پایان نامه كاهش اضطراب معلم رياضي با راهبردهاي حل مسأله


عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان،سازه های جدا

پژوهشگران  بسیاری، اضطراب ریاضی را به عنوان زیرمجموعهی اضطراب امتحان به حساب آورده(بندالوز، پیتر و ثرندایک کریست[۱]۱۹۹۵؛دیو، گالاس و گالاس ۱۹۸۲ همبری۱۹۹۰) و جدایی و افتراق میان اضطراب ریاضی و اضطراب امتحانراموردتردید قرار دادند.(دی آیلی و برگرنیک ۱۹۹۲،هانس۱۹۸۷،ویگفیلد وملیک۱۹۸۸).این استدلال توسطیافته هایمتعددی موردحمایت قرارگرفته است.این یافتهها ضرایب همبستگیبالایی(۶۵/۰+۷۵/۰r=) را میان ابزارهای اندازه گیری اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان گزارش داده اند.(براک[۲]۱۹۸۱، چیو هنری[۳]۱۹۹۰، راندز و مندل۱۹۸۰).

محققان دیگر استدلال کرده اند که این دو نوع اضطراب با هم مرتبط اند،اما مفاهیمی کاملا یکسان نیستند.(سالیولکینگ۱۹۷۸،ریچاردسون ولفونک۱۹۸۰).در این راستا دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی سازه های جدا هستند.به نظر می رسد، شواهد کافی در دست است مبنی بر اینکه نمی توان براساس الگوهای اضطراب امتحان و اضطراب کلی[۴]، اضطراب ریاضی را توضیح داد.

همانند الگوی تدوین شده برای اضطراب امتحان، یک الگوی دوعملی که دو بعد عاطفی و شناختی در مورد اضطراب ریاضی نیز ارائه شده است(بندالوزو همکاران،۱۹۹۵،میک ویلفیلدواکسانر،۱۹۹۰،ویگسفیلد ولیک۱۹۸۱) که در بخش  ابعاد اضطراب ریاضی بیشتر به آن ، پرداخته می شود. اگرچه این الگوها به ظاهر شبیه هم هستند اما الگوی روابط میان اضطراب ریاضی و عملکرد در ریاضی با آنچه در مورد اضطراب عملکرد در امتحان گفته شد،متفاوت است. به عبارت دیگر درحالی که گزارش شده است که نگرش شناختی اضطراب امتحان با عملکرد در امتحان همبستگی منفی دارد،(ویگفیلد و جیک، ۱۹۸۸) همچنین به نظر می رسد عامل هیجانی-عاطفی در مقایسه با عامل شناختی با ادراکات و انتظارات دانش آموز از توانایی خود در ریاضی و نیز عملکرد در آن همبستگی بیشتری داشته باشد. علاوه بر این،یافته شده است که عامل شناختی اضطراب ریاضی با اهمیتی که کودکان برای ریاضیات قائل اند، و نیز با میزان تلاشی که مصروف ریاضی می دارند همبستگی مثبتی دارد(ویکفیلد،مک، ۱۹۸۸).

اگرچه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان پدیده هایی متفاوت و جدا از هم اند،اما یگانگی مفهومی اضطراب ریاضی،نیازمند پرداختن به جزئیات و بهبود ابزارهای اندازه گیری آن است.

[۱]Bundalos & Thorndike – Crist

[۲]Bruk

[۳] Chiu & Henry

[۴]General Anxiety

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله در كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

اهداف جزئی

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بركاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب معلم رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب يادگيري رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین