی. 3

1-1-2- روش های حذف آلاینده های نیتروژنی و آمونیاک.. 4

1-2 مفاهیم عمومی فرآیند جذب سطحی. 6

1-2-2- کاربردهای اصلی فرآیند جذب سطحی. 7

1-2-2-1- کاربردهای جذب سطحی از فاز مایع. 7

1-2-2-2- کاربردهای جذب سطحی از فاز گاز. 8

1-2-3- خواص اساسی جاذب‌ها 8

1-2-3-1- ظرفیت.. 9

1-2-3-2- تخلخل. 9

1-2-3-3- قطبیت سطح. 10

1-2-3-4- مساحت سطح. 10

1-2-3-5- گزینش‌پذیری. 12

1-2-4- تفاوت جذب فیزیکی و شیمیایی. 12

1-2-5- انواع سیستم های جذب و بسترهای تماس جذب.. 14

1-2-5-1- بستر ثابت.. 14

1-2-5-2- دینامیک جذب سطحی در یک ستون جذب.. 15

1-2-6-کربن فعال. 15

1-2-6-1- کربونیزاسیون. 17

1-2-6-2- ساختار منافذ کربن. 18

1-2-6-3- ویژگیهای کربن فعال. 19

1-2-6-4- مساحت سطح کلی. 19

1-2-6-5- توزیع اندازه ذرات.. 20

1-2-6-6- ظرفیت جذب.. 20

1-2-6-7- مزایا و معایب حذف با کربن فعال. 20

1-3- آنالیز محاسبات ریاضی. 21

1-3-1- مدل توماس.. 22

1-3-2- مدل آدامز – بوهارت.. 22

1-3-3- مدل یون نلسون. 23

1-3-4- مدل BDST. 23

1-4- طریقه ی مدل سازی. 24

1-4-1- رگرسیون. 24

1-4-2- سیستم استنتاج فازی-عصبی. 24

1-4-3- مروری بر سیستم های عصبی – فازی. 26

1-4-4- فواید منطق فازی. 26

1-4-5- معایب منطق فازی. 27

1-4-6- توانایی های سیستم های عصبی- فازی. 27

1-4-7- مدلسازی عصبی- فازی. 28

1-4-8- مجموعه های فازی. 28

1-4-9- توابع عضویت.. 30

1-4-10- انواع توابع عضویت.. 31

1-5- مدلسازی نتایج بدست آمده آزمایشگاهی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی. 34

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته. 39

فصل سوم: شرح آزمایش و نحوه محاسبات دینامیک جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال

3-1 دینامیک جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال در ستون 4 سانتی متر. 57

3-1-1 کارایی ستون 4 سانتی متر در جذب آمونیاک. 58

3-1-2 مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 58

3-1-3 مدل یون  نلسون برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 59

3-1-4 مدل  آدامز- بوهارت برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 60

3-1-5 مدل  BDST  برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 60

3-2 دینامیک جذب آمونیاک به وسیله کربن فعال در ستون 6 سانتیمتر. 60

3-2-1 کارایی ستون 6 سانتی متر در جذب آمونیاک. 61

3-2-2 مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 61

3-2-3 مدل یون نلسون  برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 62

3-2-4 مدل آدامز – بوهارت  برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 62

3-2-5 مدل BDST برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 63

3-3 دینامیک جذب آمونیاک به وسیله کربن فعال در ستون 8 سانتیمتر. 63

3-3-1 کارایی ستون 8 سانتی متر در جذب آمونیاک. 64

3-3-2 مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 64

3-3-3 مدل یون نلسون برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 65

3-3-4 مدل آدامز – بوهارت  برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 65

3-3-5 مدل  BDST  برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 66

فصل چهارم: نتایج مربوط به دینامیک جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال و نتایج مربوط به مدل‌سازی

4-1 نتایج دینامیک جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال در ستون 4 سانتی متر. 68

4-1-1- کارایی ستون 4 سانتی متر در جذب آمونیاک. 68

4-1-2-  نتایج مدل  توماس برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 69

4-1-3- نتایج مدل یون نلسون برای جذب آمونیاک در ستون  4 سانتی متر. 69

4-1-4- نتایج مدل آدامز-بوهارت برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 70

4-1-5 – نتایج مدل  BDST برای جذب آمونیاک در ستون 4 سانتی متر. 71

4-2- نتایج دینامیک جذب بوسیله کربن فعال در ستون 6 سانتی متر. 73

4-2-1- کارایی ستون  6 سانتی متر در جذب آمونیاک. 73

4-2-2-نتایج مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 73

4-2-3-نتایج مدل یون نلسون برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 74

4-2-4-نتایج مدل آدامز- بوهارت برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 75

4-2-5-نتایج مدل  BDST برای جذب آمونیاک در ستون 6 سانتی متر. 76

4-3-  نتایج دینامیک جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال در ستون 8 سانتی متر. 77

4-3-1- کارایی ستون 8 سانتی متر در جذب آمونیاک. 77

4-3-2- نتایج مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 78

4-3-3- نتایج مدل یون نلسون برای جذب آمونیاک درستون 8 سانتی متر. 78

4-3-4- نتایج مدل آدامز- بوهارت برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 79

4-3-5- نتایج مدل BDST برای جذب آمونیاک در ستون 8 سانتی متر. 80

4-4- تحلیل نتایج مدل های سینتیکی. 82

4-4-1- تحلیل مدل توماس.. 82

4-4-2- تحلیل مدل آدامز- بوهارت.. 82

4-4-3- تحلیل مدل یون نلسون. 82

4-4-4- تحلیل مدل BDST. 82

4-5- نتایج سیستم استنتاج فازی- عصبی. 83

4-6- نتایج رگرسیون خطی چندگانه (MLR) 91

4-6-1- بررسی مدل رگرسیون خطی چندگانه 91

4-6-2-پیش‌بینی و ارزیابی اعتبار مدل در (MLR) 92

4-7- نتیجه گیری. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 97

فهرست منابع

منابع فارسی. 99

منابع لاتین. 99

چکیده لاتین…. 103   

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول (1-1). مشخصه های فیزیکی آمونیاک………………………………………………………. 4

جدول (1-2). روش های مختلف حذف آلاینده های نیتروژنی……………………………………… 5

جدول(1-3): مقایسه جذب فیزیکی و شیمیایی……………………………………………………… 13

جدول )3-1( . مربوط به ستون 4 سانتی متر…………………………………………………….. 58

جدول) 3-2(. مربوط به مدل توماس برای ستون  4 سانتی متر………………………………….. 59

جدول )3-3(. مربوط به مدل یون  نلسون برای ستون 4سانتی متر………………………………. 59

جدول ( 3-4). مربوط به مدل آدامز – بوهارت برای ستون 4 سانتی متر……………………….. 60

جدول )3-5(. مربوط به ستون 6 سانتی متر……………………………………………………… 61

جدول (3-6). مربوط به مدل توماس برای ستون 6 سانتی متر…………………………………… 62

جدول (3-7). مربوط به مدل یون نلسون برای ستون 6سانتی متر……………………………….. 62

جدول (3-8). مربوط به مدل آدامز – بوهارت برای ستون 6سانتی متر…………………………. 63

جدول )3-9(. برای ستون 8 سانتی متر…………………………………………………………… 64

جدول (3-10). مربوط مدل توماس برای ستون 8 سانتی متر……………………………………. 65

جدول( 3-11). مربوط به مدل یون نلسون برای ستون 8سانتی متر……………………………… 65

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار(4-1). مربوط به ستون 4سانتی متر………………………………………………………. 68

نمودار (4-2). مربوط به مدل توماس برای ستون 4سانتی متر…………………………………… 69

نمودار(4-3). مربوط به مدل یون  نلسون برای ستون 4سانتی متر………………………………. 70

نمودار(4-4). مربوط به مدل آدامز – بوهارت برای ستون 4سانتی متر…………………………. 71

نمودار(4-5). مربوط به محاسبه  و tb برای ستون 4 سانتی متر……………………………… 71

نمودار(4-6). مربوط به مدل BDST برای ستون 4سانتی متر………………………………….. 72

نمودار(4-7). برای ستون 6سانتی متر……………………………………………………………. 73

نمودار (4-8). مربوط به مدل توماس برای ستون 6سانتی متر…………………………………… 74

نمودار(4-9). مربوط به مدل یون نلسون برای ستون 6 سانتی متر………………………………. 75

نمودار(4-10). مربوط به مدل آدامز – بوهارت برای ستون 6 سانتی متر………………………. 76

نمودار(4-11). برای مدل BDST برای ستون 6سانتی متر…………………………………….. 76

نمودار (4-12). مربوط به ستون 8سانتی متر……………………………………………………. 77

نمودار(4-13). مربوط به مدل توماس برای ستون 8سانتی متر………………………………….. 78

نمودار (4-14). مربوط به مدل یون نلسون برای ستون 8 سانتی متر……………………………. 79

نمودار(4-15). مربوط به مدل آدامز – بوهارت برای ستون 8سانتی متر……………………….. 80

نمودار (4-16). مربوط به ستون 8سانتی متر……………………………………………………. 80

نمودار (4-17). همبستگی بین داده‌‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده برای دسته تست………… 84

نمودار (4-18). همبستگی بین داده‌‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده برای دسته آموزش……… 84

نمودار (4-19). همبستگی بین داده‌‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده برای دسته تست………… 85

نمودار (4-20). همبستگی بین داده‌‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده برای دسته آموزش……… 85

نمودار (4-21). همبستگی بین داده‌‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده برای دسته تست………… 86

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل (1ـ1): حجم گاز جذب شده بر حسب فشار نسبی …………………………………….. 11

شکل(1-2). یک مجموعه کلاسیک……………………………………………………………….. 29

شکل( 1-3). دسته بندی روزهای پایان هفته……………………………………………………… 29

شکل(1-4). مجموعه فازی افراد بلند قد…………………………………………………………… 30

شکل(1-5). تابع عضویت در مساله قد……………………………………………………………. 31

شکل(1-6). توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه­ای…………………………………………………… 33

شکل(1-7). توابع عضویت گاوسی و ناقوس شکل………………………………………………. 33

شکل(1-8). توابع عضویت حلقوی……………………………………………………………….. 33

شکل (1-9). توابع عضویت چند جمله­ای…………………………………………………………. 33

شکل (3-1). شماتیک طرح استفاده شده برای جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال…………………. 57

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید