پایان نامه علوم اجتماعی مونوگرافی و بررسی روستای حصاربن

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمسار

 پايان نامه:

براي اخذ درجه كارشناسي

رشته علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي

 موضوع:

مونوگرافي روستاي حصاربن

 استاد راهنما:

جناب آقاي شربتيان

 پژوهشگر:

سميه رحماني سربناني

مقدمه:

امروزه در تحليل طراحي مهندسي مدرن، روش هاي عددي اغلب در به دست آوردن اطلاعاتي درباره پتانسيل تغييرات طراحي مورد نياز هستند. درجه حرارت ها، سرعت هاي سيال و يا تنش ها براي يك مسئله مشخص مهندسي كه اغلب از نظر مهندسي، متغيرهاي خواص و ديگر موارد پيچيده هستند محاسبه مي‌شوند. يكي از اين روش ها عددي كه ظرفيت زياد براي يك گستره وسيعي از مسائل مهندسي به كار مي رود روش اجزاء محدود است. با استفاده مناسب از اين روش مي توان تحليل سيستم هاي مهندسي با مقياس بزرگ را ممكن ساخت.

بسياري از تعالي مهندسي با توسعه اي از مسائل مقدار مرزي كه پديده هاي فيزيكي متيغر را شرح مي‌دهند در ارتباط هستند. در بعضي از حالت نتيجه معادلات ديفرانسيل ساده با شرايط مرزي ساده هستند كه ممكن است به طور تحليلي حل شوند و تغييراتي از مشخصات فيزيكي معين به صورت تابعث از فضا يا زمان يا هر دو به دست آيد. اما معمولاً اين وضعيت رخ نمي دهد چون سيستم هاي فيزيكي پيچيده هستند و معادلات ديفرانسيل حاصل نيز پيجيده است و حل ساده اي براي اين معادلات وجود ندارد.

مزيت اصلي روش اجزاء محدود اين هست كه مي توان براي حل مسئله واقعي مهندسي كه مي توان برايش يك معادله ديفرانسيل نوشت استفاده كرد. وقتي با روش هاي تحليلي نتوان معادلات ديفرانسيل را حل كرد بايد از روش اجزاء محدود يا بعضي ديگر از روش هاي عددي براي به دست آوردن جواب استفاده كرد. شايد اصليترين اشكال روش اجزاء محدود اين هست كه بعضي مواقع پيچيده مي شود. حتي حل معادله ديفرانسيل اي كه يك سيستم ساده فيزيكي را شرح مي دهد ممكن است با مشكل باشد.

عموماً پيچيدگي روش اجزاء محدود براي مسئله مشخص متناسب با پيچيدگي از معادلات ديفرانسيل است. مسئله هدايت گرمايي ساده نتيجه اش يك معادله ديفرانسيل مرتبه دوم است كه نتيجه‌اش يك تحليل ساده اجزا محدود است. در مقابل وقتي تغييراتي از يك ساده با درجه آزادي زياد مثل بدنه يك اتومبيل، سيستم با معادلات ديفرانسيل زيادي شرح داده مي شود كه نتيجه يك تحليل كاملاً پيچيده از اجزاء محدود خواهد بود. خوبشختانه مقدمات ياد گرفه شده در فهم تحليل هاي ساده مي تواند براي مسئله هاي بسيار پيچيده بدون مشكل زيادي بسط داده شود.

تاريخچه

حل معادلات ديفرانسيل به وسيله روش هاي عددي اساساً تخمين تابع هاي مشكل به وسيله تابع‌هاي ساده روي گستره محدودي است. يقيناً قديمي ترين نوشته هاي ثبت شده از اين روش در روي لوحه هاي گلي در بابل پيدا شده اند. آنها درون ياب هاي خطي را مي شناختند و براي محاسبه اعداد بين جداول استفاده مي كردند. قرن ها پيش رياضي دان هاي شرقي تخمين هندسي را براي محاسبه محيط دايره به كار بردند. آنها خطوط مستقيمي با طول مشخص را به صورت محيطي يا محاملي به صورت زير براي محاسبه محيط دايره به كار بردند. برحسب نامگذاري امروزه هر يك از اين خطوط را يك «المان محدود» و محل رسيدن اين خطوط به يكديگر را يك «گره» مي توان ناميد. اما تحول اساسي در سال 1970 شخصي به نام گلركين تكنيكي ارائه داده كه معادلات ديفرانسيل جزئي را به معادلات خطي تبديل مي كرد و در سال 1936 معادله ديفرانسيل تئوري الاستيسيته دو بعدي با روش ريتز حل شد.

با اختراع كامپيوتر عرصه جديدي براي اجزاء محدود ايجاد شد. و حل معادلات كه با دست كار طولاني در اكثر موارد غير ممكن بود تسهيل شد. در دهه 1950 روش اجزاء محدود براي تحليل قابها در هواپيما و در ادامه براي صنعت فضانوردي توسعه داده شد. در سالهاي بعد كاربردهاي سازه اي از روش اجزاء محدود شامل تحليل از هواپيماهاي بوينگ 747 تحليل زلزله از ساختمان‌ها و در بسياري ديگر از مسائل سازه اي به كار گرفته شد. در اين راستا برنامه هاي كامپيوتري مثل NASTRAN كه در تحليل شاتل فضايي ايالات متحده به كار برده شد ايجاد و توسعه يافتند. و بالاخره در سال 1979 با روش گلركين توانستند معادلات ناويه استركس را حل كنند. و در دو دهه قبل روش اجزاء محدود در محدوده بسيار وسيعي از مسائل مهندسي از قبيل مكانيك خاك، بيومكانيك مهندسي هسته اي، ميدان هاي الكتريكي و … به كار گرفته شده و توسعه يافته است.

كاربردهاي مهندسي روش اجزاء محدود

همان طور كه قبلاً نيز بيان گرديد، روش اجزاء محدود در ابتدا براي تحليل سازه هواپيما توسعه يافت. اما طبيعت عمومي تئوري اجزاء محدود، آنرا براي طيف وسيعي از مسائل مقدار مرزي در مهندسي قابل استفاده مي سازد. يك مسئله مقدار مرزي آن است كه درآن يك حل در گستره يك جسم به شرط ارضاي شركت مرزي مجاز بر روي متغيرهاي وابسته يا مشتقات آنها جستجو مي شود. جدول زير كاربرد هاي ويژه روش اجزا محدود را در سه گروه اصلي مسائل مقدار مرزي يعني

  • مسائل تعداد يا حالت پايدار يا مستقل از زمان
  • مسائل مقدار ويژه
  • مسائل انتشار يا گذرا

ارائه مي دهد. در يك مسئله تعادلي، براي مسائل مربوط به مكانيك يا جامدات لازم است تغيير مكان يا توزيع تنش را براي حالت پايدار بيابيم. در صورتي كه موضوع يك مسئله انتقال حرارت باشد بايد توزيع دما يا انرژي گرمايي را بيابيم. و اگر مسأله مكانيك سيالات باشد، توزيع سرعت يا فشار را به دست آوريم.

در مسائل مقدار ويژه هم، زمان به طور صريح ظاهر نمي شود. اين مسائل ممكن است به عنوان بسط مسائل تعادلي در نظر گرفته شدند، كه در آنها علاوه بر وضعيت حالت پايدار، مقادير بحراني پارامترهاي معيني نيز بايد تعيين شوند. در اين گونه مسائل اگر مسأله مكانيك جامدات يا سازه ها باشد لازم است فركانس هاي طبيعي يا بارهاي كمانشي و شكل مود را تعيين كنيم و چنانچه مسأله مكانيك سيالات باشد بايد پايداري جريان هاي لايه اي را بررسي كنيم و در صورتيكه مسأله مدارهاي الكتريكي باشد بايد مشخصه هاي تشديد سيستم را بيابيم.

مسائل انتشاري يا گذرا مسائل وابسته به زمان مي باشند. براي مثال، اين نوع از مسائل در زمينه مكانيك جامدات هنگامي پيش مي آيند كه ما در صدد تعيين عكس العمل يك جسم تحت اثر نيرويي باشيم كه با زمان تغيير مي‌كند و در رشته انتقال حررات زماني رخ مي دهند كه جسم تحت اثر گرمايش يا سرمايش ناگهاني واقع شود.

توصيف عمومي روش اجزاء محدود

در روش اجزا محدود، محيط هاي پيوسته واقعي يا اجسامي كه بشكل جامد، مايع يا گاز هستند به صورت مجموعه هاي مركب از تقسيمات كوچكتر به نام اجزاي محدود نمايش داده مي شوند. و به صورتي در نظر گرفته مي شوند كه درنقاط مشترك معيني به نام نقاط گره اي يا گره ها به هم متصل مي باشند. اين گره ها معمولا بر روي ميرزهايي كه المان را به المان هاي مجاور متصل مي كنند در نظر گرفته مي شوند. از آنجائي كه تغييرات واقعي متغير ميدان (مانند جابجائي، تنش، دما و فشار يا سرعت) در داخل اين محيط پيوسته مجهول مي باشد، فرض مي كنيم كه تغييرات متغير ميدان در داخل يك المان محدود را مي توان به وسيله يك تابع ساده تقريب نمود. اين توابع تقريبي (كه مدل هاي درون ياب نيز ناميده مي شوند) برحسب مقادير متغيرهاي ميدان در گره ها تعريف مي شوند. وقتي معادلات ميدان (مانند معادلات تعادل) براي تمامي محيط پيوسته نوشته مي شود، مجهولات جديد مقدار متيغر ميدان در گره ها خواهند بود. با حل معادلات ميدان كه عموماً به شكل معادلات ماتريسي مقادير گره اي متغير ميدان به دست خواهد آمد. باپيدا نمودن اين مجهولات، توابع تقريبي متغير ميدان را در سراسر مجموعه المانها تعريف مي كنند.

حل مسائل عمومي محيط هاي پيوسته به روش اجزا محدود هميشه از يك فرآيند منظم مرحله به مرحله پيروي مي‌كند. در قسمت زير به مراحل عمومي كه در اكثر مسائل وجود دارد مي‌پردازيم.

مراحل عمومي تحليل محيط هاي پيوسته به وسيله روش اجزاء محدود

حل يك مسئله مهندسي به وسيله تقريب اجزا محدود يك فرآيند گام به گام منظم اي را به صورت زير پيروي مي‌كند.

گام اول: فرمول بندي معادلات حاكم بر مسئله و شرايط مرزي

معمولا يك مسئله مي تواند با يك معادله ديفرانسيل، و شرايط مرزي مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. بايد در ابتدا سيستم مورد بررسي را مدل بندي رياضي كنيم. هر چه مدل دقيق تر باشد رياضيات حاكم بر مسئله سنگين تر خواهد شد. مدل دقيقتر ممكن است منجر به معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و يا دستگاه معادلات ديفرانسيل معمولي و يا حتي دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي شود.

گام دوم: تقسيم بندي ناحيه حل به المانها

گام بعدي تقسيم بندي ناحيه حل به المانهايي با شكل مناسب است. اين گام مي تواند خود به مراحلي مثل انتخاب نوع المان، اندازه المانها، مكان گره ها، تعداد المانها، ساده سازي حاصل از شكل فيزيكي جسم، نمايش محدود اجسام نامحدود (در صورت لزوم) و غيره تقسيم شود. در يك مسئله بعدي براي مثال، يك ميله كه تحت جابجائي محوري است ممكن است ميله به بخش هايي با طول دلخواه تقسيم شود يا ناحيه هاي دو بعدي ممكن است به المان هاي مثلثي، مربعي يا هر شكل مناسب ديگري تقسيم شوند. به طور مشابه ناحيه هاي سه بعدي ممكن است به هرم ها، منشورهاي مثلثي و يا المانهايي با شكل هاي بسيار پيچيده، تقسيم شوند. اغلب المانهايي با شكل هاي مختلف درون يك ناحيه حل استفاده مي شود.

 

گام سوم: انتخاب تابعهاي درون ياب

درون يك المانب متغيرهاي فيزيكي از قبيل جابجائي، درجه حرارت، فشار، تنش يا ديگر متغيرها به وسيله يك تابع ساده، از قبيل يك چند جمله اي تخمين زده مي‌شوند. نقاط بخصوصي از درون يا مرز المان هايي مانند گوشه هاي يك المان مثلثي به عنوان نقاط گره‌اي در نظر گرفته مي شوند. اگر درجه حرارت در هر يك از سه گوشه المان مثلثي تعيين شده و يك تابع درون ياب خطي براي درجه حرارت درون المان استفاده شود، درجه حرارت روي تمام المان شناخته مي شود. معمولا براي تابع هاي درون ياب از چند جمله اي ها استفاده مي‌شود. زيرا ديفرانسيل گيري و انتگرال گيري از آنها آسان است. انتخاب درجه چند جمله‌اي ها يا نوع هاي ديگر تابع هاي درون ياب (مثل توابع سينوسي) به تعداد نقاط گره ها در المان، درجه آزادي گره‌ها، نوع المان پيوستگي متغيرها، دقت جواب و ديگر فاكتورها بستگي دارد.

گام چهارم:

بايد خواص فيزيكي المان مانند مدول يا نگ، هدايت گرمايي، ويسكوزيته و موادي از اين قبيل و تغييرات آن با مكان، زمان ، دما و ….

گام پنجم: به دست آوردن ماتريس المان

در اين مرحله معادله يا معادلاتي حاكم بر يك المان به شيوه اي به صورت ماتريسي نوشته مي‌شود كه اين ماتريس المان مي گويند. ماتريس المان در مسائل مختلف نامهاي متفاوتي دارد. اصلي ترين و پركاربردتنري آنها عبارتند از‍: ماتريس هدايت المان
(Element conduction matrix) در مسائل انتقال حرارت، ماتريس (Element tludity matrix) در مسائل مكانيك سيالات و ماتريس سختي المان (Element siffness matrix). البته ماتريس‌هاي ديگري مانند ماتريس جرم متمركز‌ (Lumped mass matrix) و ماتريس جرم پيوسته consistent mass matrix)) و … هم وجود دارند كه در مسائل مربوطه به كار برده مي شوند.

گام ششم: به دست آوردن ماتريس كل (Golobal matrix)

در اين مرحله ماتريس الماني را كه براي المانهاي سيستم مورد نظر به دست آورده ايم بايد با يكديگر جمع كنيم تا ماتريس كل سيستم مورد نظر به دست آيد. جمع ماتريس المانها با توجه به محل المان ها و نوع ارتباط آنها با يكديگر انجام مي شود. ماتريس كل به دست آمده، كل معادلات حاكم بر سيستم را به دست مي آورد.

گام هفتم: اعمال شرايط مرزي

در اين مرحله بايد شرايط مرزي را بر معادلات سيستم كه به صورت ماتريس كل درآمده اعمال كرد. شرايط مرزي مي تواند به شكلهاي متفاوتي باشد مثل شرط مرزي مقدار ثابت يا شرط مرزي مشتق يا تركيبي از هر دو.

گام هشتم: حل معادلات يا ماتريس كل

اگر معادلات كل خطي باشند، تكنيك هاي استاندارد بسياري براي حل وجود دارد. بعضي از اين تكنيكها مستقيم هستند. مثل روش حذفي گاوس. اگر معادلات غير خطي باشند اغلب حل بسيار مشكل است. اما تكنيكهايي براي حل وجود دارد.

 گام نهم: بررسي جواب

دقت حل عددي از معادلات ديفرانسيل بايد امتحان شود. حل دقيق مسائلي كه تحليل مي شوند معمولاً شناخته شده نيست. بنابراين دقت اي از حل تقريبي به دست آماده به وسيله روش هاي اجزا محدود ممكن نيست بشناسيم. براي مثال تعداد گره اي كافي برابر به دست آوردن حل دقيق ناشناخته است. اين را مي توان به وسيله افزايش تعداد نقاط گره اي و تعيين اينكه حل در نقاط گره اي تغيير مي‌كند يا نه بررسي كرد. عموماً، اگر مقدار تغييرات متغيرهاي فيزيكي در نقاط گره اي موثر نباشد جواب به دست آمده دقيق است. زمانيكه از روش هاي تكراري استفاده مي كنيم بايد از چند روش دوباره جاگزيني در معادله ديفرانسيل اصلي براي بررسي دقت جواب به دست آمده استفاده نمود.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه مونوگرافی و بررسی روستای حصاربن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید