پایان نامه مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها


    دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان      

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول : بررسی اصل حاکمیت و مداخله بشردوستانه …………………………………………………….7

مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن ……………………………………..7

گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی ……………………………………………………..7

بند1- مفهوم حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………….7

     بند2- تعریف حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………8

بند3- ویژگی های حاکمیت ………………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم: تحول مفهوم حاکمیت و علل آن ………………………………………………………………………9

بند1- تحول مفهوم حاکمیت ………………………………………………………………………………………………9

الف- تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت …………………………………………………11

ب – حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ………………………………………………………………………………12

   ج- توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها ………………………………………………………………..13

  بند2- اصل عدم مداخله و تعدیل آن …………………………………………………………………………………14

مبحث دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه ………………………………………………….17

   گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………….17

بند1- مفهوم مداخله ……………………………………………………………………………………………………….17

 بند2- تعریف مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………………………..20

   گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی …………………………………………..21

   بند1- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد …………………………………………………21

   مبنای مداخلات بشردوستانه پیش از منشور ………………………………………………………………………..22

   بند2- تدوین منشور ملل متحد و مداخلات بشردوستانه ………………………………………………………23

الف- مداخله بشردوستانه قبل از پایان جنگ سرد ………………………………………………………………..23

مبنای مداخلات بشردوستانه در دوران قبل از جنگ سرد ………………………………………………………24

عنوان                                                                                         صفحه

ب- مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد ………………………………………………………….26

ج- اصل عدم توسل به زور(ماده(4)2 منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه ……………………28

فصل دوم: ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال

مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………………………………………33

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….33

گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..33

بند1- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..33

بند2- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..34

بند3- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی …………………………………………..36

بند4- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری …………………………………………………37

الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………37

ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………………………………………….37

ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر …………………………………………..38

گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر …………………………………………39

بند1- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر ……………………………………………………………………39

بند2- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی …………………………………………………40

الف- منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………………………………41

ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………………………42

عنوان                                                                                        صفحه

ج- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………………………….42

د- پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………43

ه- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………..43

بند3- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها ……………………………………………………………44

الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………………………………………….44

ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …………………………………………………45

ب1- سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………..46

ب2-سازمان های غیردولتی ……………………………………………………………………………………………….48

ب3- سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………………………………..48

ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………………………………………50

مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..53

گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………53

  1. مسئولیت ملی………………………………………………………………………………………………………………..54

2.مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………55

  1. گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………………………………………………………………………..56
  2. اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………56

گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………………….57

مداخله براساس اخلاق …………………………………………………………………………………………………….58

ارزیابی- حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……………………………………………………..58

عنوان                                                                                         صفحه فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……………………………………62

مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت …………………………………………………………………….62

بند1- ظهور دکترین « مسئولیت حمایت » ……………………………………………………………………………..62

بند2- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………………………………………………………………63

بند3- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ………………………………………………………64

بند4- اجلاس سران جهان در سال 2005 ……………………………………………………………………………..66

بند5- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……………………………………………..68

مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………..70

گفتار اول: مسئولیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………………70

بند1- قابلیت هشدار زود هنگام …………………………………………………………………………………………..71

بند2- تلاش های پیشگیرانه مستقیم …………………………………………………………………………………….73

الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………73

ب- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..74

ج- اقدامات حقوقی …………………………………………………………………………………………………………74

د- اقدامات نظامی ……………………………………………………………………………………………………………74

گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………………………………………………………………………………….. ……75

بند1- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………………………………………………………………………….75

الف- حوزه نظامی ……………………………………………………………………………………………………………76

ب- حوزه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….76

ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………………..77

بند2- مداخله نظامی ………………………………………………………………………………………………………..77

معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی …………………………………………………………………………………78

الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح …………………………………………………………………………..78

عنوان                                                                                         صفحه

ب- وجود علت مشروع ……………………………………………………………………………………………………83

ج- وجود هدف بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………………..84

د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل ……………………………………………………………………………84

ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ……………………………………………………………………………………….85

و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………………………………………………………………………………..85

گفتار سوم: مسئولیت بازسازی ………………………………………………………………………………………….85

بند1- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………….87

بند2- دادگستری و مصالحه………………………………………………………………………………………………..88

بند3- توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………89

فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………………………………………91

مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ………………………………………………….91

گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..91

بند1- نقض حقوق بشر در لیبی ………………………………………………………………………………………….91

بند2- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………………………………………………………………………92

بند3- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ……………………………………………………………………………..94

الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده ………………………………………………………………………94

ب- زمان کوتاه فجایع انبوه ………………………………………………………………………………………………..94

ج- نقش سازمان های منطقه ای ………………………………………………………………………………………….95

گفتار2- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ………………………………………………..95

بند1- قطعنامه 1970 …………………………………………………………………………………………………………95

بند2- قطعنامه 1973 ………………………………………………………………………………………………………..98

بند3- قطعنامه 2009 ………………………………………………………………………………………………………101

بند4- قطعنامه 2016 ………………………………………………………………………………………………………102

بند5- قطنامه 2017 ………………………………………………………………………………………………………..102

عنوان                                                                                          صفحه

بند6- مبنای تصمیمات شورای امنیت ……………………………………………………………………………….103

مبحث دوم: گفتمان جامعه بین الملل در مورد مسئولیت حمایت و آینده آن پس از لیبی ……..104

گفتار اول: مواضع کشور ها نسبت به مسئولیت حمایت …………………………………………………….104

بند1- دیدگاه موافقان مسئولیت حمایت……………………………………………………………………………..104

بند2- مخالفان مسئولیت حمایت ………………………………………………………………………………………105

گفتار دوم: مداخله نظامی در لیبی و نقض حاکمیت ملی آن ………………………………………………….106

بند1- اصل عدم مداخله و به تصویب مجوز مداخله در لیبی ………………………………………………..106

بند2- فرماندهی عملیات نظامی ………………………………………………………………………………………..107

بند3- فروپاشی حکومت لیبی در پی مداخله نظامی …………………………………………………………….109

ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………..110

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….112

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..120

چکیده

مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است. در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید