پایان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا


فهرست مطالب:

پیشگفتار   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   پ

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   1
 • ضرورت واهمیت موضوع تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..   4
 • اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   6

فصل دوم:

بررسی پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   8

بخش اول: تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………..   9

الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………… 9

ب: تحقیقات انجام شده در ایران   ………………………………………………………………………………….   14

ج: جمع بندی تحقیقات پیشین   …………………………………………………………………………………….. 19

بخش دوم: بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی …………………………………………..   20

الف: انواع اعتماد   …………………………………………………………………………………………………………….   21

ب: اعتماد سیاسی   ………………………………………………………………………………………………………….   25

بخش سوم: اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری   ……………………………………………………………………………….   33

الف: جامعه شناسان کلاسیک   ……………………………………………………………………………………….   33

ب: جامعه شناسان معاصر   ……………………………………………………………………………………………..   40

بخش چهارم: اعتماد و انواع جوامع   ……………………………………………………………………………………………………………….   52

الف: اعتماد در جوامع مدرن   ……………………………………………………………………………………….   52

ب: اعتماد در جوامع در حال گذار   ………………………………………………………………………………   79

بخش پنجم: سرمایۀ اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………….   85

الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی   …………………………………………………………………………   85

ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد ……………………………………………………………………………………..   92

ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی   …………………………………………………………. 96

بخش ششم: کارکرد و نقش رسانه ها ……………………………………………………………………………………… 101

الف: نقش سیاسی   ……………………………………………………………………………………………………….   101

ب: نقش فرهنگی   …………………………………………………………………………………………………………   104

ج: نقش اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………   105

بخش هفتم: چارچوب نظری تحقیق   ……………………………………………………………………………………   108

الف: اعتبار منبع   …………………………………………………………………………………..   108

ب: رسانه‌ها و اعتماد به اخبار ……………………………………………………………….   113

بخش هشتم: فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق   …………………………………………………………………..   130

الف: الگوی نظری تحقیق   ………………………………………………………………………………………..   130

ب: فرضیه های تحقیق     ………………………………………………………………………………………….   131

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   132

 • روش تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   133
 • جامعۀ آماری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
 • شیوۀ نمونه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   135

1-3: نحوه انتخاب میادین   …………………………………………………………………………………………………………………………   135

2-3   شیوه انتخاب افراد در میادین   …………………………………………………………………………………………………………   138

 • واحد تحلیل   …………………………………………………………………………………………………………………………………….   140
 • ابزار پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   140
 • تکنیک توصیف داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………..   141
 • تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………   142

1-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به نظام سیاسی   ……………………………………………………………………….   142

2-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به اخبار تلویزیون   …………………………………………………………………….   152

3-7- تعریف نظری و عملیاتی طبقه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………   156

4-7- تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی   …………………………………………………………………………………   163

5-7- تعریف عملیاتی متغیر دسترسی به رسانه های دیگر  …………………………………………………………………   166

6-7- تعریف عملیاتی متغیر های زمینه ای   ……………………………………………………………………………………….   167

 • ملاحظات اخلاقی در حین جمع آوری داده ها   …………………………………………………………………….   168

 

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   170

بخش اول: یافته های توصیفی   ……………………………………………………………………………………..   171

بخش دوم: یافته های تبیینی   ……………………………………………………………………………………….   212

بخش سوم: رگرسیون و تحلیل مسیر   …………………………………………………………………………..   229

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید