پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

عصر حاضر به درستي به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصري كه جهان مدرن را در مقياسي بيش از پيش جهاني به هم نزديك كرده و فضايي را بوجود آورده است كه به قول مك لوهان، دهكدة جهاني ناميده مي شود. پيامها از فواصل دور به آساني ارسال مي شود، آنچنانكه افراد به اطلاعات و ارتباطي كه از منابع دور سرچشمه مي گيرند، دسترسي دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسي در توسعه و پيشرفت هر جامعه اي ايفا مي كند بلكه در جهان كنوني ايفاگر نقش مهمي در ارتباطات بين كشورها و حتي ملتهاي مختلف جهان است.

رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجين شده اند، و چنان نقش در شكل دهي افكار عمومي و فرهنگ سازي بر عهده گرفته اند كه مي توان آنها را با نقش سيستم عصبي در بدن انسان مقايسه كرد. ماهواره يكي از وسايل ارتباطي است كه پس از اختران، به رسعت مراحل تكميل و تكامل خويش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان يكي از ابزارهاي منحصر به فرد در انتقال تصاوير و پيامهاي راديويي و تلوزيوني در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوريهاي قادر به ارسال پيام از طريق امواج الكترومغناطيسي، همراه با ظهور سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار مديريت و ادارة فضاي طيف، نشان دهندة پيشرفت قطعي در جهاني شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)

اين نقش غير قابل انكار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانيهايي در بسياري از سياستمداران، مصلحان و انديشمندان جوامع مختلف شد و همين نكرانيها بود كه حتي مدتها قبل از آنكه عملاً از اين رسانه در جهت انتثال پيامها و تصاوير تلوزيوني بهره برداري شود، كوششهاي سياسي  جهت قانومند كردن استفاده از آن به نحوي كه مورد قبول همة كشورهاي جهان باشد به عمل آمده شايد در مقام مقايسه، كمتر موضوعي را در صحنه بين المللي بتوان پيدا كرد كه تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظيم و ندوين قواعد حقوق متناسب با رهره برداري صحيح از آن برآيد.

در اين فصل مفهوم و مبناي اصل آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي طرح يم شود.

سپس قلمرو اين حق را در جهان امروز و اسناد و مدارك مورد بررسي قرار داده و با روش استنادي و استدلالي به طرح موضوع اين مفهوم در اسناد حقوق بشر مي پردازيم.

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

ارتباطات يكي از قديمي ترين فعاليت هاي بشري است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولين اجتماعات بشر را پايه گذاري نمايد. ارتباط را شامل تمامي فرآيندهايي مي دانند كه در آن ارفاد همديگر را تحت تأثير قرار مي دهند. ارتباطات از ديگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، انديشه ها، نگرشها يا عواطف از يك شاخص يا گروه به گروه ديگري كه عمدتاً از طريق نهدها صورت مي گيرد. (ويندال و ديگران، 1376: 18)

هر ارتباطي داراي عناصري است كه به طور كلي به شش قسمت تقسيم مي شود. فرستنده، گيرنده، پيام، كانال، تاثير و معنايي كه از آن درك مي شود. فرستنده عنصر اوليه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته مي شود. گيرنده، طرف مقابل هر كنش ارتباطي است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته مي شود.

پيام (Message0 چيزي است كه مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراك دارند و در آن سهيمند. معني در ارتباطات از ابهام اساسي برخوردار است و از ديدگاه بعضي از انديشمندان، معني در پيام نهفته نيست بلكه در انسانها نهفته است و چيزهاي شخصي هستند و بين فرد تا فرد متضادند. (محسنيان راد، 1379: كانال (Canal) به مجراي انتقال پيام گفته مي شود و يا رسانه نيز گفته مي شود. اثر رسانه ها، بيش از همه مورد توجه قرار گرفته و رويدادي است كه بدون حضور رويداد ديگر واقع نمي شود. و به يك عامل و يك واكنش نياز دارد. (ويندال، 1376: 326) همين جنبة اثرات رسانه اي است كه گاه ما  شاهد محدوديتهاي رسانه اي در جهان هستيم و باعث ضايع شدن حقوق مي شود.

ارتباطات جمعي كه موضوع بحث اين رساله است، شكل ماهواره اي آن و آزادي تا حدودي مورد بحث قرار مي گيرد. انجمن بين المللي ارتباطات، ارتباط جمعي را چگونگي توليد و توزيع كالاها و خدمات مختلفي كه وسايل و فعاليت هاي فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقيقات مربوط به محتواي پيامها و نتايج و آثار آن ها را شتمل مي شود (كازنو، 253: 48)

وسايل ارتباط جمعي مولود محصول انديشة انسانند از اين رو منبعث از جامعه و متأثر از آنند. اما بعد از آنكه پيدا شدند و به كار رفتند، برحسب طرز استفاده اي كه از آنان بعمل مي آيد، مي توانند سالم، آرام بخش يا مضر و انحراف برانگيز باشند.

ديدگاه مك كاري در زمينه ارتباط جمعي اين است كه جمع (Mass) عده اي از افراد را در بر مي گيرد كه منافعي مشترك آنان را به هم پيوند مي دهد و رفتاري مشابه با هدفي يكسان را در آنان پديد مي آورد. ليكن افرادي را كه جمع تشكيل مي دهند، يكديگر را نمي شناسند، تعامل آنان با يكديگر ناچيز است، فعاليت هاي آنان با هم مرتبط نيست و به معناي دقيق كلمه سازمان يافته نيستند. 0كازنود، همان، 41) رسانه ها كه مجاري انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعي مي باشند. نقش سريع كننده نهادي (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. اين رسانه ها، جهان را به صورت يك كل به هم پوشيده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرميهاي نوين اطلاعاتي دچار اشباع واقعيت كرده اند. در اين عصر، تفاوت ميان واقعيت و انگاره، نشانه ها و شبيه سازي واقعيت از ميان رفته است. اين امر به ايجاد آن چه، »ژان بودريار – استاد جامعه شناسي – صورتهاي خيال مي نامند، منجر شده است. يعني باز توليد شبيه سازي شدة واقعيت كه تشخيص آن از واقعيت دشوار يا غيرممكن است. نتيجه ظهور فرا واقعيت (hyperreality0 است كه در عين حال كه واقعي نيست، واقعي تر از واقعي است. (كيوستيو، 1378: 194)

براي درك صحيح صحيح نقش رسانه ها در فرهنگ، بايستي گفت كه تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هيچ وجه فعاليت انحصاري نيست، بلكه معمولاً به همراه انجام ساير كارهاي خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعي انجام مي گيرد. اين فعاليت تقريباً همواره در پس زمينه حضور دارد و تار و پود زندگي ماست.

ما به همراه رسانه ها و به كمك رسانه ها زندگي مي كنيم. مك لوهان از عبارت رسانة تكنولوژيك همچون قوت روزانه يا منابع طبيعي استفاده مي كند. به بيان دقيق تر، رسانه ها بويژه راديو تلويزيون به محيط ديداري – شنيداري تبديل شده اند كه ما به گونه اي بي پايان و خودكار با آن ارتباط متقابل برقرار مي كنيم. (كاسكز، 1380: 9-388)

تمامي تكنولوژي رسانه ها از توان ايجاد دگرگوني در مفاهيم سنتي زمان و مكان برخوردارند. بدين ترتيب بايد اذعان كرد كه دگرگوني مهمترين عامل در ايجاد راه و رسم تازه از طريق متكنولوژي رسانه ها محسوب مي شود.

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي

توسعه فن اوريهاي جديد كه جهاني شدن ارتباطات را رقم زده است و ماهواره ها نيز جزئي از آن هستند، حاصل تحول سه عنصر بهم پيوسته در اواخر قرن بيستم وبده است. يكي از اين سه، بكارگيري سيستمهاي كابل پيشرفته، پيچيده و گسترده است كه ظرفيت بسيار بيشتري را براي ارسال الكترونيكي فراهم مي آورد. تحول دوم، استفاده فزاينده از ماهواره بخ منظور ارتباط از مسافتهاي دور و اغلب در همايند با سيستم هاي كابل زمينه پايه است. و تحول سوم، استفاده فزاينده از روشهاي ديجيتالي در پردازش، انباشت و بازيافت اطلاعات است. ديجيتالي كردن همراه با توسعه فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي را بوجود آورده است. تمامي اين سير تحول فن آورانه به شويه هاي بنيادين در جهاني كردن ارتباطات سهيم بوده است. (تامپسون، 1379: 200-199)

نخستين قمر مصنوعي شوروي موسوم به اسپونتيك كه چهارم اكتبر 1957 به مدار زمين فرستاده شد، عصرذ جديدي از تكنيكهاي ارتباطي را آغاز كرد. در واقع شوروي سابق با قرار دادن اين ماهواره، اولين تلاش موفقيت آميز در زمينة ارسال ماهواره به فضا انجام داد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه با فرمت ورد

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند 

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید