پایان نامه عدالت


دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

بررسی عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت

(مطالعه موردی شهر اسفراین )

استاد راهنما

دکتر علی شکوری

استاد مشاور

دکتر علی اصغر سعیدی

دانشجو

****

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….ز

فصل اول: طرح مسئله

بیان مسئله و ضرورت آن……………………………………………………………….. …..   ………………….. 1

مروری بر سوابق تجربی موضوع……………………………………………………… …  ………………………7

اهـــداف   طــرح…………………………………………………………………………..  ……………………….. 9

سئوالات پژوهش………………………………………………………………………… …………………………….. 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………… ……………………………….13

الگوها و نظریه های مربوط به نگرش……………………………………………………………………………13

الگوها و نظریه های عدالت…………………………………………………………………………………………..27

ابعاد مختلف عدالت ……………………………………………………………………………………………………..58

چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..64

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….67

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..67

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….67

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..69

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………70

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………70

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………71

نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..71

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………77

روش های آماری و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم :توصیف و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………80

آشنائی با اسفراین……………………………………………………………………………………………………………….80

توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………… .85

تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………110

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….134

فهرست منابع  و مآخذ………………………………………………………………………………………………………138

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….145

فهرست جداول و نمودارها

جدول(4-1-1)  توزیع جمعیت شهرستان اسفراین در طی سالهای

مختلف به تفکیک گروههای  بزرگ سنی……………………………………………….. 83

جدول (4-1-2)درصدباسوادان اسفراین در طی سالهای مختلف به

تفکیک مناطق شهری و روستائی و جنس ……………………………………………83

جدول (4-1-3)درصد شاغلان اسفراین در مشاغل شغلی مختلف  در سال 1380……………………… 84

جدول (4-2-1 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس………………………….85

جدول (4-2-2)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به

گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک جنس…………………………………………86

جدول( 4-2-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………….. 87

جدول (4-2-4)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان

به گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک سن…………………………………………..88

جدول (4-2-5) )توزیع فراانی پاسخگویان بر حسب تا هل………………………….90

جدول (4-2-6)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان

به گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک وضع  تاهل……………………………………..91

جدول( 4-2-7 ) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل…………………………..92

جدول (4-2-8)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان

به گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک شغل………………………………………….93

جدول( 4-2-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عضویت در گروه های سیاسی اجتماعی……95

جدول (4-2-10)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به گویه های

مرتبط با عدالت به تفکیک عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی جامعه…………….96

جدول(4-2-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی……..99

جدول(4-2-12)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به گویه های

مرتبط با عدالت به تفکیک پایگاه اقتصادی اجتماعی………………………………..100

جدول(4-2- 13 ) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مذهبی تلقی کردن خویش……………….102

جدول(4-2-14)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به گویه های

مرتبط با عدالت به تفکیک تعلقات مذهبی ……………………………………………………………103

جدول(4-2-15 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات………………………….106

جدول(4-2-16 )توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به

گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک سطح تحصیلات………………………………………………107

جدول (4-3-1)  تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و جنس پاسخگویان………………111

جدول (4-3-2) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در

جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب جنس …………………………………………….111

جدول (4-3-3 تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و سن پاسخگویان…………..112

جدول (4-3-4) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت

در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب سن ……………………………………….113

جدول (4-3-5)  تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و سطح تحصیلات پاسخگویان..113

جدول (4-3-6)تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه

در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب تحصیلات………………………………………………114

جدول (4-3-7) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و شغل پاسخگویان………….115

جدول (4-3-8) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در

جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب شغل……………………………………………114

جدول (4-3-9) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و

پایگاه اقتصادی اجتماعی پاسخگویان……………………………………………………………..116

جدول (4-3-10) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت

در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی…………………….117

جدول 4(-3-11) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و وضعیت تاهل پاسخگویان…..117

جدول( 4-3-12) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت

در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل……………………………….118

جدول (4-3-13) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و

عضویت پاسخگویان گروههای سیاسی اجتماعی جامعه در ……………………………………….119

جدول (4-3-14) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه

در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب  عضویت  در گروههای سیاسی اجتماعی جامعه………….120

جدول (4-3-15) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و تعلقات مذهبی پاسخگویان….121

جدول 4-3- 16)تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه

در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب تعلقات مذهبی…………………………………………..121

جدول (4-3-17)تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به تفاسیر

عدالت در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان به تفکیک متغیرهای مستقل …………………122

جدول(4-3-26) همبستگی پیرسون بین شاخص های عملیاتی عدالت……………………………….124

نمودار 2-1 )مراحل مختلف تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند………………………………….24

نمودار 2-2)نمایش عواملی که بر نگرش به عدالت تاثیر دارند………………………………………65

نمودار 2-3)نمایش تصویری الگوهای عدالت……………………………………………………46

نمودار 4-1 عوامل موثر بر نگرش به عدالت پس از تحلیل یافته های تحقیق ……………………128

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید