پایان نامه مدل­سازی هم­زمان سیستم­های تولید سلولی پویا و قیمت فروش


دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مدل­سازی هم­زمان سیستم­های تولید سلولی پویا و قیمت فروش

استاد راهنما:

دکترنیکبخش جوادیان

فهرست مطالب:

فصل اول. 8

1-1 : مقدمه. 9

2-1 : ساختار پایان نامه. 12

فصل دوم. 13

ادبیات موضوع. 13

1-2: مقدمه (مرور ادبیات): 14

2-2: مساله قیمت گذاری: 14

1-2-2: مرور ادبیات قیمت گذاری پویا: 15

2-2-2: طبقه بندی ادبیات قیمت گذاری پویا 22

1-2-2-2: امکان تدارک مجدد یا عدم امکان تدارک مجدد موجودی(R/NR) 23

2-2-2-2: تقاضای مستقل یا وابسته در طول زمان(D/I) 23

3-2-2-2: مشتریان نزدیک بین یا استراتژیک(M/S) 24

3-2- مرور ادبیات تولید سلولی.. 28

4-2: سیستم تولید سلولی پویا: 31

5-2:  بررسی توابع هدف بکار گرفته شده در ادبیات موضوع CMS و DCMS. 36

6-2: بررسی تقاضا بکار رفته در ادبیات موضوع CMS و DCMS: 38

فصل سوم. 39

زمینه های علمی تحقیق.. 39

1-3 : مقدمه. 40

1-1-3: مدیریت درآمد: 42

1-1-1-3: جایگاه مدیریت درآمد در مدیریت تولید: 43

2-1-1-3: قیمت گذاری پویا: 43

2-1-1-3:توابع تقاضای به کار رفته در مدل: 44

2-1-3: تولید سلولی.. 46

1-2-3 : انواع رویکردهای تولیدی.. 49

1-1-2-3 : چیدمان عملکردی.. 49

2-1-2-3 : چیدمان خطی.. 50

3-1-2-3 : چیدمان سلولی.. 51

2-2-3 : انواع سلول ها و تعریف سلول های تولید انعطاف پذیر. 52

1-2-2-3 : سلولهای سنتی.. 53

2-2-2-3 : سلول های تک ماشینه NC.. 53

3-2-2-3 : سلول های چند ماشینه یکپارچه. 53

4-2-2-3 : سلول های تولید انعطافپذیر. 54

3-3: مزایای مدل پیشنهادی.. 54

4-3:الگوریتم فراابتکاری ژنتیک: 55

5-3 : الگوریتم فراابتکاری شبیهسازی تبرید. 68

6-3 : جمع بندی.. 74

فصل چهارم. 75

ارائه مدل ریاضی.. 75

1-4: مقدمه. 76

2-4: ویژگی های کلی مدل ارائه شده: 76

2-3-4: فرضیات مدل: 78

3-4-4: اندیسها: 80

4-4-4: پارامترهای مدل: 81

5-4-4: متغیرهای تصمیم: 82

7-3-4: تابع هدف: 84

8-3-4: محدودیت ها: 85

9-3-4: مثال 1: 86

تحلیل حساسیت مدل ارائه شده: 92

7-4: پیچیدگی مدل ارائه شده 112

8-4 :دو روش حل برای مدل پیشنهادی.. 112

1-8-4 : روش حل فراابتکاری.. 112

2-8-4 : اجزاء و پارامترهای الگوریتم شبیهسازی تبرید. 113

1-2-8-4: نمایش ساختار جواب.. 113

2-2-8-4: انتخاب جواب اولیه. 115

3-2-8-4: انتخاب دمای اولیه. 115

4-2-8-4: مکانیزم ایجاد جواب همسایه. 116

5-2-8-4: مکانیزم کاهش دما 118

6-2-8-4: مکانیزم پذیرش جواب های نامزد شده 118

7-2-8-4: معیارهای توقف الگوریتم شبیهسازی تبرید. 119

3-8-4 : اجزاء و پارامترهای الگوریتم ژنتیک… 119

1-3-8-4: تعریف کروموزم. 119

2-3-8-4:ایجاد جمعیت اولیه. 121

3-3-8-4: مکانیزم نمونه گیری.. 122

4-3-8-4: عمگرهای زنتیک… 122

1-4-3-8-4:عملگرهای تقاطعی.. 122

2-4-3-8-4: عملگرهای جهشی.. 123

5-3-8-4: نخبه گرایی.. 124

6-3-8-4:استراتژی برخورد با محدودیت ها 124

7-3-8-4:معیار توقف الگوریتم. 125

فصل پنجم. 128

1-5 : نتایج تحقیق. 129

2-5 : ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 130

منابع و مراجع. 131

 

فهرست شکل­ها

شکل1-3: سیستم های تولید انعطاف پذیر در مقیاس بزرگ (لاگن 1991). 41

شکل 2-3:  سیستم های تولید انعطاف پذیر به عنوان کاراترین ابزار کاهش مشکلات فرایند تولید شناخته می شوند(لاگن 1991). 41

شکل3-3: مقایسه توابع مختلف تقاضا ( نمایی- یکنواخت- کسری). 44

شکل 4-3: سیستم تولید سلولی  پویا 48

شکل5-3: چیدمان عملکردی(لاگن 1991). 50

شکل6-3: چیدمان خطی(لاگن 1991). 51

شکل7-3: چیدمان سلولی (لاگن 1991). 52

شکل8-3: مدل تئوری داروین.. 62

شکل 9-3: فلوچارت یک شبیه سازی تبرید کلاسیک ( بابک جوادی 1385). 73

شکل10-4: نحوه پیکره بندی سلول ها در مثال 1. 92

شکل11-4: نحوه پیکره بندی بهینه در مثال 2. 99

شکل12-4: نحوه پیکره بهینه در مثال شماره 3. 102

شکل13-4: نحوه پیکره بندی بهینه در مثال 4. 107

شکل14-4: نحوه پیکره بندی بهینه در مثال 5. 110

شکل15-4: نحوه نمایش کروموزوم. 121

شکل 16-4: عملگرتقاطع. 123

 

فهرست جداول

جدول1-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها 88

جدول2-4: اطلاعات مربوط به زمان پردازش عملیات قطعات بر روی ماشین ها 88

جدول3-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده وقیمت کالا در هر دوره در مثال 1. 90

جدول4-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال1. 91

جدول5-4: ماکسیمم تقاضا در هر دوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم. 93

جدول 6-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزا نتقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 2. 97

جدول 7-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 2. 98

جدول 8-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 2. 98

جدول 9-4:  ماکسیمم تقاضا در هر دوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم. 100

جدول10-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده وقیمت کالا در هر دوره در مثال 3. 101

جدول11-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 3. 102

جدول12-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 3. 102

جدول 13-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها ( مثال4 ). 103

جدول14-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 4. 105

جدول15-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 4. 106

جدول16-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 4. 106

جدول 17-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها ( مثال5). 108

جدول18-4: ماکسیمم تقاضا درهردوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم. 108

جدول 19-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 5. 110

جدول 20-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 5. 111

جدول 21-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 5. 111

جدول 22-4: جواب های بدست آمده با الگوریتم های پیشنهادی.. 126

جدول 23-4: مقایسه بین جواب های الگوریتم های توسعه داده شده و بهترین جواب.. 127

چکیده

تولید سلولی یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی گروهی در محیط تولیدی امروزی است. در یک سلول تولیدی، قطعات (کارها) با زمان های راه اندازی وشرایط ابزار مشابه به عنوان خانواده قطعات در نظر گرفته می شوند. در یک محیط سلولی، نوعی از ماشین­ها ویا قطعات با یکدیگر درون خانواده قطعات گروه بندی می­شوند. مسائل چیدمان سلولی عمدتاً به چینش ماشین ها و ترتیب دهی خانواده قطعات مربوط می شوند به طوری که هر سلول تولیدی به تولید تعداد معینی از خانواده قطعات می پردازد. هنگامی که هر قطعه بر روی هر ماشین به همان ترتیب تخصصی یک سلول تولیدی پردازش شود، آنگاه این سلول، سلول تولیدی خط جریان نامیده می شود. این پایان نامه به بررسی مسئلهقیمت گذاری قطعات، تعیین میزان تولید از هر قطعه، تعیین ماشین ها ی موجود در هر سلول در هر دوره و همچنین چگونگی تخصیص قطعات درون سلول ها بر اساس خانواده قطعات در جهت حداکثر کردن سود می پردازد تا کنون در هیچ کدام از مدل های موجود تاثیر تعیین قیمت قطعات بر روی شکل دهی سلول ها بررسی نشده است. از آنجایی که بدست آوردن حداکثر سود مهمترین هدف در تولید می باشد لذا تعیین مناسب ترین قیمت و بهترین حجم تولید جهت حداکثر کردن سود با اهمیت به نظر می رسد. تعیین قیمت مناسب با توجه به هزینه های مختلف تولید، حجم تولید مناسب را تعیین می کند و این تغییر در میزان تولید در هر دوره باعث تغییر در شکل سلول ها می گردد. در این پایان نامه یک مدل ریاضی برای این مسئله در حالت پویا، ارائه شده است که در آن هدف بیشینه کردن سود و مدیریت درآمدها بوسیله تعیین قیمت و حجم تولید با در نظر گرفتن هزینه های حاصل از جابجایی مواد، جابجایی و نگهداری ماشین ها و هزینه تولید وابسته به ماشین می باشد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید