پایان نامه مبدل¬های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق قدرت

 

موضوع: مبدل­های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا شیخ­الاسلامی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده:

مبدل­های الکترونیک-قدرت نقش عمده­ای در سیستم­های قدرت دارند. در سال­های اخیر مبدل­های منبع امپدانسی به دلیل داشتن برتری­ها و ویژگی­های منحصر به فرد نسبت به مبدل­های سنتی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته­اند.

در این پایان­نامه، ابتدا به بررسی نحوه عملکرد، معرفی روش­های کنترلی و مرور ساختار­های اصلی این مبدل­ها پرداخته و در ادامه با بهره­گیری از مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن ساختار­های جدیدی ارائه می­گردد.

برتری عمده مبدل­­های پیشنهادی نسبت به ساختار­های قبلی، افزایش ولتاژ خروجی تا اندازه مطلوب، بدون نیاز به تعمیم ساختار و افزودن اجزاء جدید می­باشد. در ساختار این مبدل­ها از یک ترانسفورمر با آرایش گاما ( ) استفاده شده و بهره ولتاژ با کاهش نسبت دور­های ترانسفورمر افزایش می­یابد که موجب صرفه­جویی در هزینه و افزایش بازده آن­ها می­گردد.

در بخش نتایج، روابط به دست آمده از ساختار­های جدید، با شبیه­سازی در محیط سیمولینک متلب تصدیق می­گردند. ضمن این که آنالیز مبدل­ها در حالت پایدار انجام گرفته و از روش کنترلی بوست ساده در شبیه­سازی­ها استفاده شده است.

 

واژه­های کلیدی:

مبدل­های سنتی، مبدل­های منبع امپدانسی، مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن، روش کنترلی بوست ساده

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه2
1-2 تعریف مساله2
1-3 پیشینه تحقیق3
1-4 ضرورت و اهداف پژوهش3
1-5 پیش فرض­های پژوهش3
1-6 جمع­ بندی و طرح کلی تحقیق4
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه6
2-2 مبدل­های سنتی6
2-3 مبدل­های منبع امپدانسی9
2-4 بازده مبدل­های منبع امپدانسی11
2-5 سلف و خازن مورد نیاز مبدل­های منبع امپدانسی14
2-6 حالات کاری مبدل­های منبع امپدانسی15
2-7 روش­های کنترلی مبدل­های منبع امپدانسی19
2-7-1 روش کنترلی بوست ساده با حامل مثلثی19
2-7-2 روش کنترلی بوست ساده با حامل سینوسی22
2-7-3 روش کنترلی بوست ماکزیمم24
2-7-4 روش کنترلی بوست ماکزیمم ثابت25
2-8 مبدل منبع امپدانسی سنتی27
2-9 مبدل شبه منبع امپدانسی30
2-10 مبدل منبع امپدانسی ترانس32
2-11 مبدل منبع امپدانسی گاما35
2-12 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن37
2-13 مبدل شبه منبع امپدانسی دو طبقه40
2-14 مبدل منبع امپدانسی سنتی با سلف سوئیچ­شونده43
2-15 مبدل شبه منبع امپدانسی با سلف سوئیچ­شونده46
2-16 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته48
2-16-1 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از دیود49
2-16-2 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از خازن52
2-16-3 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته هیبرید56
2-17 جمع­بندی58
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش کنترلی بوست ساده با تزریق هارمونیک سوم60
3-2 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن با سلف سوئیچ­شونده63
3-3 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه68
3-4 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن جریان ناپیوسته71
3-5 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از دیود73
3-6 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از خازن78
3-7 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته هیبرید84
3-8 جمع­بندی89
 
فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق
4-1 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع   امپدانسی گاما نامتقارن   جریان ناپیوسته به کمک روش کنترلی بوست ساده با تزریق هارمونیک سوم91
4-2 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن با سلف سوئیچ­ شونده94
4-3 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه98
4-4 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته   با استفاده از دیود102
4-5 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از خازن106
4-6 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته هیبرید110
4-7 بررسی خاصیت کاهندگی-افزایندگی مبدل­های پیشنهادی115
4-8 جمع­بندی118
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری120
5-2 پیشنهادات121
مراجع122
واژه­نامه فارسی به انگلیسی126
چکیده انگلیسی128

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

2-1 اجزاء مورد نیاز برای سه اینورتر مختلف13
2-2 مقایسه بازده سه اینورتر در توان­های مختلف14
2-3 حالات کاری اینورتر منبع امپدانسی در حالت فعال غیر اتصال کوتاه17
2-4 حالات کاری اینورتر منبع امپدانسی در حالت صفر غیر اتصال کوتاه18
2-5 حالات کاری اینورتر منبع امپدانسی در حالت اتصال کوتاه19
2-6 پارامتر­های مبدل منبع امپدانسی سنتی28
2-7 پارامتر­های مبدل منبع امپدانسی ترانس33
4-1 پارامتر­های مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن جریان ناپیوسته91
4-2 پارامتر­های مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن با سلف سوئیچ­شونده94
4-3 پارامتر­های مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                         صفحه

2-1 مبدل منبع ولتاژی (VSI)7
2-2 مبدل منبع جریانی (CSI)8
2-3 ساختار کلی مبدل منبع امپدانسی9
2-4 مبدل منبع امپدانسی با ترکیب معکوس موازی سوئیچ و دیود10
2-5 مبدل منبع امپدانسی با ترکیب سری سوئیچ و دیود10
2-6 مبدل منبع ولتاژی با مبدل اضافی افزاینده برای پیل سوختی11
2-7 مبدل منبع امپدانسی برای پیل سوختی11
2-8 اینورتر سنتی با ورودی پیل سوختی12
2-9 اینورتر سنتی همراه با مبدل افزاینده DC-DC با ورودی پیل سوختی12
2-10 اینورتر منبع امپدانسی با ورودی پیل سوختی12
2-11 پالس­های PWM رایج بر اساس حامل مثلثی بدون در نظر گرفتن حالت صفراتصال کوتاه16
2-11 پالس­های PWM اصلاح شده براساس حامل مثلثی با در نظر گرفتن حالت صفراتصال کوتاه16
2-12 حالت غیر اتصال کوتاه در مبدل منبع امپدانسی17
2-13 حالت اتصال کوتاه در مبدل منبع امپدانسی18
2-14 نحوه تولید پالس­های اتصال کوتاه به کمک روش کنترلی بوست ساده با حامل مثلثی20
2-15 روش کنترلی بوست ساده با حامل مثلثی21
2-16 نحوه تولید پالس­های اتصال کوتاه به کمک روش کنترلی بوست ساده با حامل سینوسی22
2-17 نمودار بهره ولتاژ بر حسب اندیس مدولاسیون در روش کنترلی بوست ساده با حامل مثلثی و حامل سینوسی23
2-18 روش کنترلی بوست ساده با حامل سینوسی23
2-19 نحوه تولید پالس­های اتصال کوتاه به کمک روش کنترلی بوست ماکزیمم25
2-20 روش کنترلی بوست ماکزیمم25
2-21 نحوه تولید پالس­های اتصال کوتاه به کمک روش کنترلی بوست ماکزیمم ثابت26
2-22 مبدل منبع امپدانسی سنتی27
2-23 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی سنتی29
224 مبدل شبه منبع امپدانسی30
2-25 نتایج شبیه­سازی مبدل شبه منبع امپدانسی31
2-26 مبدل منبع امپدانسی ترانس32
2-27 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی ترانس34
2-28 مبدل منبع امپدانسی گاما35
2-29 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما36
2-30 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن37
2-31 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن39
2-32 مبدل شبه منبع امپدانسی دو طبقه40
2-33 نتایج شبیه­سازی مبدل شبه منبع امپدانسی دو طبقه42
2-34 مبدل منبع امپدانسی سنتی با سلف­ سوئیچ­شونده43
2-35 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی سنتی با سلف سوئیچ­شونده44
2-36 تعمیم اول مبدل منبع امپدانسی سنتی با سلف­ سوئیچ­شونده45
2-37 مبدل شبه منبع امپدانسی با سلف سوئیچ­شونده46
2-38 نتایج شبیه­سازی مبدل شبه منبع امپدانسی با سلف سوئیچ­شونده47
2-39 تعمیم اول مبدل شبه منبع امپدانسی با سلف سوئیچ­شونده48
2-40 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از دیود49
2-41 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از دیود51
2-42 تعمیم دوم مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از دیود (جریان پیوسته)52
2-43 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از خازن53
2-44 نتایج شبیه­سازی مبدل مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از خازن55
2-45 تعمیم دوم مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از خازن (جریان پیوسته)56
2-46 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته هیبرید (جریان ناپیوسته)57
2-47 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی افزاینده هیبرید57
3-1 نحوه تولید پالس­های اتصال کوتاه به کمک روش کنترلی بوست ساده با حامل مثلثی60
3-2 روش کنترلی بوست ساده با تزریق هارمونیک سوم61
3-3 موج مبنا اصلی62
3-4 موج هارمونیک سوم62
3-5 موج مبنا اصلی با هارمونیک سوم62
3-6 مبدل شبه منبع امپدانسی با سلف سوئیچ­شونده63
3-7 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن همراه با سلف سوئیچ­شونده64
3-8 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن همراه با سلف سوئیچ­شونده در حالت غیر اتصال کوتاه65
3-9 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن همراه با سلف سوئیچ­شونده در حالت اتصال کوتاه66
3-10 مبدل شبه منبع امپدانسی دو طبقه68
3-11 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه68
3-12 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه در حالت غیر اتصال کوتاه69
3-13 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه در حالت اتصال کوتاه69
3-14 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن جریان ناپیوسته71
3-15 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن جریان ناپیوسته در حالت غیر اتصال کوتاه71
3-16 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن جریان ناپیوسته در حالت اتصال کوتاه72
3-17 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود73
3-18 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود (جریان پیوسته)   74
3-19 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود (جریان پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه74
3-20 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود (جریان پیوسته) در حالت اتصال کوتاه75
3-21 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود (جریان ناپیوسته)76
3-22 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود (جریان نا پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه77
3-23 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود (جریان نا پیوسته) در حالت اتصال کوتاه77
3-24 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته با استفاده از خازن79
3-25 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از خازن (جریان پیوسته)79
3-26 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از خازن (جریان پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه80
3-27 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از خازن (جریان پیوسته) در حالت   اتصال کوتاه80
3-28 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از خازن (جریان نا پیوسته)82
3-29 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از خازن (جریان نا پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه82

 

3-30 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از خازن (جریان           نا پیوسته) در حالت اتصال کوتاه                                                                                                   83                

3-31 مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیم­یافته هیبرید84
3-32 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته هیبرید (جریان پیوسته)85
3-33 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته هیبرید (جریان پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه85
3-34 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته هیبرید (جریان پیوسته) در حالت اتصال کوتاه86
3-35 ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته هیبرید (جریان نا پیوسته)87
3-36 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته هیبرید (جریان نا پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه88
3-37 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته هیبرید (جریان نا پیوسته) در حالت اتصال کوتاه88
4-1 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن جریان ناپیوسته با تزریق هارمونیک سوم به موج­ مبنا93
4-2 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن همراه با سلف سوئیچ­شونده97
4-3 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن دو طبقه101
4-4 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از دیود105
4-5 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته با استفاده از خازن109
4-6 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم­یافته هیبرید115

4-7 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن با سلف سوئیچ­شونده (کاهنده)          117

 

 

                                                      

 فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

اینورتر­ها یکی از اقسام مبدل­های الکترونیک-قدرت می­باشند که یک ولتاژ ورودی مستقیم را به ولتاژ خروجی متناوب تبدیل می­کنند. در این مبدل­­ها حاصل شدن یک ولتاژ خروجی با شکل موج سینوسی مطلوب است، اما در عمل به دلیل وجود هارمونیک­ها این شکل موج­ها غیر سینوسی (تقریبا مربعی) و همراه با اعوجاج می­باشند. اگرچه در کاربرد­های توان­ بالا خروجی سینوسی ضروری  می­باشد.

بهره ولتاژ خروجی که همان نسبت ولتاژ خروجی متناوب به ولتاژ مستقیم ورودی می­باشد، یک پارامتر مهم در اینورتر­ها محسوب می­شود. در صورتی­ که بهره ولتاژ بزرگتر از یک باشد اینورتر­ها افزاینده1 و برای بهره ولتاژ­های کوچکتر از یک اینورتر کاهنده2 خواهد بود. مبدل­های منبع امپدانسی3 دارای ویژگی افزایندگی و کاهندگی هم­ زمان می­باشند که این ویژگی در مبدل­های سنتی دیده    نمی­شود. علاوه بر این مبدل­های سنتی دارای محدودیت­ها و معایب دیگری نیز هستند که مبدل­های منبع امپدانسی این معایب را پوشش می­دهند. از همین رو در این تحقیق به بررسی دقیق و موشکافانه مبدل­های منبع امپدانسی می­پردازیم.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران
دانلود پایان نامه ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی (نمونه­ی موردی: شهر ...
پروژه دستگاه جوش اینورتری 50 تا 150 آمپری
پایان نامه بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت استنباط کردن
پایان نامه نقش تفکر وجودی نقادانه و معناسازی و آگاهی متعالی در خودکنترلی دانشجویان پیام نور