پایان نامه مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

 مهندسی شیمی – محیط زیست

 عنوان:

مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب

استاد راهنما :

 دکتر لیلا وفاجو

استاد مشاور :

 دکتر محمد کاظمینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

چکیده1
مقدمه2
فصل اول : درآمدی بر پیل سوختی میکروبیولوژیکی3
1-1)         مفاهیم4
1-2)         مروری بر واسط های حمل الکترون در MFC ها7
1-3)         میکروب هایی که در پیل های سوختی میکروبی کاربرد دارند8
1-4)        پیکربندی پیل های سوختی میکروبی12
1-4-1)              اجزای MFC12
1-4-2)              سیستمهای MFC دو جزئی13
1-4-3)              سیستمهای MFC تک جزئی16
1-4-4)      سیستمهای MFC نوع Up-flow19
1-4-5)      پیل سوختی میکروبی انباشته (stacked)21
1-5)        عملکرد MFC ها22
1-5-1) عملکرد ایده آل22
1-5-2) بازدهی واقعی MFC24
1-5-3) تاثیر شرایط عملیاتی26
1-5-4) تاثیر جنس الکترودها27
1-5-5) بافر pH و الکترولیت29
1-5-6) سیستم مبادله پروتون30
1-5-7) شرایط عملیاتی در محفظه آند31
1-5-8) شرایط عملیاتی در محفظه کاتد32
1-6)        کاربردها34
1-6-1) تولید الکتریسیته34
1-6-2) بیوهیدروژن (Biohydrogen)36
1-6-3) تصفیه فاضلاب37
1-6-4) سنسورهای بیولوژیکی (Biosensors)38
1-7)        چشم انداز MFC ها39
فصل دوم : مباحث فنی پیل های سوختی41
°      2-1) ولتاژ پیل و پتانسیل الکترود ها42
°      2-2) وابستگی ولتاژ پیل تعادلی به غلظت: معادله عمومی Nernst44
°      2-3) پتانسیل های فلز/یون فلزی (+M/Mz)46
°      2-4) پتانسیل های اکسایش/کاهش (RED/OX)48
°      2-5) کاربرد معادله Nernst در وابستگی پتانسیل RedOx به غلظت50
°      2-6) محاسبه پتانسیل های تعادلی الکترود51
°      2-7) الکترود هیدروژن52
°      2-8) الکترودهای فلز/نمک نامحلول/یون54
°      2-9) الکترود کالومل56
°      2-10) الکترود نقره/کلرید نقره57
°      2-11) الکترود جیوه-سولفات جیوه59
°      2-12) پتانسیل الکترود های استاندارد60
°      2-13) غلظت و فعالیت62
°      2-14) تئوری ضریب فعالیت Debye-Hückel: مدل نقطه-بار63
°      2-15) تئوری ضریب فعالیت Debye-Hückel: مدل اندازه محدود یون65
°      2-16) تصحیح Stokes-Robinson تئوری Debye-Hückel تاثیر اثر متقابل یون-حلال66
فصل سوم : مدلسازی ریاضی پیل سوختی میکروبیوژیکی68
3-1) ساختار کلی MFC مورد نظر برای مدلسازی69
3-2) توسعه مدل69
3-3) سرعت واکنش ها71
3-4) حل مسئله78
3-5) محاسبه پارامترها78
3-6) بحث و نتیجه گیری83
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات84

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

 مهندسی شیمی – محیط زیست

 عنوان:

مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب

استاد راهنما :

 دکتر لیلا وفاجو

استاد مشاور :

 دکتر محمد کاظمینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

چکیده1
مقدمه2
فصل اول : درآمدی بر پیل سوختی میکروبیولوژیکی3
1-1)         مفاهیم4
1-2)         مروری بر واسط های حمل الکترون در MFC ها7
1-3)         میکروب هایی که در پیل های سوختی میکروبی کاربرد دارند8
1-4)        پیکربندی پیل های سوختی میکروبی12
1-4-1)              اجزای MFC12
1-4-2)              سیستمهای MFC دو جزئی13
1-4-3)              سیستمهای MFC تک جزئی16
1-4-4)      سیستمهای MFC نوع Up-flow19
1-4-5)      پیل سوختی میکروبی انباشته (stacked)21
1-5)        عملکرد MFC ها22
1-5-1) عملکرد ایده آل22
1-5-2) بازدهی واقعی MFC24
1-5-3) تاثیر شرایط عملیاتی26
1-5-4) تاثیر جنس الکترودها27
1-5-5) بافر pH و الکترولیت29
1-5-6) سیستم مبادله پروتون30
1-5-7) شرایط عملیاتی در محفظه آند31
1-5-8) شرایط عملیاتی در محفظه کاتد32
1-6)        کاربردها34
1-6-1) تولید الکتریسیته34
1-6-2) بیوهیدروژن (Biohydrogen)36
1-6-3) تصفیه فاضلاب37
1-6-4) سنسورهای بیولوژیکی (Biosensors)38
1-7)        چشم انداز MFC ها39
فصل دوم : مباحث فنی پیل های سوختی41
°      2-1) ولتاژ پیل و پتانسیل الکترود ها42
°      2-2) وابستگی ولتاژ پیل تعادلی به غلظت: معادله عمومی Nernst44
°      2-3) پتانسیل های فلز/یون فلزی (+M/Mz)46
°      2-4) پتانسیل های اکسایش/کاهش (RED/OX)48
°      2-5) کاربرد معادله Nernst در وابستگی پتانسیل RedOx به غلظت50
°      2-6) محاسبه پتانسیل های تعادلی الکترود51
°      2-7) الکترود هیدروژن52
°      2-8) الکترودهای فلز/نمک نامحلول/یون54
°      2-9) الکترود کالومل56
°      2-10) الکترود نقره/کلرید نقره57
°      2-11) الکترود جیوه-سولفات جیوه59
°      2-12) پتانسیل الکترود های استاندارد60
°      2-13) غلظت و فعالیت62
°      2-14) تئوری ضریب فعالیت Debye-Hückel: مدل نقطه-بار63
°      2-15) تئوری ضریب فعالیت Debye-Hückel: مدل اندازه محدود یون65
°      2-16) تصحیح Stokes-Robinson تئوری Debye-Hückel تاثیر اثر متقابل یون-حلال66
فصل سوم : مدلسازی ریاضی پیل سوختی میکروبیوژیکی68
3-1) ساختار کلی MFC مورد نظر برای مدلسازی69
3-2) توسعه مدل69
3-3) سرعت واکنش ها71
3-4) حل مسئله78
3-5) محاسبه پارامترها78
3-6) بحث و نتیجه گیری83
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات84

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید