پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهM.A در رشته حقوق          

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهرام درویش خادم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:مقدمه. 2

آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. 4

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. 4

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: 4

گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. 7

1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. 8

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: 9

1-3- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10

1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه 11

2- بخش دوم- آئین رسیدگی.. 13

2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13

2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16

2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها 19

2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها 19

2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23

2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28

2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28

2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29

2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها 29

2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29

2-4-1-4- نظم جلسات.. 30

2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30

2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 48

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52

منابع: 55

 چکیده

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید