پایان نامه قدرت پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی بر اساس تاب آوری


۱-۴-هدف  پژوهش:

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین  سبک های دلبستگی و تاب آوری .

اهداف فرعی:

  1. بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی بر اساس تاب آوری .
  2. بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی بر مهارت های مقابله ای .
  3. بررسی قدرت پیش بینی کنندگی مهارت های مقابله ای بر تاب آوری .
  4. بررسی تفاوت های جنسیتی در متغییرهای پژوهش.

 

۱-۵- تعاریف نظری متغییر:

۱-۵-۱ تعریف نظری تاب آوری: تاب آوری به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است(بلاک، ۲۰۰۲). گارمزی و ماسن(۱۹۹۱)، تاب آوری را “یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده”، تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است(والر، ۲۰۰۱). البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است(کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید