پایان نامه مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

عنوان پایان‌نامه:

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس رضا حسن‏زاده

پاییز 93

چکیده

 

ارائه‏ی یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره‏های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می‌شود تا زنجیره‏ی تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره‏های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری فرموله شده است. زنجیره شامل هزینه‏های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین‌کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏کنندگان در نظر گرفته‌شده است. مدل دوهدفه‏ی پیشنهادی توسط راه‌حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل‌شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل‌شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان‏نامه، شرکت فرآورده‏های لبنی کاله به‌عنوان تولیدکننده‏ی زنجیره‌ی تأمین درنظرگرفته می‌شود.

 

واژه‏های کلیدی: لجستیک، مکان‏یابی، زنجیره‌ی تأمین، مدیریت، تأمین‌کننده، انتخاب، تصادفی، برنامه‏ریزی، چندهدفه، بهینه‌سازی، کیفیت، شش سیگما

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش… 2

1.مقدمه. 2

1-1.تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین.. 3

1-1-1. انواع شبکه‏های زنجیره تأمین.. 4

1-1-2. فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین.. 4

1-1-3. زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا 6

1-1-4.طبقه‌بندی هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین.. 8

1-1-5.برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای.. 10

1-2.اهداف پژوهش… 11

1-3.ضرورت پژوهش… 12

1-4.جمع‌بندی.. 13

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… 14

2.مقدمه. 15

2-1.مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین.. 16

2-2.مرور بر ادبیات هزینه کیفیت… 19

2-2-1.مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین.. 25

2-2-2.مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین.. 27

2-2-3.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین.. 28

2-2-4.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین.. 30

2-2-5.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین.. 31

2-3.مرور بر ادبیات برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین.. 36

2-4.مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین.. 37

2-4-1.مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد. 38

2-5.ادبیات حوزه پژوهش… 39

2-5-1.تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. 39

2-5-2.جوایز و مدال‌ها 39

2-5-3. استانداردها 40

2-5-4. فعالیت اصلی شرکت… 40

2-5-5.محصولات و برندهای شرکت… 41

2-5-6.محصول موردمطالعه. 43

2-6.نتیجه‏گیری.. 43

فصل سوم روش پژوهش… 46

3.مقدمه. 47

3-1.هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) 47

3-1-1.انواع هزینه‏های کیفیت… 47

3-2.هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان. 50

3-3.تکنیک نیل به مقصد. 52

3-4.روش حل: روش پارامتری ( وزین) 53

3-5.هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان. 56

3-6.پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله. 57

3-7.مینیمم سازی هزینه‏ی کل.. 61

3-7-1.هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین‏کنندگان. 61

3-7-2.هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات… 61

3-7-3.هزینه‏ی تولید محصول. 62

3-7-4.هزینه‏ی نگهداری موجودی.. 62

3-7-5.هزینه‏ی کیفیت… 63

3-8.ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین.. 65

3-8-1. کیفیت تأمین‏کنندگان. 66

3-8-2.کیفیت مراکز توزیع. 66

3-8-3. کیفیت محصولات تولیدی.. 67

3-9.محدودیت‌ها 68

3-10.نتیجه‌گیری.. 72

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش… 73

4.مقدمه. 74

4-1.روش حل: روش پارامتری ( وزین) 74

4-2.نتایج محاسباتی.. 76

4-2-1.اطلاعات تأمین‏کنندگان. 77

4-2-2.اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع. 78

4-3.نتــــــایج و تفـــاســـــــیر. 91

4-3-1.بررسی اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه. 91

4-3-2.سناریوی صفر. 91

4-3-3.سناریوی یک… 92

4-3-4.سناریوی دو. 92

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 94

5.مقدمه. 95

5-1.جمع‏بندی و نوآوری.. 95

5-2.پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی.. 96

5-3.توصیه‌های راهبردی.. 97

فهرست مراجع. 99

پیوست‏ها: 104

کد GAMS: 105

چکیده انگلیسی: 116

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن‌ها از سال 2000 به بعد. 17

جدول ‏2‑2-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین.. 37

جدول ‏4‑1- اطلاعات تأمین‏کنندگان. 77

جدول ‏4‑2- اطلاعات مربوط مراکز توزیع. 78

جدول ‏4‑3- اطلاعات مربوط به مشتریان. 79

جدول ‏4‑4- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) 83

جدول ‏4‑5- نرخ کرایه حمل(  ) (ریال برحسب مسافت  و1تن) 84

جدول ‏4‑6-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع احمدآباد (تعداد) 84

جدول ‏4‑7-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع اصفهان (تعداد) 85

جدول ‏4‑8- هزینه‏ی نگهداری موجودی و ظرفیت هر یک از مراکز توزیع. 85

جدول ‏4‑9- حجم، میزان مصرف در محصول تولیدشده اهمیت ماده اولیه. 85

جدول ‏4‑10-میزان کیفیت خدمت‏دهی گزینه‏ی a برای هر مرکز توزیع. 85

جدول ‏4‑11-هزینه‏ی کیفیت خدمت‌دهی هر مرکز توزیع. 86

جدول ‏4‑12-تقاضای مشتری k در ماه‌های مختلف سال (تعداد) 86

جدول ‏4‑13-درصد ماده معیوب شیر که از تأمین‏کننده i تأمین می‌شود 87

جدول ‏4‑14-هزینه‏ی خرید شیر از تأمین‏کننده i (10ریال) 87

جدول ‏4‑15-میزان بهینه شیر که توسط هر تأمین‏کننده عرضه می‌شود(تن) 88

جدول ‏4‑16- میزان بهینه تولید محصول در دوره‏های مختلف… 88

جدول ‏4‑17-میزان بهینه محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع اصفهان منتقل می‏شوند. 89

جدول ‏4‑18-محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع احمدآباد منتقل می‏شوند. 89

جدول ‏4‑19-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپر مارکت-سحر. 89

جدول ‏4‑20-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپرمارکتی- نیستان. 89

جدول ‏4‑21-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به ملت صفری.. 90

جدول ‏4‑22-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به هایپر استار. 90

جدول ‏4‑23-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع احمدآباد 90

جدول ‏4‑24-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع اصفهان. 90

جدول ‏4‑25-مقادیر مختلف جواب به ازای αهای مختلف… 93

 

فهرست شکل‏ها

شکل ‏1‑1- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [1]. 7

شکل ‏1‑2- طیف پاسخ‏گویی [1]. 7

شکل ‏2‑1-مدل PAF برای دسته‏بندی هزینه‏ها [11] 22

شکل ‏2‑2-مدل جوران برای دسته‏بندی هزینه‏ها (جوران و گراینا، 1998) [8] 24

شکل ‏2‑3-شرکت فراورده‏های لبنی کاله. 39

شکل ‏3‑1- سطح بهینه‏ای از کیفیت [8] 50

شکل ‏3‑2-  ساختار زنجیره‌ی تأمین پیشنهادی.. 54

شکل ‏3‑3- ساختار زنجیره‌ی تأمین[1] 54

شکل ‏3‑4- مدل زنجیره‏ تأمین.. 55

 شکل ‏4‑1-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. 76

شکل ‏4‑2-نقشه دریافت شیر تأمین‏کنندگان. 78

شکل ‏4‑3-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map. 79

شکل ‏4‑4- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map. 79

شکل ‏4‑5-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map. 80

شکل ‏4‑6-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map. 80

شکل ‏4‑7-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map. 81

شکل ‏4‑8-مکان  فروشنده سوپرمارکتی- نیستان در تهران در Google map. 81

شکل ‏4‑9-مکان کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در Google map. 82

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید