پایان نامه عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی -شهرستان خنداب- استان مرکزی-


بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی -شهرستان خنداب- استان مرکزی-

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

عنوان رساله:

بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی -شهرستان خنداب- استان مرکزی-

 

تابستان 1392

 

 

فهرست مطالب

     عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- تبیین مساله تحقیق.. 5

1-2- سوالات تحقیق.. 10

1-3- فرضیات تحقیق.. 11

1-4- پیشینه تحقیق.. 11

1-5- ضرورت تحقیق.. 21

1-6- روش تحقیق.. 22

1-6-1- متغیرهای تحقیق.. 23

1-6-2- پایایی تحقیق.. 27

1-6-3- تکنیک تحقیق.. 27

1-7- روش گردآوری اطلاعات.. 32

1-8- جامعه آماری و حجم نمونه.. 32

1-9- اهداف تحقیق.. 36

1-10- مسائل و مشکلات تحقیق.. 37

 

   فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری

2-1- مفاهیم.. 39

2-1- 1- توسعه کشاورزی.. 39

2-1- 2- عوامل نهادی.. 43

2-1-3- عوامل طبیعی.. 44

2-2- چارچوب نظری.. 45

2-2- 1- ساختار قدرت در ایران.. 48

2-2-2- اقتصاد سیاسی در ایران.. 50

2-2-3- ماهیت نهاد دولت در ایران.. 52

2-2-4- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی.. 63

2-2-5- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی   66

2-3- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی.. 77

2-3- 1- زمینه های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی   79

2-3- 1- 1- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی.. 79

2-3- 1- 2- انتشار و گسترش فناوری های نوین در بخش کشاورزی.. 80

2-3- 1- 3- بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی.. 82

2-3- 1- 4- آموزش و ترویج در راستای شکل گیری مهارت و دانش فردی   84

2-3- 1- 5- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی.. 85

2-3- 1- 6- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی.. 86

2-3- 1- 7- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی.. 88

2-3- 2- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی.. 90

2-4- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی.. 92

2-4-1- منابع خاک.. 94

2-4-1- 1- بافت خاک.. 95

2-4-1- 2- عمق خاک.. 96

2-4-1-3- شوری خاک.. 97

2-4-1- 4- موادآلی خاک.. 98

2-4-1- 5- فرسایش خاک.. 98

2-4-1- 6- ارزیابی تناسب اراضی.. 99

2-4-2- منابع آب.. 100

2-4-3- وضعیت آب و هوایی.. 103

2-4-4- عوامل زیستی(مفید و خسارت زا).. 105

2-5- جمع بندی.. 106

 

   فصل سوم: معرفی منطقه

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه.. 110

3-1- 1- موقعیت جغرافیایی شهرستان.. 110

3-1- 2- موقعیت جغرافیایی سکونتگاه های روستایی.. 113

3-2- ویژگی های طبیعی.. 117

3-2-1- منابع خاک.. 118

3-2-2- منابع آب.. 120

3-2-2-1- منابع آب سطحی.. 121

3-2-2-2- منابع آب زیر زمینی.. 123

3-2-2-3- وضعیت قنوات منطقه.. 123

3-2-2-4- وضعیت چشمه های منطقه.. 123

3-2-2-5- وضعیت چاه های منطقه.. 124

3-2-2-6- کیفیت منابع آب منطقه.. 124

3-2-2-7- تعیین نیاز آبی بخش کشاورزی(زراعت و باغ).. 124

3-2-2-8- آب مورد نیاز بخش دامداری.. 125

3-2-2-9- تعیین کمبود یا مازاد آب در منطقه.. 125

3-2-3- وضعیت آب و هوایی.. 126

3-2-3-1- بارش.. 126

3-2-3- 2- تعداد روزهای یخبندان.. 128

3-2-3-3- تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی.. 129

3-2-3-4- رطوبت نسبی.. 131

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید