پایان نامه مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره­ای


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته:

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

عنوان:

مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن  نگهداری و تعمیرات دوره­ای

استاد راهنما:

پروفسور رضا توکلی مقدم

استاد مشاور:

دکتر بهمن نادری

تیر 1391

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
1- فصل اول: معرفی و کلیات تحقیق1
1-1- مقدمه2
1-2- تعاریف زمان­بندی3
1-2-1- نمادها3
1-2-2- محیط ماشین­ها و نوع کارگاه4
1-2-3- مشخصه­های کاری و محدودیت­های زمان­بندی5
1-2-4- معیارهای بهینه­سازی7
1-3- نظریهء زمان­بندی9
1-4- برنامه­ریزی ریاضی9
1-5- زمان­بندی چند هدفه9
1-6- الگوریتم­های فرا ابتکاری در بهینه­سازی11
1-6-1- الگوریتم ژنتیک11
1-6-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید12
1-7- طراحی آزمایشات12
1-8- مسألهء زمان­بندی کارگاه باز13
2- فصل دوم: مرور ادبیات15
2-1- مقدمه16
2-2- معیارهای اندازه­گیری و تابع هدف16
2-3- مجاز نبودن بریدگی کارها18
2-4- نگهداری و تعمیرات دوره­ای و محدودیت عدم دسترسی ماشین­ها18
2-5- زمان­های حمل و نقل19
2-6- زمان­های آماده­سازی و جداسازی20
2-7- روش­های حل20
2-8- طراحی آزمایشات22
3- فصل سوم: طرح مسأله و ارائه روش­های حل24
3-1- مقدمه25
3-2- فرمول­بندی مسأله25
3-2-1- فرض­های مسأله25
3-2-2- نماد گذاری26
3-2-2-1- اندیس­ها26
3-2-2-2- پارامترها26
3-2-2-3- متغیرهای تصمیم26
3-2-3- مدل برنامه­ریزی خطی مختلط26
3-2-4- یک مثال28
3-2-5- تحلیل مدل29
3-3- الگوریتم­های فرا ابتکاری30
3-3-1- الگوریتم ژنتیک30
3-3-1-1- نمایش کروموزوم30
3-3-1-2- جمعیت اولیه30
3-3-1-3- تابع هدف31
3-3-1-4- تابع برازندگی31
3-3-1-5- انتخاب31
3-3-1-6- تقاطع31
3-3-1-7- جهش33
3-3-1-8- معیار توقف33
3-3-1-9- الگوریتم ژنتیک اولیه33
3-3-1-10- الگوریتم ژنتیک موازی چند هدفه34
3-3-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید35
3-3-2-1- الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه35
3-3-2-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید موازی چند هدفه37
4- فصل چهارم: طراحی آزمایشات و ارزیابی محاسباتی38
4-1- مقدمه39
4-2- طراحی آزمایشات تاگوچی39
4-2-1- تولید داده­ها40
4-2-2- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPGA40
4-2-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPSA42
4-3- ارزیابی محاسباتی43
 5- فصل پنجم: جمع­بندی و مطالعات آتی 45
5-1- جمع­بندی46
5-2- مطالعات آتی46
مراجع48

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
1-1- مقادیر پارامتر α5
1-2- مقادیر پارامتر β7
1-3- مقادیر پارامتر γ8
3-1- تعداد متغیرها29
3-2- تعداد محدودیت­ها29
3-3- تعداد متغیرها و محدودیت­ها مطابق با مدل MOMILP29
4-1 فاکتورهای الگوریتم MOPGA و سطوح آن­ها41
4-2- آزمایشات مربوط به آرایهء L9 در الگوریتم MOPGA41
4-3- جدول تحلیل واریانس کسر S/N مربوط به فاکتورهای الگوریتم MOPGA42
4-4- فاکتورهای الگوریتم MOPSA و سطوح آن­ها42
4-5- آزمایشات مربوط به آرایهء L4 در الگوریتم MOPSA42
4-6- جدول تحلیل واریانس کسر S/N مربوط به فاکتورهای الگوریتم MOPSA43
4-7- عملکرد مدل MOMILP و الگوریتم­های GA و SA اولیه در برخورد با مسأله­های با ابعاد کوچک44
4-8- میانگین RPD برای الگوریتم­های MOPGA و MOPSA در حل مسأله­های با ابعاد بزرگ44

فهرست شکل­ها

عنوانصفحه
1-1- رابطهء جایگزینی بین دو هدف  و10
3-1- توالی کارها روی یک ماشین j25
3-2- نمودار گانت مربوط به حل بهینهء مثال28
3-3- نحوهء تقسیم­بندی جمعیت و عملکرد موازی زیر-جمعیت­ها34
3-4- جستجوی همسایگی الگوریتم شبیه­سازی تبرید36
3-5- قدم­های الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه36
4-1- نمودار کسر S/N مربوط به RPD در فاکتورهای الگوریتم MOPGA41
4-2- نمودار کسر S/N مربوط به RPD در فاکتورهای الگوریتم MOPSA43

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید