پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع­­­صنایع

 

عنوان: مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

استاد راهنما : دکتر رضا توکلی مقدم

استاد مشاور: دکتر مهدی امیری عارف

 

پاییز 1391

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 
  
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات…………………………………………………….2
1-3- دسته بندی مسائل برنامه ریزی تسهیلات کلاسیک………………………………………………3
1-4- دسته بندی مسائل مکان یابی با نگرش نوین……………………………………………………….4
1-5- مکان یابی وسایل سلسله مراتبی………………………………………………………………………..5
1-6- تقسیم بندی مسائل سلسله مراتبی……………………………………………………………………..8
1-6-1-تقسیم بندی نارولا…………………………………………………………………………………..8
1-6-1-1- تسهیلات شامل متوالی…………………………………………………………………..8
1-6-1-2- تسهیلات انحصار متوالی……………………………………………………………….8
1-6-1-3- حالات دیگر………………………………………………………………………………..8
1-6-1-4-شامل محلی………………………………………………………………………………….9
1-6-1-5- شامل کلی…………………………………………………………………………………….9
1-6-1-6- منحصر متوالی………………………………………………………………………………9
1-6-2- تقسیم بندی شاهین، سورال……………………………………………………………………9
1-6-2-1-الگوی جریان…………………………………………………………………………………10
1-6-2-2- انواع خدمت…………………………………………………………………………………10
1-6-2-3- ساختار فضایی……………………………………………………………………………..11
1-6-2-4- تابع هدف…………………………………………………………………………………….12
1-7- نواحی قابل کاربرد مکان یابی سلسله مراتبی……………………………………………………….12
1-7-1- مراکز بهداشتی درمانی…………………………………………………………………………….12
1-7-2- سیستم های جمع آوری و دفع زباله ………………………………………………………..12
1-7-3- سیستم های تولید و توزیع……………………………………………………………………..12
1-7-4- سیسستم های آموزشی……………………………………………………………………………13
1-7-5- سیستم های خدمات رسانی اضطراری………………………………………………………13
1-7-6- شبکه های ارتباطی…………………………………………………………………………………13
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
 
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..15
2-2- فرموله کردن  یک مدل میانه عمومی خدمات سلسله مراتبی شامل متوالی……………….19
2-3- فرموله کردن یک مدل مکان یابی سلسله مراتبی منحصرا متوالی……………………………21
2-4- مساله مکان یابی بیشترین پوشش سلسله مراتبی………………………………………………….22
2-5- پوشش حداکثری سلسله مراتبی با پوشش همه ی سطوح تقاضا……………………………22
 
فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی و حل آن
 
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………29
3-2- تعریف مسأله و مدل ریاضی……………………………………………………………………………30
3-3- مثال عددی……………………………………………………………………………………………………34
3-4- حل فرابتکاری……………………………………………………………………………………………….36
3-5- تضاد بین تابع های هدف………………………………………………………………………………..37
3-6- بهینه سازی چند معیاره……………………………………………………………………………………37
3-7- ارتباط غالب …………………………………………………………………………………………………37
3-8- مرز بهینه ……………………………………………………………………………………………………..38
3-9- الگوریتم  بهینه سازی انبوه ذرات(PSO) ………………………………………………………..39
3-10- پنج قانون میلوناس برای هوش گروهی…………………………………………………………..39
3-11- اصطلاحات موجود در الگوریتم…………………………………………………………………….40
3-12- مراحل الگوریتم…………………………………………………………………………………………..41
3-13- بهینگی پارتو……………………………………………………………………………………………….42
3-13-1- مفهوم آرشیو پارتو……………………………………………………………………………….42
3-13-2- بروز رسانی آرشیو جوابهای پارتو………………………………………………………….43
3-14- نحوه تخصیص تابع برازندگی………………………………………………………………………..43
3-15- رویکردPSO  چندهدفه………………………………………………………………………………44
3-16- شاخص های مقایسه………………………………………………………………………………….44
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
3-16-1- شاخص کیفیت……………………………………………………………………………………45
3-16-2- شاخص پراکندگی………………………………………………………………………………..45
3-17- مقدار دهی اولیه و نمایش جواب ها……………………………………………………………..45
3-18- مراحل تکرار……………………………………………………………………………………………..48
3-19- شرط توقف……………………………………………………………………………………………….50
3-20- تئوری مجموعه فازی………………………………………………………………………………….54
3-21- معرفی مسأله برنامه ریزی خطی فازی……………………………………………………………56
3-22- مدل فازی………………………………………………………………………………………………….60
3-23- دیفازی سازی…………………………………………………………………………………………….60
3-24- مثال عددی برای مدل فازی………………………………………………………………………….62
 
فصل چهارم: الگوریتم حل مسأله و نتایج محاسباتی
 
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………65
4-2- حل با استفاده از نرم افزار GAMS …………………………………………………………………….66
4-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم: روش سطح پاسخ (RSM) ……………………………………….68
4-4- شاخص های اندازه گیری ………………………………………………………………………………69
4-5- شاخص تعداد جواب های بهینه پارتو(NPS) …………………………………………………….70
4-6- شاخص زمان حل بر حسب ثانیه (CPU Time) ………………………………………………….73
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………76
5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………76
5-3- پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………77
منابع مآخذ……………………………………………………………………………………………………………..79
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………..87
 
 
 
فهرست جداول 
عنوانصفحه
جدول 1-1 مثال برای سیستم خدمات بهداشتی و درمانی5
جدول 2-1 مرور کلی بر روی مطالعات انجام شده24
جدول 2-2 مرور کلی بر توابع هدف و محتوای مطالعات انجام شده26
جدول 3-1 جدول تقاضای سطوح مختلف گره های تقاضا و تسهیلات موجود35
جدول 3-2 جدول فواصل گره های تقاضا و تسهیلات موجود از نقاط کاندید35
جدول 3-3 جدول هزینه ساخت و مطلوبیت تأسیس نقاط کاندید35
جدول 3-4 جدول مقادیر متغیر ها36
جدول 3-5 جدول مقادیر فازی تقاضا62
جدول 4-1 جدول بازه های انتخابی برای تولید اعدادتصادفی هزینه ساخت برای سطوح مختلف65
جدول 4-2 جدول نتایج از حل مسائل نمونه ای در نرم افزار GAMS67
جدول 4-3 جدول پارامترها و سطوح آنها در الگوریتم MOPSO پیشنهادی68
جدول 4-4 جدول پارامترهای تنظیم شده در الگوریتم MOPSO پیشنهادی69
جدول 4-5 میانگین تعداد جوابهای نامغلوب در الگوریتم MOPSO پیشنهادی70
جدول 4-6 زمان حل بر حسب ثانیه در نرم افزار  GAMSو الگوریتم MOPSO پیشنهادی73

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها
عنوانصفحه
شکل 1- 1  دسته بندی کلی مسائل برنامه تسهیلات3
شکل 1- 2  دسته بندی مسائل مکان یابی با نگرش نوین4
شکل 1- 3  یک مثال برای سیستم خدمات بهداشتی5
شکل 1- 4  شکل مربوط به مثال شعبات پستی6
شکل 1- 5 شکل مربوط به مثال شبکه راه ها7
شکل 1- 6  الگوهای جریان10
شکل 1- 7  انواع خدمت11
شکل 1- 8 ساختار فضایی11
شکل 2- 1  استقرار بهینه در یک مثال دو سطحی21
شکل 3- 1  استقرار گره های تقاضا، تسهیلات موجود و مکان های کاندید35
شکل 3-2 رابطه فضای جواب و ارتباط غالب38
شکل 3-3 مراحل الگوریتم انبوه ذرات42
شکل 3- 4  نحوه نمایش جوابها46
شکل 3-5  نحوه تخصیص تقاضا به تسهیلات در ماتریس46
شکل 3-6  کد گشایی الگوریتم حل48
شکل 3-7 شبه کد حرکت هر ذره49
شکل 3-8  شبه کد الگوریتم MOPSO پیشنهادی50
شکل 3-9  فلوچارت الگوریتم MOPSO51
شکل 3- 10  توزیع فازی مقدار تابع و اهداف فازی که توسط تصمیم گیرنده تأیید می شود59
شکل 4-1 نمودار میانگین تعداد جوابهای نامغلوب در الگوریتم MOPSO پیشنهادی71
شکل 4-2 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه اول71
شکل 4-3 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه هفتم71
شکل 4-4 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه پانزدهم72
شکل 4-5 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه نوزدهم72
فهرست شکل ها
عنوانصفحه
شکل 4-5 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه بیست و دوم72
شکل 4-5 نمودار زمان حل بر حسب ثانیه در نرم افزار  GAMSو الگوریتم MOPSO پیشنهادی74

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده ب...
پایان نامه: بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه‌سازی آن با استفاده از ...
پایان نامه با موضوع نقش اثر کیفیت ارتباط بر تمایل به مراجعه مجدد در هتل‌های شهر ایلام
پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری
پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان