پایان نامه مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی


دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی شیمی

مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی و طراحی فرآیند

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فهرست مطالب                                                                                                                                                                          6

فهرست شکل ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

  1. فصل اول 13

1-1 مقدمه. 14

1-2 شناسایی آلاینده فنلی.. 14

1-3 روش های حذف فنل.. 16

1-3-1 جذب سطحی.. 17

1-3-2 رزین‌های تبادل یونی.. 18

1-3-3 انعقاد الکتریکی.. 19

1-3-4 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته. 19

1-3-5 استفاده از سیال فوق بحرانی CO2. 20

1-3-6 استفاده از اشعه UV.. 21

1-3-7 روش‌های بیولوژیکی.. 22

1-3-8 فرآیندهای غشایی.. 24

  1. فصل دوم 31

2-1مقدمه  32

2-1-1 بیوراکتور غشایی.. 32

2-2 بررسی پژوهش‌های صورت پذیرفته در زمینه حذف فنل توسط بیوراکتور     33

  1. فصل سوم 41

3-1 دینامیک سیالات محاسباتی.. 42

3-2 تشریح فرآیند  42

3-3 فرضیات 43

3-4 معادلات برای درون الیاف  45

3-5 معادلات برای غشاء 46

3-6 معادلات برای پوسته. 47

3-7 مکانیزم واکنش     48

3-8 معادله حاکم بر تانک خوراک     49

3-9 معادله حاکم بر تانک سلولی   49

  1. فصل چهارم 50

4-1 مقدمه. 51

4-2 نحوه انجام شبیه سازی به کمک نرم افزار  . 51

  1. فصل پنجم 59

5- 1 مقدمه      60

5-2 توزیع غلظت        60

5-2-1 توزیع غلظت درون الیاف.. 60

5-2-2 توزیع غلظت در پوسته. 61

5-3 توزیع سرعت   62

5-3-1 توزیع سرعت درون الیاف.. 62

5-3-2 توزیع سرعت درون پوسته. 63

5-4 تأثیر شرایط عملیاتی بر بازدهی حذف فنل   64

5-4-1 تأثیر غلظت اولیه. 65

5-4-2 تأثیر دبی جریان‌ فاز سلولی.. 65

5-4-3 تأثیر شعاع خارجی غشاء. 66

5-4-4 تأثیر شعاع داخلی غشاء. 67

  1. فصل ششم 68

6-1 نتیجه گیری   69

6-2 پیشنهادات  69

  1. مراجع 70

 

فهرست شکل ها

شکل ‏1‑1واکنش رزین‌های تبادل یونی[19] 18

شکل ‏1‑2 اکسیدکننده های متداول. 20

شکل ‏1‑3 شماتیک فرآیند استخراج فوق بحرانی[30] 21

شکل ‏1‑4 فرآیند حذف توسط اشعه فرابنفش[37] 22

شکل ‏1‑5 واکنش ناشی از اشعه فرابنفش[40] 22

شکل ‏1‑6 شماتیک فرآیندهای بیولوژیکی[43] 23

شکل ‏1‑7 مقایسه سرعت واکنش: الف) وجود ممانعت کننده سوبسترا ب) عدم وجود ممانعت کننده [45] 24

شکل ‏1‑8 شماتیک فرآیند تراوش تبخیری[46] 25

شکل ‏1‑9 شماتیک فرآیند غشاهای مایع[52] 26

شکل ‏1‑10 اندازه حفرات غشاء[4] 27

شکل ‏1‑11شماتیک فرآیند حذف فنل توسط نانو فیلتراسیون[53] 27

شکل ‏1‑12 الف) بیوراکتور غشایی جریان جانبی  ب) بیوراکتور غشایی غوطه‌ور[54] 28

شکل ‏2‑1بیوراکتورغشایی[55] 32

شکل ‏2‑2 شماتیک بیوراکتور دوفازی[58] 34

شکل ‏2‑3 شماتیک فرآیند بیوراکتورغشایی لوله ای[59] 35

شکل ‏2‑4 ترکیب بیوراکتور و فرآیند اسمز رو به جلو] [60] 36

شکل ‏2‑5 شماتیک راکتور مورد استفاده توسط ال-ناس[61] 37

شکل ‏2‑6 بیوراکتور غشاء مایع محافظت شده[62] 38

شکل ‏2‑7 شماتیک مدول غشایی استفاده‌شده توسط تریوانس و همکاران [63] 39

شکل ‏2‑8 شماتیک فرآیند مورد استفاده شن و همکاران[65] 40

شکل ‏3‑1 فرآیند حذف فنل توسط تماس دهنده غشایی بیولوژیکی[68] 43

شکل ‏3‑2 طول توسعه یافتگی درون کانال[70] 45

شکل ‏4‑1 انتخاب معادلات… 52

شکل ‏4‑2 شرایط مرزی در محیط نرم افزار. 53

شکل ‏4‑3 شماره گذاری مرزها 54

شکل ‏4‑4 تعریف ضریب نفوذ و معادله سرعت در سمت الیاف… 55

شکل ‏4‑5 تعریف ضریب نفوذ غشاء. 55

شکل ‏4‑6 تعریف ضریب نفوذ و معادله سرعت در سمت پوسته. 56

شکل ‏4‑7 مش بهینه. 57

شکل ‏4‑8 بررسی تغییرات غلظت فنل خروجی از الیاف با تعداد المان های مش…. 57

شکل ‏4‑9 تعیین طول گام و زمان فرآیند. 58

شکل ‏5‑1 توزیع غلظت درون الیاف در زمان 25 ساعت… 60

شکل ‏5‑2 توزیع غلظت درون پوسته در زمان 25 ساعت… 61

شکل ‏5‑3 توزیع سرعت درون الیاف… 62

شکل ‏5‑4 توزیع سرعت درون پوسته. 63

شکل ‏5‑5 تأثیر غلظت اولیه فنل بر بازدهی حذف فنل.. 65

‏5‑6  تأثیر دبی فاز سلولی بر بازدهی حذف فنل.. 66

شکل ‏5‑7 اثر افزایش شعاع خارجی غشاء بر بازدهی حذف… 66

شکل ‏5‑8 اثر شعاع داخلی غشاء بر بازدهی حذف فنل.. 67

 

 

فهرست جداول

جدول ‏1‑1  میزان فنل در پساب صنایع مختلف [4] 15

جدول ‏1‑2 مشخصات فیزیکی و شیمیایی فنل[9] 16

جدول ‏1‑3 مزایا و معایب روش های حذف… 30

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید