پایان نامه مبانی انسان شناختی نظریه های روابط بین الملل


چکیده:

یکی از عناصری که موجب جهتگیریهای متفاوت نظریهها در علوم سیاسی و روابط بینالملل میگردد، انسانشناسی آنها است. نوع نگاه هر نظریه به انسان موجب برجسته شدن مفاهیم خاصی در آن نظریه میشود. در این پژوهش دیدگاههای واقعگرایی، لیبرالیسم و اسلام در مورد انسان و تأثیر این دیدگاهها بر فهم آنها از پدیدههای بینالمللی بر اساس روش هرمونتیک کوئنتین اسکینر مورد بررسی قرار گرفت. در واقعگرایی به بررسی نظریههای هانس. جی مورگنتا و کنث والتز به عنوان دو نظریهپرداز مطرح واقعگرایی پرداخته شد. در لیبرالیسم رابرت کئوهن و جوزف نای مورد بررسی قرار گرفت. در مورد اسلام نیز دیدگاه آیتالله جوادی آملی به عنوان اندیشمند مطرح مسلمان شیعه در دوران معاصر مورد بحث قرار گرفت. آنچه که از این بررسیهای بهدست آمد، این است که نگاه واقعگراها و لیبرالها به انسان یکوجهی و مادیانگارانه است؛ با این تفاوت که واقعگرایی سرشت انسان را بد میداند و در نتیجه پدیدههای بینالمللی را حاصل منازعه و جنگ بر سر قدرت میداند و لیبرالیسم نگاه خوشبینانه به انسان دارد و بیشتر بر صلح و همکاری در روابط بینالملل تأکید میکند؛ اما نگاه اسلام به انسان چندوجهی است و معتقد است که انسان علاوه بر ویژگیهای طبیعی و مادی، دارای جنبههای ملکوتی و روحانی نیز است؛ چنانچه بر اساس غریزه و طبیعت خویش عمل کند و از فطرت و سرشت خود دور شود، جنگ  و نزاع قطعی خواهد بود و اگر بر اساس فطرت خود رفتار نماید، روابط بر اساس همکاری و صلح برقرار خواهد شد.

واژگان کلیدی: انسانشناسی، روابط بینالملل واقعگرایی، لیبرالیسم، اسلام.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات.. 1

بیان مسأله. 2

سؤال‌اصلی.. 7

فرضیه‌ی پژوهش… 8

سوابق پژوهش… 9

اهداف پژوهش… 12

اهمیت و ضرورت طرح. 12

روش پژوهش… 13

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 13

سازماندهی تحقیق. 16

فصل دوم: چارچوب مفهومی.. 18

مقدمه. 19

روش فهم اسکینر. 22

نقد روششناسی قرائت متنی.. 24

نقد روششناسی قرائت زمینهای.. 27

رویکرد پیشنهادی اسکینر برای فهم اندیشهی سیاسی.. 29

فصل سوم: واقعگرایی (مورگنتا و والتز) 37

  1. مورگنتا 38

1-1. زمینهی فکری.. 39

1-2. زمینهی عملی.. 44

1-3. نظریهی مورگنتا 47

  1. کنث والتز. 57

2-1. زمینه فکری.. 57

رفتارگرایی در روابط بینالملل. 58

2-2. زمینهی عملی.. 61

2-3. نظریهی کنث والتز. 68

2-3-1. تعریف والتز از نظریه. 69

2-3-2. سطح تحلیل والتز: 70

2-3-3. عناصر اصلی نظریه سیستمی والتز. 72

جمعبندی.. 76

فصل چهارم: لیبرالیسم (رابرت کئوهن و جوزف نای) 77

مقدمه. 78

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید