پایان نامه متغیرهای فردی به کار رفته در مطالعات حوزه استرس


   تاریخچه فرا تحلیل:

مسأله دستیابی پژوهشها به نتایج متناقض، در حالی که یک فرضیه را مورد آزمون قرار میدهند، تازگی ندارد. نخستین فرا تحلیل در سال ۱۹۰۴ (هومن، ۱۳۸۷ )توسط کارل پیرسون [۱] انجام گرفت. وی برا ی نخستین بار همبستگی بین واکسیناسیون علیه تب روده و میزان مرگ ومیر ناشی از آن را در پنج مطالعه مستقل مورد بررسی قرار داد. وی داده های چندین مطالعه انجام شده در مورد تأثیر واکسن تیفوئید را ترکیب نمود.منطق وی در ادغام داده ها این بودکه :

پژو هش های منفرد بر روی نمونه های کوچکی انجام شده و  نتایج آنها در مقایسه با مطالعات با نمونه های بزرگتر دستخوش سوگیری برآورد هستند. (هومن، ۱۳۸۷ ص۱۵)

اصطلاح فرا تحلیل نخستین بار توسط جین گلاس در سال ۱۹۷۶ (هومن، ۱۳۸۷ )به منظور ارائه یک فلسفه پژوهشی و نه یک تکنیک آماری به کار برده شد. او نشان داد که فرا تحلیل بیش از یک فن آماری است؛ به واقع یک متدولوژی برای برای بررسی نظامدار مجموعه ای از پژوهش ها، صورت بندی دقیق فرضیه ها، انجام یک جستجوی جامع و تهیه ملاک های ورود و یا حذف مقاله ها، ثبت و ترکیب آماری داده ها و اندازه های اثر به دست آمده از این مطالعات، جستجوی متغیرهای تعدیل کننده و میانجی برای تبیین اثرات مورد علاقه و گزارش نتایج پژوهش است. در واقع مهارتی است که در آن از روشهای آماری، کمی و ریاضی استفاده می شود و اصل اساسی و عملی آن ترکیب نتایج مختلف و متعدد، حذف آنچه موجب تورش در نتایج نهایی می شود و استخراج یک نتیجه کلی جدید است.

تنها در دو دهه آخر قرن بیستم بود که فرا تحلیل در حوزه هایی چون علوم زیستی وعلوم رفتاری و وجه مشترک آنها (حوزه روان شناسی تندرستی، روان شناسی پزشکی و طب رفتاری) و سایر رشته ها رایج شد.( همان منبع ص۱۶)

کارهای کوکران[۲] (۱۹۴۳) (هومن، ۱۳۸۷ )نیز منجر به ارائه روشی شد که بر پایه آن، متوسط میانگین های حاصل از مطالعات مستقل بدست می آید. اما شروع فرا تحلیل به واقع با بیان این ادعای جنجالی توسط آیزنک شکل گرفت که روش های روان درمانی اثرات مطلوبی در پی ندارند تا اینکه ۲۰ سال بعد گلاس(۱۹۷۷) نشان داد که آیزنک در اشتباه است. گلاس برای تأیید ادعای خود، یافته های آماری ۳۷۵ مطالعه مربوط به روان درمانی را گرد آوری کرد. گلاس و اشمیت  بازنگری گسترده و نظامداری از کل پژوهش های مربوط به پیامدهای روان درمانی از جمله همه مقاله های تجربی که اندازه اثر یا داده های لازم برا ی محاسبه آن را به دست داده بود، به منظور برآورد میزا ن رابطه بین روان درمانی و پیامد آن انجام دادند و نشان داند که روان درمانی به واقع مؤثر است. این پژوهش نشانگر آغاز نخستین جنبش فراتحلیل در روان شناسی است.(همان منبع ص۱۸)

[۱] Karl Pearson

[۲] Cochran

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید