پایان نامه مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

چکیده

     توسعه و پیشرفت، دغدغه همارۀ انسان و جوامع بشری بوده است. در دوران جدید، این رویکرد مورد توجه نظریه پردازان سیاسی بامبانی معرفتی گوناگون قرار گرفت تا با الگو پردازیهای جهانشمول، مفهوم یابی و تئوریزه گردد.

تحقیق حاضر با رهیافتی هنجاری و روشی تحلیلی، بابهره گیری از آثار وسخنان امام خمینی در پی دستیابی به فهم منطق درونی و شناخت مبانی معرفتی توسعه سیاسی مورد نظر ایشان است. با این سوالات اساسی که توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران با خوانش امام خمینی چیست؟ چرا و چگونه شکل گرفته است؟ و تفاوت آن با دیگر نظریه ها در چیست؟ پرسش هایی که ناظر به نوعی معرفت شناسی و دانش سیاسی (اپیستمولوژیک) است.

بیان چهارچوب نظری تحقیق مبنی بر معرفت شناسی [ماهیت و چیستی، مبانی و منابع دانش، ویژگیها و شاخصه ها] توسعه سیاسی، مروری بر  مفاهیم و مبانی نظریه های مختلف درتوسعه سیاسی سنت غربی، فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران، و آنگاه شناخت دلالت ها و مبانی معرفتی امام خمینی که با دو رویکرد اصلی «تربیت انسان» و «گسترش اخلاق و دینداری» در پیوند دین و سیاست و مشارکت سیاسی مردم، و در ترکیب عناصر گفتمانی «اجتهاد فقهی» و «مصلحت عمومی» به مدل «مردم سالاری دینی» منتهی می شود، فهرست فشرده ای از این تحقیق است.

بدینترتیب، توجه مستمر و مراقبت از این رهیافت معرفتی(عقلانیت دینی)، زمینه ساز اصلی کار ویژه های دولت مدرن اسلامی مورد نظر ایشان در دستیابی به پیشرفت و توسعه واقعی محسوب می گردد.

کلید واژه ها: توسعه ، توسعه سیاسی، مبانی معرفتی (معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی) ، امام خمینی، توحید، انسان کمال جو ، اخلاق و معنویت، دین و سیاست، انقلاب اسلامی ایران، مشارکت سیاسی، عقلانیت، اجتهاد عقلانی، عدالت،آزادی،مصلحت عمومی، مردم‌سالاری دینی.

فهرست مطالب

 مقدمه  1

فصل 1ـ کلیات پژوهش    2

1ـ1ـ بیان مسأله. 2

2ـ1ـ اهداف تحقیق.. 4

3ـ1ـ ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

4ـ1ـ سؤالات تحقیق.. 5

5ـ1ـ فرضیه تحقیق.. 5

6ـ1ـ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 6

7ـ1ـ روش‌شناسی تحقیق.. 6

1ـ7ـ1ـ نوع روش تحقیق.. 6

2ـ7ـ1ـ روش گردآوری اطلاعات.. 7

3ـ7ـ1ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و فهم اندیشه سیاسی.. 7

8ـ1ـ مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 8

9ـ1ـ سازماندهی تحقیق.. 9

10ـ1ـ ادبیات و پیشینه تحقیق ( کتابها، مقالات، طرحهای تحقیقی، پایان نامه‌ها). 10

فصل 2ـ چهارچوب نظری و الگوی پژوهش    24

1-2- مبانی شناخت اندیشه. 24

2-2- نقش وجوه معرفتی در نظریه سیاسی.. 28

3-2- الگوی پژوهش…

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید