پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی


سوالات تحقیق

سوالات تحقیق عبارتند از:

۱-آیا بین اندازه شرکت با گرایش به صادرات رابطه معنی داری  وجود دارد؟

۲-آیا بین مزیت رقابتی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۳-آیا بین تکنولوژی مورد استفاده شرکت  با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۴-آیا بین سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۵-آیا بین سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۶-آیا بین میزان توانایی مدیران شرکتها به صحبت به زبانهای خارجی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۷٫-یا بین تمایل به ریسک در مدیران شرکتها  با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد؟

۸-آیا بین درک هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۹-آیا بین درک مزیت محصولات توسط مدیران با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱۰-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۷)فرضیات تحقیق

۱-اندازه شرکت با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۲- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۳- تکنولوژی مورد استفاده شرکت  با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۴- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۵- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۶-میزان توانایی مدیران شرکتها به صحبت به زبانهای خارجی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۷- تمایل به ریسک در مدیران شرکتها  با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۸-درک هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۹- درک مزیت محصولات توسط مدیران با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

۱۰- تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید