پایان نامه عدالت

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

بررسی عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت

(مطالعه موردی شهر اسفراین )

استاد راهنما

دکتر علی شکوری

استاد مشاور

دکتر علی اصغر سعیدی

دانشجو

****

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….ز

فصل اول: طرح مسئله

بیان مسئله و ضرورت آن……………………………………………………………….. …..   ………………….. 1

مروری بر سوابق تجربی موضوع……………………………………………………… …  ………………………7

اهـــداف   طــرح…………………………………………………………………………..  ……………………….. 9

سئوالات پژوهش………………………………………………………………………… …………………………….. 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………… ……………………………….13

الگوها و نظریه های مربوط به نگرش……………………………………………………………………………13

الگوها و نظریه های عدالت…………………………………………………………………………………………..27

ابعاد مختلف عدالت ……………………………………………………………………………………………………..58

چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..64

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….67

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..67

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….67

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..69

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………70

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………70

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………71

نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..71

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………77

روش های آماری و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم :توصیف و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………80

آشنائی با اسفراین……………………………………………………………………………………………………………….80

توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………… .85

تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………110

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….134

فهرست منابع  و مآخذ………………………………………………………………………………………………………138

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….145

فهرست جداول و نمودارها

جدول(4-1-1)  توزیع جمعیت شهرستان اسفراین در طی سالهای

مختلف به تفکیک گروههای  بزرگ سنی……………………………………………….. 83

جدول (4-1-2)درصدباسوادان اسفراین در طی سالهای مختلف به

تفکیک مناطق شهری و روستائی و جنس ……………………………………………83

جدول (4-1-3)درصد شاغلان اسفراین در مشاغل شغلی مختلف  در سال 1380……………………… 84

جدول (4-2-1 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس………………………….85

جدول (4-2-2)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به

گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک جنس…………………………………………86

جدول( 4-2-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………….. 87

جدول (4-2-4)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان

به گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک سن…………………………………………..88

جدول (4-2-5) )توزیع فراانی پاسخگویان بر حسب تا هل………………………….90

جدول (4-2-6)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان

به گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک وضع  تاهل……………………………………..91

جدول( 4-2-7 ) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل…………………………..92

جدول (4-2-8)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان

به گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک شغل………………………………………….93

جدول( 4-2-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عضویت در گروه های سیاسی اجتماعی……95

جدول (4-2-10)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به گویه های

مرتبط با عدالت به تفکیک عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی جامعه…………….96

جدول(4-2-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی……..99

جدول(4-2-12)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به گویه های

مرتبط با عدالت به تفکیک پایگاه اقتصادی اجتماعی………………………………..100

جدول(4-2- 13 ) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مذهبی تلقی کردن خویش……………….102

جدول(4-2-14)توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به گویه های

مرتبط با عدالت به تفکیک تعلقات مذهبی ……………………………………………………………103

جدول(4-2-15 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات………………………….106

جدول(4-2-16 )توزیع فراوانی پاسخ های داده شده توسط پاسخگویان به

گویه های مرتبط با عدالت به تفکیک سطح تحصیلات………………………………………………107

جدول (4-3-1)  تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و جنس پاسخگویان………………111

جدول (4-3-2) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در

جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب جنس …………………………………………….111

جدول (4-3-3 تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و سن پاسخگویان…………..112

جدول (4-3-4) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت

در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب سن ……………………………………….113

جدول (4-3-5)  تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و سطح تحصیلات پاسخگویان..113

جدول (4-3-6)تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه

در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب تحصیلات………………………………………………114

جدول (4-3-7) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و شغل پاسخگویان………….115

جدول (4-3-8) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در

جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب شغل……………………………………………114

جدول (4-3-9) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و

پایگاه اقتصادی اجتماعی پاسخگویان……………………………………………………………..116

جدول (4-3-10) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت

در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی…………………….117

جدول 4(-3-11) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و وضعیت تاهل پاسخگویان…..117

جدول( 4-3-12) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت

در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل……………………………….118

جدول (4-3-13) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و

عضویت پاسخگویان گروههای سیاسی اجتماعی جامعه در ……………………………………….119

جدول (4-3-14) تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه

در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب  عضویت  در گروههای سیاسی اجتماعی جامعه………….120

جدول (4-3-15) تحلیل روابط بین متغیر نگرش به عدالت در جامعه و تعلقات مذهبی پاسخگویان….121

جدول 4-3- 16)تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به عدالت در جامعه

در گروههای مختلف پاسخگویان برحسب تعلقات مذهبی…………………………………………..121

جدول (4-3-17)تحلیل واریانس برای مقایسه بین نگرش به تفاسیر

عدالت در جامعه در گروههای مختلف پاسخگویان به تفکیک متغیرهای مستقل …………………122

جدول(4-3-26) همبستگی پیرسون بین شاخص های عملیاتی عدالت……………………………….124

نمودار 2-1 )مراحل مختلف تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند………………………………….24

نمودار 2-2)نمایش عواملی که بر نگرش به عدالت تاثیر دارند………………………………………65

نمودار 2-3)نمایش تصویری الگوهای عدالت……………………………………………………46

نمودار 4-1 عوامل موثر بر نگرش به عدالت پس از تحلیل یافته های تحقیق ……………………128

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مقایسه علایق، اولویت­ها و نیازمندی­های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن
پایان نامه بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارست...
پایان نامه سنجش رابطه بین آگاهی از برند با ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان
پایان نامه عزت نفس نوجوانان عادی در مقایسه با نوجوانان بی سرپرست
پایان نامه رابطه بین ابعاد مشکلات رفتاری در پسران با اختلال های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین