پایان نامه عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و روش های بهبود این شاخص


اهداف تحقیق:

هر پژوهش در رابطه با هر موضوعی که صورت می گیرد در پی دستیابی به اهدافی می باشد، در این پژوهش نیز ما به دنبال اهداف زیر می باشیم:

  • شناسایی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و روش های بهبود این شاخص
  • تشخیص میزان نقش رشد مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت
  • تعیین راه کارهای قانونی و کاربردی جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی

۱-۵ سوالات تحقیق:

سوال های اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی برای آن ها می باشیم عبارتند از:

  1. آیا پایین بودن نسبت T/G به دلیل رشد بالاتر مخارج دولت نسبت به رشد مالیات هاست؟
  2. عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت چیست؟
  3. آیا نرخ بیکاری بر نسبت T/G تاثیر دارد؟
  4. آیا تولید ناخالص داخلی بر نسبت T/G تاثیر دارد؟
  5. چه راه کارهای قانونی و کاربردی جهت بهبود شاخص مالیات به هزینه های دولت وجود دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق:

۱- رابطه منفی و معناداری بین مخارج دولت و نسبت T/G وجود دارد.

۲- رابطه منفی و معناداری بین نرخ بیکاری و نسبت T/G وجود دارد.

۳- رابطه مثبت و معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت T/G وجود دارد.

۱-۷ روش شناسی تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر نحوه انجام توصیفی- استقرایی میباشد به صورتی که در فصول ۱ تا ۳ از روش توصیفی و در فصلهای ۴ و ۵ از روش استقرایی از آمارهای سری زمانی برای بدست آوردن ارتباط بین مخارج دولت و نسبت مالیات استفاده میگردد.

در این مطالعه از روش رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت مخارج دولت و مالیات استفاده می کنیم.در صورتی که آمارها مانا باشند؛در ابتدا به بررسی مانایی این آمارها پرداخته و در صورتی که آمارها مانا نباشند از روش هم انباشتگی (cointegration) استفاده میشود و رابطه بلند مدت این متغیرها بررسی میگردد.

روش گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و اسنادی و به کمک پایگاه های اطلاعاتی مانند مرکز آمار ایران،آمار سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور انجام میشود.

۱-۸ تعریف واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق:

مالیات(Tax):

مبلغی که دولت از اشخاص و شرکتها وموسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عمومی می گیرد.افزون بر خصلت اجباری بودن،یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار می شوند،وجود ندارد.

هزینه های دولت(Government cost):

بودجه مالی که دولت با توجه به وظایف و برنامه های از پیش تعیین شده خود،آن را خرج امور جاری کشور می نماید.

شاخص (Index):

کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی کرد.

شاخص مالیات به هزینه های دولت (Tax index to government cost):

یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست که از تقسیم میزان درآمدهای مالیاتی در طول یک دوره معین به مخارج و هزینه های دولت بدست می آید.

اقتصادسنجی(Econometrics):

کاربرد آمار و روش های ریاضی در ارزیابی و آزمون نظریه های اقتصادی.مقیاس های اقتصادی است که به منظور آزمایش و توسعه نظریات اقتصادی به کار برده می شوند.شاخه ای از علم اقتصاد است که در آن داده های اقتصادی به طرزی پیوسته و مبتنی بر قاعده به کمک ماشین حساب تجزیه و تحلیل می شوند.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید