پایان نامه فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی


فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………   1

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….….. 1

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1ـ3 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

1ـ4 ضرورت و اهمیّت تحقیق. 5

1ـ5 پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1ـ 6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7

1ـ 7 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1ـ 8 تعاریف واژه های تحقیق. 8

1ـ 9 حدود و قلمرو تحقیق. 9

فصل دوّم :موضوع تحقیق

2-1 عشق در لغت………………………………………………………………………………………………………………….11

2ـ2وجه تسمیه عشق……………………………………………………………………………………………………………….11

2ـ 3 عشق و عرفان…………………………………………………………………………………………………………………12

2ـ 3ـ 1 تعریف عشق در عرفان. 12

2ـ 3ـ 2 عرفا و عشق. 14

2ـ 3ـ 2ـ 1 عشق از دیدگاه عین القضاه همدانی.. 15

2ـ 3ـ 2ـ 2 عشق از دیدگاه روزبهان بقلی.. 16

2ـ 3ـ 2ـ 3 عشق از دیدگاه امام احمد غزّالی.. 17

2ـ 3ـ 3 انواع عشق در عرفان. 18

2ـ 3ـ 4 تجلّی عشق در عرفان. 21

2ـ 3ـ 4ـ 1 عشق انگیزه ی آفرینش… 22

2ـ 3ـ 4ـ 2 عشق در بازگشت.. 23

2ـ 3ـ 4ـ 3 عشق در پرستش… 23

2ـ 3ـ 4ـ 4 عشق در ارتباط با دیگران. 24

2ـ 3ـ 5 ویژگیهای عشق در عرفان. 25

2ـ 3ـ 5ـ 1 عشق ازلی و ابدی است.. 25

2ـ 3ـ 5ـ 2 عشق دشوار است.. 27

2ـ 3ـ 5ـ 3 عشق فنّ شریف و فضیلتی بزرگ است.. 28

2ـ 3ـ 5ـ 4 عشق حیات بخش است.. 29

2ـ 3ـ 5ـ 5 عشق کیمیاگر است.. 30

2ـ 3ـ 5ـ 6 عشق شادی آفرین است.. 31

2ـ 4 عشق و دین………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-1 عشق از منظر آیات و روایات اسلامی.. 32

2-4-1-1 عشق در قرآن. 32

2-4-1-2 عشق در احادیث و روایات.. 34

2-4-2 عشق در مسیحیت.. 35

2ـ 5 عشق و فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………37

2-5-1 عشق از منظر افلاطون. 37

2-5-2 عشق از منظر فلوطین.. 39

2-5-3عشق از دیدگاه ابن سینا 40

2-5-4عشق از دیدگاه خواجه نصیرالدّین طوسی.. 42

2-5-5 عشق ازدیدگاه سهروردی.. 42

2-5-6 عشق ازدیدگاه شیخ بهایی.. 43

2-6 عشق و روانشناسی…………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-1عشق از دیدگاه اریک فروم. 44

2-6-2 عشق از دیدگاه زیگموند فروید. 46

2-6-3 عشق از دیدگاه ویکتور فرانکل. 46

2-6-4 عشق مثلثی اشترنبرگ.. 47

2-6-5 عشق از دیدگاه اریک اریکسون. 49

2-6-6 عشق از دیدگاه آبراهام مزلو. 49

2-6-7 عشق از دیدگاه رنه آلندی.. 51

فصل سوم :عشق در ادوار شعر فارسی

3-1 عشق در ادبیات حماسی.. 54

3-1-1 عشق در شاهنامه فردوسی.. 55

3-1-1-1 مختصات عشق در شاهنامه. 55

الف ـ عشق در خدمت مصالح ملّی.. 56

ب ـ عشق زمینی است.. 57

ج ـ عشق طربناک و خالی از سوز و گداز است.. 57

د ـ اظهار عشق اغلب از طرف زنان صورت میگیرد. 59

ه ـ بهار، موسم عشق ورزی است.. 59

3-1-1-2 آغاز عشق در شاهنامه. 59

الف ـ شنیدن وصف معشوق. 60

ب ـ عاشق شدن با نخستین نگاه 62

3-1-1-3 جایگاه زن در شاهنامه فردوسی.. 63

3ـ 1ـ 2 عشق در سایر آثار حماسی.. 66

3-2 عشق در ادبیات غنایی.. 67

3ـ 2ـ 1 عشق در ویس و رامین.. 68

3ـ 2ـ 1ـ 1 برخی از ویژگی های عشق در «ویس و رامین» 70

الف ـ عشق جسمانی است.. 70

ب ـ معشوق وفادار و در عشق ثابت قدم است.. 71

ج ـ معشوق جسور و بی پرواست.. 72

د ـ موانع برطرف شده و وصال صورت میگیرد. 74

3-2-2  عشق درمنظومه های نظامی.. 75

3-2-2-1 انواع عشق در خمسه نظامی.. 76

الف-عشق جسمانی.. 76

ب – عشق عرفانی.. 79

ج- عشق عذری.. 81

3ـ 2ـ 2ـ 2 آغاز عشق در خمسه نظامی.. 84

الف) دل باختن از راه شنیدن. 84

ب-دلباختن از راه دیدن معشوق. 86

3-3 عشق در ادبیات عرفانی.. 88

3-3-1 عشق در مثنوی مولانا 94

الف- عشق قابل شرح وتوصیف نیست.. 94

ب- عشق دریایی بی کران است.. 95

ج- عشق سوزاننده است.. 96

د- عشق طبیب و نجات بخش است.. 97

ه- عشق جاودانه است.. 97

و- عشق حقیقی و عشق مجازی.. 98

3-4 عشق در غزل………………………………………………………………………………………………………………. 99

3-4-1 عشق در غزلیات سعدی.. 100

3-4-1-1 ویژگی های عشق. 101

الف- درک عشق در عاشقی است.. 101

ب- عشق آدمیّت است.. 102

ج- عشق آتشین است.. 102

د- عشق قرین جدایی است.. 103

3-4-1-2 ویژگی های عاشق. 103

الف- عاشق زردگون و گریان است.. 103

ب- عاشق انگشت نمای مردم است.. 104

ج- عاشق تلوّن کلام دارد. 105

د- عاشق صبور نیست.. 107

ه- عاشق وفاداراست.. 108

و- عاشق نصیحت پذیر نیست.. 109

ز- عاشق درنخستین دیدار اسیر عشق میگردد. 110

3-4-1-3 ویژگی های معشوق. 111

الف- معشوق دست نیافتنی و گاه ملکوتی است.. 111

ب- معشوق خود بین و بی اعتنا به عاشق است.. 112

ج- معشوق عهد شکن است.. 114

3-5 مکتب وقوع…………………………………………………………………………………………………………………   114

3-5-1 ویژگی های شعر عاشقانه در مکتب وقوع. 115

الف- اظهار عشق معشوق به عاشق. 116

ب- اعراض عاشق از معشوق. 117

ج-  معشوق مذکّر. 118

3-5-2 واسوخت………………………………………………………………………………………………………….. 118

3-6 شعر مشروطه و عشق  119

فصل چهارم : عشق در ادبیات معاصر

4-1 نیما یوشیج………………………………………………………………………………………………………………….. 127

4ـ 1ـ 1 شرح زندگی وآثار. 127

4ـ 1ـ 3 عشق در سروده های نیما 133

4ـ 1ـ 3ـ 1 ویژگی های عشق در دوره­ی نخست.. 134

الف ـ عشق مادّی و زمینی است. 134

ب ـ عشق فریبنده است.. 136

ج ـ عشق با غم همراه است. 137

4-1-3-4 مناظره عاشق و معشوق. 138

4ـ 1ـ 3ـ 5 سنّت شکنی در شاخصه های شعر عاشقانه کلاسیک… 140

4ـ 1ـ 3ـ 2ویژگی های عشق در دورهی دوّم. 143

الف ـ عشق درمسیر کمال. 143

ب ـ عشق به مفاهیم انسانی.. 144

4-1-3 معشوق در شعر نیما………………………………………………………………………………….

4ـ 2 احمد شاملو…………………………………………………………………………………………………………………   150

4ـ 2ـ 1ـ شرح زندگی و آثار شاملو. 150

4ـ 2ـ 2 عشق در سروده های شاملو. 153

4ـ 2ـ 2ـ 1ـ فقدان عشق. 153

4ـ 2ـ 2ـ 2 انتظار تجلّی عشق. 155

4ـ 2ـ 2ـ 3 طلوع عشق. 158

4ـ 2ـ 2ـ 4 آیدا و عشق. 163

4ـ 2ـ 3ـ ویژگی های عشق در شعر شاملو. 167

الف -جاودانگی عشق. 167

ب-  معشوق بی نیازی عاشق است از همه خلق. 170

ج- عاشق و معشوق: یکی دهان: یکی دیدگان: یکی شور. 171

د- عشق و حسرت.. 173

ه-  عشق در فراسوی پیکرها 178

و-  عشق کمال یافته. 179

ز-  تقدّس عشق. 180

4ـ 2ـ 3ـ معشوق………………………………………………………………………………………………………….. 183

4ـ 2ـ 3ـ 1 معشوق در دوره ی اوّل. 183

الف ـ معشوق شعر کلاسیک… 183

ب ـ معشوق در خدمت قهرمان مرد. 186

4ـ 2ـ 3ـ 2 معشوق در دوره ی دوّم. 189

الف-عشق دو سویه. 189

ب ـ ستایش معشوق. 190

4ـ 3 فروغ فرخزاد……………………………………………………………………………………………………………….. 194

4ـ 3ـ 1 شرح زندگی و آثار. 194

4ـ 3ـ 2 جایگاه فروغ در شعر معاصر. 197

4ـ 3ـ 3 ویژگیهای عشق در شعر فروغ. 202

4ـ 3ـ 3ـ 1 دوره ی نخست شاعری فروغ. 203

الف ـ بُعد جسمانی عشق پر رنگ است.. 205

ب ـ معشوق زمینی با هویّت معیّن.. 208

ج ـ معشوق جفاکار. 210

4ـ 3ـ 3ـ 2 دوره ی دوّم شاعری فروغ. 213

الف ـ عشق تقدّس می­یابد. 214

ب ـ عشق با اندوه و تنهایی همراه است.. 216

ج ـ عشق با فنا و نیستی همراه است.. 219

4ـ 4 سهراب سپهری……………………………………………………………………………………………………………. 222

4ـ 4ـ 1 شرح زندگی و آثار. 222

4ـ 4ـ 2 جلوه های عرفان و عشق در شعر سهراب.. 225

4-4-3 ویژگی های عشق در شعر سهراب.. 237

4-4-3-1 عشق وسیع است.. 237

4-4-3-3 دچار یعنی عاشق. 237

4-4-3-4 معشوق زمینی.. 238

4-4-3-5 معشوق؛ چراغ لذّت.. 242

4ـ 5 مهدی اخوان ثالث…………………………………………………………………………………………………………. 243

4ـ 5ـ 1 شرح زندگی و آثار. 243

4ـ 5ـ 2 عشق در سرودههای اخوان. 245

4-5-2-1 ویژگی های عشق در سروده های اخوان. 246

الف- عشق، جذبه ای ناب.. 246

ب- عشق، آفتابی بی زوال. 247

ج- عشق جسمانی.. 248

4-5-2-2 ویژگی های معشوق در شعر اخوان. 249

الف- معشوق؛  لحظه ی شاد هستی.. 249

ب- معشوق مریم سرشت و اثیری.. 252

ج- معشوق؛ اژدها عفریته ای منحوس… 252

د- معشوق؛ زنی با صفات مردانه. 253

ه- وصف معشوق به شیوه ی قدما 255

4-5-2-3عشق به میهن.. 256

فصل پنجم : مقایسه مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک و معاصر

5- 1 مقایسه ی ویژگی های عشق در شعر کلاسیک معاصر. 263

5-1-1 تعریف عشق در ادبیات کلاسیک و معاصر. 263

5-1-2 تجّلی عشق در هستی در شعر کلاسیک و معاصر. 265

5-1-3  آسان نمایی عشق در شعر کلاسیک و معاصر. 266

5-1-4 عشق دوسویه در شعر کلاسیک و معاصر. 267

5-1-5  عشق فراسوی مرزهای تن در شعر کلاسیک و معاصر. 269

5-1-6 جاودانگی عشق در شعر کلاسیک و معاصر. 270

5-1-7  عشق و تنهایی و اندوه در شعر کلاسیک و معاصر. 271

5-1-8  حضور دغدغه های اجتماعی در شعر امروز. 274

5-1-9  نقش پر رنگ تقدیر در شعر کلاسیک… 275

5-2 مقایسه ی ویژگی های معشوق در شعر گذشته و امروز. 276

5-2-1  بیان ویژگی های فیزیکی معشوق در شعر کلاسیک و امروز. 276

5-2-2 معشوق پناهگاه آرامش بخش عاشق در شعر معاصر. 277

5-2-3  نقش فعّال معشوق در شعر امروز. 279

5-2-4  معشوق فردیّت یافته در شعر امروز. 282

5-2 نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد. 283

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 285

چکیده

چکیده

عشق یکی از عالی ترین و مهم ترین موضوعات شعر فارسی است. هرچند شکل پرداختن به آن در ادوار گوناگون شعر فارسی، بنا به شرایط خاص اجتماعی، متفاوت بوده، اماادبای زبان فارسی هیچ گاه از شرح و توصیف آن غافل نبوده­اند.

دراین پژوهش، نخست مفهوم عشق در لغت، عرفان، رواشناسی و فلسفه تبیین شده است؛ سپس نمود عشق در ادوار مختلف شعر فارسی مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگی ها و جایگاه عاشق و معشوق در هر یک از­این دوره ها بررسی شده است. در این راستا از شعرکلاسیک، آثاربرجسته ی هر دوره و از شعر معاصر ، آثار پنج شاعر نامی:   نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد،سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث، مورد تحقیق قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید