پایان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا

استاد راهنما: 

دکتر قاسم انصاری

استاد مشاور:

دکتر حمید طاهری  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………. 1

پی نوشت ها………………………………….. 3

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله…………………………………… 5

1-2. تاریخچه موضوع…………………………………… 5

1-3. ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع…………………………………… 5

1-4. پرسش های تحقیق و فرضیه ها………………………………….. 7

1-5. روش تحقیق……………………………………. 7

1-6. مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………. 7

1-7. فایده تحقیق……………………………………. 7

پی نوشت ها…………………………………..9

فصل دوم – شرح احوال و آثار مولانا

2-1. احوال و آثار مولانا………………………………….. 11

2-2. آثار مولانا………………………………….. 12

2-2-1.آثار منظوم…………………………………… 12

2-2-2.آثار منثور…………………………………… 13

2-3. مثنوی و جایگاه والای آن در بین متون عرفانی………….. 13

2-4. تاثیرات مولانا در غرب و شرق………………………………. 17

پی نوشت ها………………………………….. 26

فصل سوم- تعاریف

3-1. درآمدی بر لطف و قهر…………………………………… 28

3-2. تعریف لغوی و اصطلاحی لطف……………………………. 29

3-2-1-ویژگی های لطف خداوند…………………………………… 30

3-2-2. لطف عام و لطف خاص…………………………………….. 35

3-2-2-1. لطف عام…………………………………… 36

3-3. تعریف لغوی و اصطلاحی قهر………………………………….. 38

3-3-1. ویژگیهای قهر خدا………………………………….. 40

3-4. تشخیص لطف و قهر…………………………………… 41

3-5. قهر و لطف با هم است……………………………………. 43

3-5-1. لطف قهر نمای……………………………………. 44

3-5-2. قهر لطف نمای…………………………………… 46

3-6. سبقت لطف بر قهر…………………………………… 48

3-7. مظاهر سبقت لطف بر قهر…………………………………… 49

3-7-1. عفو فرشتگان…………………………………… 49

3-7-2- آماده شدن انسان برای امتحان الهی………………… 49

3-7-3- پیروزی انبیاء…………………………………… 50

3-7-4-توبه کافران…………………………………… 50

3-8. فرق لطف حق با لطف خلق……………………………………. 50

3-9. لطف و رحمت را از خدا باید آموخت………………………… 51

3-10. چه اموری فقط با لطف حق انجام می شود؟…………… 52

– برطرف شدن پلیدی درون…………………………………… 52

– فنای نفس……………………………………. 52

– بینا شدن چشم بصیرت……………………………………. 52

– ره یافتن مریدان به ژرفای سخن پیران…………………………… 53

– از بین رفتن سحر و جادو…………………………………… 53

3-11 . فقط از خدا باید درخواست لطف کرد…………………… 53

پی نوشت ها………………………………….. 55

فصل چهارم-لطف وقهر در عرفان اسلامی

4-1. جایگاه قهر و لطف در عرفان…………………………………… 60

4-2. صفات قهر و لطف از منظر عرفان اسلامی………………… 64

4-3. نظر عرفا در باب جلال و جمال………………………………… 66

4-4. صفات الهی از منظر کلامی (اشاعره، معتزله، شیعی)……………. 75

4-4-1. صفات الله (جل جلاله) …………………………………..75

4-4-2. صفات الهی از نظراشاعره………………………………….. 77

4-4-3. صفات الهی از دید معتزله…………………………………… 77

4-4-4. صفات خدا در کلام امامیه…………………………………… 78

پی نوشت ها………………………………….. 83

فصل پنجم-جلوه های لطف الهی در مثنوی

جلوه های لطف الهی در مثنوی ……………………………….. 88

5-1 . آفرینش هستی……………………………………. 88

5-2 . تداوم حیات……………………………………. 89

5-3 . فراهم آوردن اسباب طبیعی که برای حیات مفید است……….. 91

5-3-1 . رزق و روزی…………………………………… 91

5-3-2 . وجود و مهر مادر…………………………………… 92

5-3-3 : شب……………………………………. 92

5-3-4 . روز…………………………………… 93

5-3-5 . آب……………………………………. 93

5-3-6 . دریا………………………………….. 94

5-3-7 . باد…………………………………… 95

5-3-8 . بهار…………………………………… 96

5-3-9 . همزیستی اضداد…………………………………… 96

5-4 . وجود انبیا و صالحان…………………………………… 97

5-5 . فرشتگان…………………………………… 106

5-6 . توبه…………………………………… 107

5-7 . تبدیل سیّئات به حسنات……………………………………. 108

5-8 . تربیت و هدایت انسان…………………………………… 109

5-9 . لطف خدا بر امّت پیامبر (ص)………………………………….. 111

5-10 . عقل و علم…………………………………… 112

5-11 . صبر و احتساب……………………………………. 113

5-12. امتحان الهی و سختی های زندگی……………………………………. 114

5-13 . دعا………………………………….. 117

5-14 . تسکین غم و از یاد بردن مصیبت……………………………………. 118

5-15 . قبولی طاعات……………………………………. 119

5-16 . بهشت……………………………………. 119

5-17 . شفاعت……………………………………. 120

5-18 . رؤیت……………………………………. 121

پی نوشت ها………………………………….. 123

فصل ششم-کمند لطف الهی در مثنوی

6-1 . آنچه که درهای لطف را بر انسان می گشاید……………… 128

6-1-1 . توحید…………………………………… 128

6-1-2 . مبارزه با نفس…………………………………….. 128

6-1-3 . شکر نعمت……………………………………. 130

6-1-4 . صبر و رضا………………………………….. 131

6-1-5 . خشوع…………………………………… 133

6-1-6 . توبه…………………………………… 134

6-1-7. اعتراف به گناه و نقص…………………………………….. 135

6-1-8 . گریه و تضرّع…………………………………… 136

6-1-9 . سخن های دقیق و مناسب……………………………………. 139

6-1-10 . تسبیح و ذکر پاک حق……………………………………. 139

6-1-11 . راستی یا خاموشی……………………………………. 141

6-1-12 . به کارگیری اموال برای دین……………………………………. 142

6-1-13 . همراهی با دیگران…………………………………… 142

6-1-14 . کمک به دیگران…………………………………… 143

6-1-15. قطع امید…………………………………… 143

6-1-16. کوشش در راه معرفت……………………………………. 143

6-1-17 . تقرّب جستن به درگاه الهی……………………………………. 144

6-1-18. حیرانی در برابر معرفت خدا …………………………………..148

6-2. ثمره ی لطف حق……………………………………. 148

6-3. نتایج دور بودن از لطف خدا………………………………….. 149

6-4. موانع لطف و رحمت……………………………………. 150

پی نوشت ها………………………………….. 155

فصل هفتم-شراره های قهر در مثنوی

قهر الهی به چه صورتهائی بر انسان وارد می شود؟…………………. 160

7-1. مظاهر طبیعی……………………………………. 160

7-1-1. خزان…………………………………… 160

7-1-2. باران…………………………………… 161

7-1-3. خشکسالی…………………………………… 161

7-1-4. بیماری……………………………………. 161

7-1-5. آتش…………………………………….. 161

7-1-6. عذاب اقوام گذشته به وسیله ی عوامل طبیعی…………… 162

7-2. مبدَل شدن حس ها………………………………….. 165

7-3. دیو و ابلیس…………………………………….. 167

7-4. آتش دوزخ……………………………………. 168

پی نوشت ها………………………………….. 169

فصل هشتم-ریسمان قهر از دیدگاه مولانا

8-1. آنچه که موجب قهر الهی می شود…………….. 171

8-1-1. ادّعای خدایی کردن…………………………………… 171

8-1-2. دوروئی……………………………………. 172

8-1-3. عمل نکردن به وظایف بندگی……………………………………. 173

8-1-4. نداشتن معرفت حقیقی……………………………………. 173

8-1-5. بعضی از دعاها………………………………….. 174

8-1-6. غرور بر دین……………………………………. 175

8-1-7. لاف زدن…………………………………… 175

8-1-8. ناسپاسی……………………………………. 176

8-1-9. تکبر و خودخواهی……………………………………. 176

8-1-10. تمسخر و غیبت……………………………………. 177

8-1-11. تمارض…………………………………….. 178

8-1-12. حسد…………………………………… 178

8-1-13. دوست نااهل……………………………………. 178

8-1-14. شکستن سوگند…………………………………… 179

8-1-15. ظلم و شقاوت……………………………………. 180

8-1-16. مدح شقی……………………………………. 181

8-2. آثار و نتایج قهر الهی……………………………………. 181

8-3. راه امان از قهر الهی……………………………………. 182

– پیروی و دوستداری پیامبر (ص) …………………………………..183

– فرو بردن خشم…………………………………… 183

– مرگ اختیاری……………………………………. 183

– تضرع و دعا………………………………….. 184

– صدقه…………………………………… 184

8-4. عتاب بر پیامبران…………………………………… 184

پی نوشت ها …………………………………..187

فصل نهم-از نگاه مثنوی لطف یا قهر؟

9-1. عاشقم بر قهر و بر لطفش…………………………………….. 190

9-2. موارد دعا برای درخواست لطف الهی………………………. 192

پی نوشت ها………………………………….. 193

فصل دهم-گذری بر تشبیه‎ها و استعاره‎های لطف و قهر در مثنوی

 گذری بر تشبیه‎ها و استعاره‎ها………………………………….. 194

پی نوشت ها …………………………………..203

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری……………………………….. 205

پیشنهادها …………………………………… 207

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید