پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
1.بیان مسئله5
2.پیشینه تحقیق5
3.سوالات وفرضیه های پژوهش5
4.سازمان‌دهی پژوهش6
5.اهداف تحقیق6
6.نوع وروش تحقیق6
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه7
گفتار اول- مفاهیم اساسی7
بند اول- تعریف پول کثیف7
الف- درحقوق ایران7
1. معنای لغوی7
2. معنای اصطلاحی7
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی8
1.معنای لغوی8
2. معنای اصطلاحی8
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران9
الف- معنای لغوی پول شویی9
ب- پولشویی در اصطلاح9
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل11
الف- تعریف لغوی11
ب- تعریف اصطلاحی13
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی14
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی14
الف- در ایران15
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه15
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر15
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی17
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان19
فصل دوم- فرایند پول‏شویی21
گفتار اول – عملیات پول‏شویی21
بند اول- مراحل پول شویی21
الف- موقعیت‏یابی21
ب- تغییر وضعیت22
ج) ادغام و ترکیب24
گفتار دوم- روش های پولشویی25
بند اول- روش پولشویی سنتی25
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)25
ب – حساب های وابستگان26
ج- حسابهای دسته جمعی26
د- حساب های انتقالی واسط27
ه- حواله های بانکی وغیره27
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام27
ز- حساب های غیر فعال28
ح- شرکت های مجازی(کاغذی)28
ط- شرکت های بیمه28
ی – صرافی ها29
ک‌- تجارت بین الملل29
ل‌- بازار اوراق بهادار29
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی30
الف‌- بانکداری پیوسته31
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری31
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال32
3.استفاده از عاملین پولشویی33
ب- قمار اینترنتی33
ج- کارت های از پیش پرداخت شده33
د- حراج های پیوسته34
ه- بانکداری از طریق موبایل34
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها35
ی- بازی های رایانه ای پیوسته35
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن35
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی39
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری39
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی39
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی40
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی41
الف- قاعده ید41
ب- قاعده سوق42
ج- قاعده صحت43
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی44
الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای44
1. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین44
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو45
3.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ46
4. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی199646
ب- مستندات داخلی46
1. مستندات فقهی47
2. مستندات حقوقی52
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی54
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی54
بند اول- پیمان نامه وین (1988)54
بند دوم- اعلامیه بال (1988)55
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)56
بند چهارم-  گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی57
بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی58
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 199259
بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه60
بند هشتم- کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم60
بند نهم- قطعنامه 1373 شورای امنیت61
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی61
الف)شناسایی مشتری62
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی62
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات63
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان63
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران64
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی64
الف-قوانین64
1. اجرای اصل49قانون اساسی64
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 135964
3. قانون مجازات اسلامی64
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 136767
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام68
ب- ضمایم72
1.قوانین72
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی73
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/136773
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/136774
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 137374
چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر75
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/136375
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 136375
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری76
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی78
الف- قوانین78
ب- ضمائم78
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی83
بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی83
الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای­سالم­رقابتی­دراقتصاد، زمینه­رابرای­مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید83
ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها83
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون83
ه- متناسب کردن جرم با مجازات84
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی84
ز- استفاده ازگزارشات­آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن­برای­عملیات ضدپول‌شویی­وجود دارد84
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی10884
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی10885
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی10985
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی10985
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم10986
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها11086
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها11086
نتیجه گیری87
منابع و ماخذ89
چکیده انگلیسی93

 

چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید