پایان نامه فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشدM. A

رشته جامعه شناسی

 

موضوع:

فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی خلفخانی

 

استاد مشاور:

دکترطاهره میر ساردو

 

تیرماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 11

اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………….. 12

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 12

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: چارچوب نظرى

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 15

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… 16

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 23

چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………….. 27

دسته نخست: نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی……………………………………………. 30

دسته دوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی………………………………………………………… 36

دسته سوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی………………………………………………… 43

رویکردهای نظری در مطالعه جنبش‌های اجتماعی………………………………………………………… 49

نظریه بسیج منابع…………………………………………………………………………………………………. 50

نظریه ساختار فرصت سیاسی………………………………………………………………………………….. 56

شرایط ساختاری جنبش‌های سیاسی………………………………………………………………………….. 56

مدل نظری اول: رویکرد دولت‌های جهان سوم در زمینه جنبش‌های اجتماعی………………………. 63

مدل نظری تحقیق: فرصت‌های سایبری و جنبش‌های‌های اجتماعی…………………………………… 64

فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 65

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….. 65

موانع و فرصت‌های ساختاری…………………………………………………………………………………. 65

فضای سایبر……………………………………………………………………………………………………….. 66

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل سوم: روش‌ تحقیق

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 69

تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………. 70

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 70

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 70

حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… 71

روش انتخاب نمونه آماری……………………………………………………………………………………… 71

روش‌های سنجش و تکنیک‌های آماری مورد استفاده…………………………………………………….. 71

پایایی گویه ها…………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های توصیفی………………………………………………………………………………………………… 79

گویه اول: ارتباط افراد زیاد در سایبر…………………………………………………………………………. 79

گویه دوم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………….. 80

گویه سوم: مانع ارتباطات فعالان اجتماعی………………………………………………………………….. 81

گویه چهارم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………. 82

گویه پنجم: گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………… 83

گویه ششم: هماهنگی افراد توسط اینترنت………………………………………………………………….. 84

گویه هفتم: سازماندهی طرفداران……………………………………………………………………………… 85

گویه هشتم: دریافت کمک توسط جنبش ها………………………………………………………………… 86

گویه نهم: ایجاد کمپین…………………………………………………………………………………………… 87

گویه دهم: انتقال هنجارها و ارزش‌های فرهنگی…………………………………………………………… 88

گویه یازدهم: کنترل دولتها به جریان ارتباطات…………………………………………………………….. 89

گویه دوازدهم: انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی……………………………………………………….. 90

گویه سیزدهم: مقبولیت دولتها…………………………………………………………………………………. 91

گویه چهاردهم: سازماندهی طرفداران جریانات اجتماعی………………………………………………… 92

گویه پانزدهم: ارزشهای جدید فرهنگی جایگزین…………………………………………………………. 93

گویه شانزدهم: انتقال هنجارهای غیررسمی مرتبط با جنبشهای سیاسی……………………………….. 94

گویه هفدهم: کاهش انسجام اجتماعی……………………………………………………………………….. 95

گویه هیجدهم: کاهش مشروعیت……………………………………………………………………………… 96

گویه نوزدهم: هنجارهای جدید و معترض………………………………………………………………….. 97

گویه بیستم: جذب نیروهای اساسی پیشبرد جنبش ها……………………………………………………. 98

گویه بیست و یکم: ارتباط زیاد با حامیان خود…………………………………………………………….. 99

گویه بیست و دوم: تضعیف مشروعیت……………………………………………………………………. 100

گویه بیست و سوم: مشروعیت زدایی……………………………………………………………………… 101

گویه بیست و چهارم: توان کمتر برای برخورداری………………………………………………………. 102

گویه بیست و پنجم: امکان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش‌های اجتماعی…………………… 103

گویه بیست و ششم: کنترل دولتها بر فضای سایبر………………………………………………………. 104

گویه بیست و هفتم: محدودیت کمتر دولتها بر فضای سایبر………………………………………….. 105

گویه بیست و هشتم: انتقال ارزش‌های فرهنگی غیررسمی…………………………………………….. 106

گویه بیست و نهم: کنترل جنبش‌های سیاسی……………………………………………………………… 107

گویه سی: محدودیت‌های کمتر………………………………………………………………………………. 108

گویه سی و یک: ارتباط جنبش‌ها با افراد زیر مجموعه…………………………………………………. 109

گویه سی و دوم: جدا کردن شهروندان از یکدیگر………………………………………………………. 110

گویه سی و سوم: التزام به ارزش‌های مسلط سیاسی…………………………………………………….. 111

گویه سی و چهارم: هنجارهای بدیل……………………………………………………………………….. 112

گویه سی و پنجم: هنجارهای بدیل توسط جنبشهای اجتماعی………………………………………… 113

گویه سی و ششم: ارزش‌های جدید سیاسی و فرهنگی………………………………………………… 114

گویه سی و هفتم: امکان ارتباطات در همه مکانها……………………………………………………….. 115

گویه سی و هشت: میزان آشنایی با اینترنت………………………………………………………………. 116

گویه سی و نهم: میزان آشنایی با قابلیت‌های فضای سایبر…………………………………………….. 117

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….. 133

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………. 137

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 138

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 140

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. 142

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

ارتباط افراد زیاد در سایبر……………………………………………………………………………………… 79

شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. 80

مانع ارتباطات فعالان اجتماعی………………………………………………………………………………… 81

شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. 82

گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………………………. 83

هماهنگی افراد توسط اینترنت…………………………………………………………………………………. 84

سازماندهی طرفداران…………………………………………………………………………………………….. 85

دریافت کمک توسط جنبش ها……………………………………………………………………………….. 86

ایجاد کمپین……………………………………………………………………………………………………….. 87

انتقال هنجارها و ارزش‌های فرهنگی…………………………………………………………………………. 88

کنترل دولتها به جریان ارتباطات………………………………………………………………………………. 89

انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی…………………………………………………………………………… 90

مقبولیت دولتها……………………………………………………………………………………………………. 91

سازماندهی طرفداران جریانات اجتماعی……………………………………………………………………. 92

ارزشهای جدید فرهنگی جایگزین……………………………………………………………………………. 93

انتقال هنجارهای غیررسمی مرتبط با جنبشهای سیاسی…………………………………………………… 94

کاهش انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 95

کاهش مشروعیت………………………………………………………………………………………………… 96

هنجارهای جدید و معترض……………………………………………………………………………………. 97

جذب نیروهای اساسی پیشبرد جنبش ها……………………………………………………………………. 98

ارتباط زیاد با حامیان خود……………………………………………………………………………………… 99

تضعیف مشروعیت…………………………………………………………………………………………….. 100

مشروعیت زدایی……………………………………………………………………………………………….. 101

توان کمتر برای برخورداری………………………………………………………………………………….. 102

امکان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش‌های اجتماعی……………………………………………… 103

کنترل دولتها بر فضای سایبر…………………………………………………………………………………. 104

محدودیت کمتر دولتها بر فضای سایبر……………………………………………………………………. 105

انتقال ارزش‌های فرهنگی غیررسمی………………………………………………………………………… 106

کنترل جنبش‌های سیاسی……………………………………………………………………………………… 107

محدودیت‌های کمتر……………………………………………………………………………………………. 108

ارتباط جنبش‌ها با افراد زیر مجموعه……………………………………………………………………….. 109

جدا کردن شهروندان از یکدیگر…………………………………………………………………………….. 110

التزام به ارزش‌های مسلط سیاسی…………………………………………………………………………… 111

هنجارهای بدیل…………………………………………………………………………………………………. 112

هنجارهای بدیل توسط جنبشهای اجتماعی……………………………………………………………….. 113

ارزش‌های جدید سیاسی و فرهنگی………………………………………………………………………… 114

امکان ارتباطات در همه مکانها………………………………………………………………………………. 115

میزان آشنایی با اینترنت……………………………………………………………………………………….. 116

میزان آشنایی با قابلیت‌های فضای سایبر………………………………………………………………….. 117

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید