پایان نامه مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی صنایع- سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

 

 

عنوان:

مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات

استاد راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

 

استاد مشاور:

 جناب آقای حامد فضل­اله­تبار

 

تابستان  1392

چکیده

ارزیابی و کنترل پایایی، یکی از مسائل مهم و حیاتی هر سیستم نگهداری و تعمیرات است؛ به گونه­ای که پایایی یک سیستم، می­تواند بیانگر میزان توانایی آن در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. هدف از این مطالعه، ایجاد و توسعه­ی روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات است. از این رو، مجموعه­ای از حلقه­های علّی و معلولی و نمودارهای انباشت و جریان برای فهم و درک بهتر عوامل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات به کار گرفته شده است. همچنین، از نمودار کنترل جمع تجمعی (CUSUM)، برای تعیین صحت عملکرد مدل، استفاده شده است و توانایی این نمودار در شناسایی انواع تغییرات در پایایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

از جمله عوامل مؤثر بر پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات می­توان به میزان تعمیرپذیری تجهیزات و ماشین­آلات، کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات، میزان استفاده از روش­های نوین کنترل کیفیت، میزان استفاده از برنامه­های بهبود پایایی، میزان دستیابی به استانداردهای بین­المللی، میزان آموزش کارکنان، میزان مهارت کارکنان، میزان توانایی مواجهه با نیازهای مشتریان، میزان توانایی تشخیص تغییر در سیستم، میزان رضایت مشتریان و … اشاره نمود.

کلمات کلیدی: پویایی سیستم، پایایی، نگهداری و تعمیرات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه……………………………………………………….. 1

 • مقدمه………………………………………………………………………………………….. 2
 • تعریف موضوع……………………………………………………………………………… 3
 • اهمیت موضوع……………………………………………………………………………… 4
 • نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………………….. 5
  • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی……………………………………………….. 6
 • پایایی………………………………………………………………………………………….. 7
  • روش­های ارزیابی پایایی……………………………………………………………… 8
  • روش­های بهسازی پایایی…………………………………………………………….. 9
  • اطلاعات پایایی…………………………………………………………………………. 9
  • روش­های پیش­بینی پایایی 10
  • محاسبه­ی شاخص­های پایایی………………………………………………………. 11
   • تابع چگالی احتمال خرابی 11
   • تابع پایایی 11
   • تابع نرخ خرابی 11
   • میانگین فاصله­ی زمان بین خرابی­ها (MTBF)…………………………………………………………………… 12
   • میانگین مدت زمان تعمیرات (MTTR)…………………………………………………………………… 12
   • قابلیت دسترسی 12
  • تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف…………………………………………. 13
  • پایایی سیستم­های سری…………………………………………………………….. 14
  • پایایی سیستم­های موازی……………………………………………………………. 14
  • نقش تعمیرات در پایایی……………………………………………………………. 14
 • پویایی سیستم……………………………………………………………………………… 15
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………. 19
  • تدوین فرضیه­های پویا………………………………………………………………. 19
  • فرموله کردن…………………………………………………………………………… 20
  • آزمون و اعتبارسنجی مدل 21
  • طراحی و ارزیابی سیاست………………………………………………………….. 23
 • کنترل کیفیت آماری………………………………………………………………………. 23
  • نمودار جمع تجمعی………………………………………………………………… 24
  • ماسک V………………………………………………………………………………. 24
  • روش جدولی جمع تجمعی……………………………………………………….. 25
 • فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………. 27
 • هدف پژوهش…………………………………………………………………………….. 27
 • روش پژوهش…………………………………………………………………………….. 27
 • ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………….. 28

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………. 29

 • مقدمه………………………………………………………………………………………. 30
 • سیستم نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………… 30
  • پیشرفت­های اخیر در زمینه­ی نگهداری و تعمیرات………………………….. 34
 • پایایی………………………………………………………………………………………. 36
 • پویایی سیستم…………………………………………………………………………….. 39
 • کنترل کیفیت آماری……………………………………………………………………… 46
 • شکاف پژوهش…………………………………………………………………………… 47
 • نتیجه­گیری………………………………………………………………………………… 48

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….. 49

 • مقدمه………………………………………………………………………………………… 50
 • طراحی مدل پویا برای سیستم نگهداری و تعمیرات………………………………. 50
  • بیان مسئله………………………………………………………………………….. 52
  • تدوین فرضیه­های پویا 54
  • جدول متغیرهای مدل 58
  • نمودار علّت و معلول 59
  • نمودار انباشت و جریان 89
 • نتیجه­گیری………………………………………………………………………………….. 91

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی…………………………………………………………………………. 92

 • مقدمه………………………………………………………………………………………… 93
 • اجرای مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات……….. 93
 • اعتبارسنجی مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات… 96
 • تجزیه و تحلیل با استفاده از نمودار CUSUM………………………………….. 104
 • نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….. 106

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها………………………………………………………………. 107

 • نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………. 108
 • پیشنهادها…………………………………………………………………………………… 109

مراجع…………………………………………………………………………………………………….. 110

مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………… 111

مراجع لاتین……………………………………………………………………………………………….. 111

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل 1-1- نقشه استراتژی ارزیابی متوازن سیستم نگهداری و تعمیرات………………………… 6

شکل 1-2- فرآیند مدل­سازی………………………………………………………………………….. 16

شکل 1-3- فرآیند مدل­سازی در پویایی شناسی سیستم………………………………………….. 17

شکل 1-4- شکل پارامتری ماسک V………………………………………………………………… 23

شکل 1-5- نمودار وضعیت جمع تجمعی………………………………………………………….. 25

شکل 2-1- نمودار علّت و معلولی پژوهش دنیل و بنگت……………………………………… 40

شکل 2-2- نمودار انباشت و جریان پژوهش دنیل و بنگت……………………………………. 41

شکل 2-3- نمودار انباشت و جریان پژوهش ژانگ و ژیانگ………………………………….. 42

شکل 2-4- نمودار انباشت و جریان پژوهش اولیوا و استرمن………………………………… 43

شکل 2-5- نمودار انباشت و جریان پژوهش دوآن و همکاران………………………………. 44

شکل 3-1- جایگاه سیستم نگهداری و تعمیرات………………………………………………….. 48

شکل 3-2 فلوچارت رویه­ی حل مسأله­ی پژوهش………………………………………………… 51

شکل 3-3- نمودار علّت و معلولی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات………. 80

شکل 4-1- نتایج مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات…………. 88

شکل 4-2- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی میزان مهارت کارکنان……………………. 90

شکل 4-3- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی بهره­وری کارکنان………………………….. 91

شکل 4-4- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی هزینه­ی آموزش…………………………… 92

شکل 4-5- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات…… 93

شکل 4-6- اثر تغییر تعداد برنامه­های تبلیغاتی روی تعداد مشتریان…………………………. 94

شکل 4-7- اثر تغییر تعداد برنامه­های تبلیغاتی روی سهم بازار……………………………….. 95

شکل 4-8- اثر تغییر نرخ تورم روی هزینه­ی مواد به ازای هر ماشین……………………….. 96

شکل 4-9- اثر تغییر نرخ تورم روی قیمت محصول……………………………………………. 97

شکل 4-10- نمودار کنترل CUSUM با استفاده از داده­های پایایی…………………………. 99

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 1-1- تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف…………………………………………….. 12

جدول 1-2- اعتبارسنجی مدل­های پویایی سیستم…………………………………………………. 21

جدول 3-1- فرآیند مدل­سازی سیستماتیک مسائل پویایی سیستم…………………………….. 49

جدول 3-2- متغیرهای تأثیرگذار بر مدل……………………………………………………………. 55

جدول 4-1- تعدادی از روابط حاکم بر مدل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات……….. 8

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید