پایان نامه عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان


دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی

موضوع :

 تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

استاد راهنما :دکتر علیرضا محسنی تبریزی

استاد مشاور : دکتر رحمت الله صدیق سروستانی

نگارش :

*******

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی جامعه شناختی عوامل موءثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه می پردازد. بزهکاری و انحراف نوجوانان و جوانان مساله ای است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است. در جامعه کنونی ایران،سرقت یکی از انحرافاتی است که به طور مکرر اتفاق می افتد و در بین جرائم نوجوانان، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.

این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع سرقت نوجوانان پرداخته است. مبنای نظری تحقیق،تئوری های همنشینی افتراقی سادرلند،تئوری کنترل اجتماعی هیرشی،تئوری احساس محرومیت نسبی ، تئوری شرایط آنومیک خانواده ویلیام گود می باشد.روش تحقیق از نوع روش علی –مقایسه ای است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.جامعه آماری شامل دو گروه است:

1- گروه تجربی که شامل کلیه سارقین نوجوان است که در کرمانشاه مرتکب سرقت می شوند 2- گروه کنترل شامل دانش آموزانی است که در بین سنین 12تا18 سال قرار دارند و در شهر در کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند .حجم نمونه 192 نفر است که 96نفر نوجوانان سارق و 96نفر نوجوانان غیر سارق است نتایج تحقیق نشان می دهد که :

  • بین گروه تجربی (سارق ) و گروه کنترل (غیرسارق ) به لحاظ میزان از هم گسیختگی خانوادگی ، وضعیت پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ، میزان پیوند اجتماعی ، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: بزهکاری،سرقت، از هم گسیختگی خانوادگی ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، پیوند اجتماعی ، احساس محرومیت اجتماعی ، همنشینی افتراقی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق                                                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-1-طرح و بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-ضرورت و اهمیت مساله ………………………………………………………………………………………………………

3-1-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم – مروری بر مبانی نظری و تجربی موضوع

1-2- بزهکاری ، تعریف ، انواع …………………………………………………………………………………………………….

1-1-2- انواع جرم (بزهکاری ) کودکان و نوجوانان…………………………………………………………………….

2-1-2- تعریف سرقت و انواع آن ……………………………………………………………………………………………….

3-1-2- تفاوت ماهیت ارتکاب جرم نوجوانان با بزرگسالان………………………………………………………..

2-2- مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….

1-2-2- نظریه اصالت ساخت و کارکرد………………………………………………………………………………………..

1-1-2-2- تئوری دورکیم…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-2- تئوری کجروی مرتون…………………………………………………………………………………………………

2-2-2- تئوری پیوند افتراقی سادرلند…………………………………………………………………………………………

3-2-2- تئوری انتقال فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..

4-2-2- تئوری ناکامی منزلتی کوهن…………………………………………………………………………………………..

5-2-2-تئوری فرصت های نابرابر کلوارد و اوهلین……………………………………………………………………..

6-2-2- تئوری کنترل اجتماعی هیرشی…………………………………………………………………………………….

7-2-2- تئوری پدیدارشناسی کجروی…………………………………………………………………………………………

8-2-2 -تئوری انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم ……………………………………………………..

9-2-2- تئوری آنومی و ساختار خانواده………………………………………………………………………………………

10-2-2- تئوری برچسب زنی و عکس العمل اجتماعی……………………………………………………………

11-2-2- تئوری محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………………..

3-2- مروری بر مبانی تجربی موضوع…………………………………………………………………………………………..

4-2- چارچوب نظری (رویکرد ترکیبی)……………………………………………………………………………………….

5-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

1-3- متغیر مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………………………………

2-3- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………

3-3- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………

4-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….

5-3- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………..

6-3- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….

7-3- پیش آزمون و سنجش اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………

فصل چهارم- یافته های تحقیق

1-4- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………

2-4- تعین تفاوت ها بر حسب متغیرهای مستقل بین دو گروه تجربی و کنترل…………………….

1-2-4-آزمون فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

2-2-4-آزمون فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5- نتایج تئوریکی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………

2-5- ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-5- پیشنهادات عملی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم – فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..

– پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید