پایان نامه قرارابطال دادخواست یا رد دادخواست درآیین دادرسی مدنی

مقدمه

دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه‌ی دعوا در دادگاه که شرایط آن را  قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است (آیین دادرسی مدنی، چ پنجم،1378، صص330و331). درواقع تا زمانی که جلسه دادگاه تشکیل نشده و رسیدگی به موضوع دادخواست شروع نشده است آنچه که مطرح می‌باشد صرفاً یک دادخواست است اما وقتی رسیدگی شروع شد دادخواست عنوان دعوا پیدا می‌کند (قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،خط سوم،1385،سوم،415).اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآيد و قبل از اينکه قراري بر ردّ دعوا صادر شود وکيل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعيّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 منبع پيشين، ص. 223. استرداد دعوا را نباید با استرداد دادخواست اشتباه کرد چون در استرداد دعوا موضوع آن منتفی می شود و دیگر نمی توان آن را مطالبه نمود درصورتی که استرداد دادخواست تنها بر دادرسی اثر می کند و هیچ گونه ارتباطی با موضوع حق ندارد و می توان دوباره آن را مطرح کرد. قرار ابطال دادخوست يا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليّت يکي از طرفين دعوا، از قرارهاي دادگاه نخستين مي باشند که به موجب قسمت هاي 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقيماً قابل فرجام مي باشند. در اين مادّه نيز دو قرار بسيار معمول يعني قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بي دليل، مغفول مانده است(آيين دادرسي مدني؛جلد 2 ؛صفحه 419 )

مفهوم استرداد دادخواست

استرداد دادخواست  در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه‌ی استرداد دادخواست  و پذیرش آن،  دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شودشمس ،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی، پنجم،ج 3،ص70.

استرداد دادخواست  یکی از راه‌های زوال دادرسی می‌باشد. زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف می‌شود، که بر اثر شرایط خاصی و به جهاتی، بر اثر عمل و اراده یکی از طرفین دعوی یا هر دو آنها نیازی به ادامه دخالت قاضی و نهایتاً صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.

ممکن است خواهان،  پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد به جهتی از جهات، از ادامه‌ی دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب نماید. مثلاً خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه می‌شود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد، بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر برگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت ورزد، لذا دادخواست خود را مسترد می‌نماید در این صورت دادگاه  به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست می‌باشد و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود( واحدی،قدرت الله؛بایسته های آیین دادرسی مدنی،تهران،میزان،1382،سوم،ص337) .با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام شده مثل قرار  کارشناسی، قرار معاینه محل و… را باطل دانست (حیاتی، علی عباس؛شرح قانون آیین دادرسی مدنی،قم،سلسبیل،1384،اول،ص193 )

آثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار ردّ دعواست. امّا، قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار ردّ دعوا و عدم استماع آن، در موادّ 367 و 368 ق. ج. ، در زمره ي قرارهاي قابل فرجام آمده است.

قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار قرار ردّ دادخواست را در موارد زيادي پيش بيني نموده است. اين موارد را به دو دسته ي کلّي مي توان تقسيم نمود: مواردي که قرار ردّ دادخواست توسّط دادگاه صادر مي شود و مواردي که دفتر دادگاه به آن اقدام مي نمايد.

در همه ي دعاوي مدني، اعمّ از اصلي و طاري و همچنين درخواست هاي مربوط به امور حسبي، به استثناي مواردي که قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرّر داشته است خوانده به موجب مادّه 109 ق. ج. مي تواند براي تأديه ي خسارات دادرسي که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه درخواست تأمين نمايد. اين تأمين به «تأمين دعواي واهي» معروف شده است. دادگاه چنانچه درخواست خوانده را با توجّه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجّه بداند به موجب قرار تأميني که صادر مي نمايد، مدّت و مبلغي را تعيين مي کند که خواهان، به ميزان آن، در مدّت مقرّر، تأمين دهد. چنانچه خواهان در مدّت مقرّر تأمين ندهد به درخواست خوانده، دادگاه قرار ردّ دادخواست را صادر مي نمايد

همچنين، به موجب مادّه 144 ق. ج. اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان يا تجديدنظر خواه اصلي باشند و يا به عنوان ثالث وارد دعوا شوند، جز در موارد استثنايي که در مادّه 145 ق. ج. شمارش شده مکلّفند براي تأديه ي خسارات دادرسي که ممکن است به آن محکوم شوند به درخواست خوانده يا تجديدنظرخوانده ي ايراني، تأمين مناسب بسپارند. در اين صورت نيز دادگاه مدّت و مبلغي را تعيين مي نمايد که خواهان خارجي به ميزان آن در مدّت مقرّر تأمين دهد؛ چنانچه خواهان به تکليف مزبور در مهلت مقرّر عمل ننمايد به تجويز مادّه 147 ق. ج. ، حسب مورد، به درخواست خوانده يا تجديدنظر خوانده ي ايراني، قرار ردّ دادخواست نخستين يا تجديدنظر صادر مي شود قرار ردّ دادخواست جلب ثالث نيز در مادّه 140 ق. ج. پيش بيني شده است.

اين قرار به موجب همين مادّه با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است. بنابراين قرار ردّ دادخواستي مورد نظر مقنّن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد. با توجّه به اينکه شخص ثالثي که جلب مي شود، به استناد مادّه 139 ق. ج. خوانده شمرده شده و تمام مقرّرات راجع به خوانده درباره ي او جاري است، بايد گفت دادخواست جلب ثالثي که هر يک از اصحاب دعوا عليه شخص ثالث مطرح نمايند، در صورتي توسّط دادگاه مي تواند مردود اعلام گردد که در مقرّرات پيش بيني شده باشد .

صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي از سوي دادگاه در تبصره 1 مادّه 306 ق. ج. ، پيش بيني شده است. در حقيقت، چنانچه حکم غيابي ابلاغ واقعي نشده باشد، محکوم عليه مي تواند پس از پايان يافتن مهلت مقرّر واخواهي (حسب مورد بيست روز يا دو ماه از تاريخ ابلاغ حکم غيابي)، با ادّعاي عدم آگاهي از مفادّ حکم، دادخواست واخواهي تقديم نمايد. در اين صورت، اگر دادگاه ادّعاي او را مقرون به صحّت نداند نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي اقدام مي نمايد. همچنين، در صورتي که محکوم عليه غايب، پس از ابلاغ حکم غيابي، به ادّعاي وجود يکي از جهات عذر مذکور در مادّه 306 ق. ج. ، خارج از مهلت مقرّر واخواهي نمايد و دادگاه صحّت ادّعاي او را احراز ننمايد، نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهي اقدام مي کند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید