پایان نامه كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف


دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

عنوان پايان نامه:

كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف

مقدمه:

بخشي از انرژي الكتريكي توليد شده توسط نيروگاهها در حدفاصل توليد تا مصرف به هدر مي روند، همچنين مقدار قابل توجهي از اين انرژي در داخل نيروگاهها صرف مصارف داخلي مي شوند. طبق نظر برخي از كارشناسان اين انرژي كه صرف تاسيسات مي شود جزو تلفات محسوب نمي شوند. همچنين در مورد ترانسفورماتورهايي كه سيستم خنك كننده آنها و يا سيستم گردش روغن آنها توسط پمپ كار مي كند اين انرژي مصرف شده براي پمپها را جزو تلفات محاسبه نمي كنند. اما نظرات ديگري نيز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از ديدگاههاي مختلف تعاريف متفاوتي دارد. در اينجا ابتدا تلفات را تعريف كرده و سپس عوامل موثر برايجاد تلفات را بيان مي كنيم و در آخر راه حل هاي كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف را بررسي مي كنيم.

تعريف تلفات:

با توجه به اينكه هدف اصلي شبكه برق رساني، انتقال انرژي توليد شده توسط نيروگاهها، از مراكز تا مصرف كننده مي باشد بنابراين قسمتي از انرژي توليد شده كه به مصرف نرسد به عنوان تلفات نام برده خواهد شد. به عبارت ديگر آن قسمتي از انرژي كه به كار مفيد تبديل نشود تلفات نام دارد. تعريف كار مفيد هم براي مراكز مختلف مشخص است. مثلاً به علت اينكه وظيفه نيروگاهها توليد و فروش برق با كمترين تلفات مي باشد، بنابراين كار مفيد براي نيروگاهها همان انرژي خالص تحويل داده شده به شركتهاي برق مي باشد و يا در مورد شركتهاي برق منطقه، كار مفيد انرژي تحويلي آنها به شركتهاي توزيع نيرو مي باشد. همچنين كار مفيد براي شركتهاي توزيع، انرژي تحويلي آنها به مصرف كنندگان مي باشد. بنابراين تلفات را در مفهوم كلي مي توان به صورت زير بيان نمود:

انرژي فروخته شده- انرژي خريداري شده= تلفات

اما همين تعريف نيز از ديدگاههاي مختلف مفاهيم متفاوتي را ارائه مي دهد. مثلاً از ديدگاه شركتهاي برق منطقه اي و يا شركتهاي توزيع نيرو، تلفات در حقيقت آن بخش از انرژي است كه از تفاضل انرژي ورودي و خروجي به شبكه حاصل مي شود. اما از ديدگاه منافع ملي مفهوم كار مفيد به صورت ديگري مي باشد زيرا تمام انرژي تحويلي به مشترك به كار مفيد تبديل نمي شود يا به عبارت ديگر از آن انرژي كه به صورت مفيد مصرف نشود تلفات نام دارد. مثلاً وقتي روشنايي اتاقها بيش از حد باشد و لامپ بي مورد روشن باشد در حقيقت بخشي از انرژي تلف شده است. همچنين در مصارف صنعتي نيز بخش قابل توجهي از انرژي هدر مي رود كه از ديدگاه منافع ملي جزو تلفات است ولي در محاسبات ما جزو تلفات محسوب نمي شود. همچنين عدم رعايت مديريت بار و انرژي در صنايع نوعي تلفات است به طوريكه در اثر ناهماهنگي در برنامه كار ماشين آلات ديماند مصرفي كارخانجات افزايش مي يابد، نوعي تلفات ديماندي داريم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید