پایان نامه طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل


دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان پایان نامه:

طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل

 کارشناسی ارشد رشته معماری

استاد راهنما :

علی اصغر اسماعیل پور روشن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

2.چکیده: 10

3.مقدمه: 12

4.2)بیانمسأله  13

5.3)ضرورتانجامتحقیق   14

6.4)اهدافتحقیق   15

7.5)فرضیهها 16

8.6)پرسشهایتحقیق   16

9.7)روشهایتحقیق   17

10.8-روشتجزیهوتحلیلدادهها 18

11.9- پیشینهتحقیق   21

12.10- اصطلاحاتومفاهیمکلیدی   22

13.1-2-مقدمه  24

14.2-2-مفهومجامعمکانیابیوساماندهیصنایع   25

15.3-2-اهدافکلانساماندهیصنایعوخدماتشهری   27

16.4-2-ضرورتنگرشسیستمیوجامعنگری   29

17.5-2-پیوستگیمتقابلشهروصنعت    30

18.6-2-جایگاهصنایعکوچکدرفرایندساماندهی   32

19.-2-لزومبازنگریدرضوابطمنطقهبندیصنعتی   33

20.8-2-مفاهیموتعاریفصنعتوتقسیماتآن   34

21.9-2-مبانیودلایلطبقهبندیصنایع   35

22.10-2-خدماتکارگاهی   37

23.11-2- انواعخدماتکارگاهی   38

24.12-2-ارزیابیاثراتزیستمحیطیتوسعهصنعتی   39

25.13-2-سازمانحفاظتمحیطزیستوطبقهبندیصنایع   41

26.14-2-تفکیکصنایعشهریوصنایعغیرشهری   44

27.1-2-مراحلعمومیمکانیابی   46

28.16-2- شاخصهایتعیینصنایعقابلاستقراردرشهر  48

29.1-16-2-فضایموردنیاز  48

30.2-16-2- نوعتولید   49

31.3-16-2- نوعصنعت    49

32.4-16-2-  میزانبهرهبرداریازتاسیساتشهری   50

33.5-16-2- دامنهبردتولیدات    50

34.6-16-2- فعالیتاقتصادیشهرونقشصنایعدرآن   50

35.7-16-2- تعدادکارگاههاوصنعتدرشهر  51

36.8-16-2-  وسیلهحملمواداولیهوتولیداتوزمانهایحمل   51

37.9-16-2-ارتباطصنایعبادیگر  51

38.17-2- مفاهیموتعاریفمنطقهبندیصنعتی   52

39.1-17-2- منطقهبندیصنعتی   52

40.2-17-2- تحولدرمفهومومبانیمنطقهبندی   53

41.18-2-مشخصاتصنایعتولیدیموردنیازشهروندان   54

42.19-2-  مشخصاتصنایعخدماتی (خدماتفنی)  55

43.-2-ویژگیصنایعخدماتی   55

44.21-2- رهنمودهایعمومیدرساماندهیصنایعوخدماتشهری   56

45.22-2-رهنمودهایکلیبرایساماندهیصنایعوخدماتکوچک     60

46.23-2-صنایعوخدماتقابلاستقراردرمحدودهشهر  62

47.24-2-مفاهیموتعاریف « مزاحمت » 63

48.1-24-2-تعریفعاممزاحمت    63

49.2-24-2-اشکالعمدهمزاحمت    64

50.3-24-2- مفهوممزاحمتبصری (آلودگیمنظر)  65

51.25-2-اشکالآلودگیومزاحمت    66

52.26-2- انواعآلودگیومزاحمت    68

53.27-2- اشکالرفعمزاحمت    70

54.28-2-عواملموثردرانتقالصنایع   71

55.29-2-نظریبهتجاربجهانیدرمکانیابیوساماندهیصنایعوخدماتشهری677356.30-2-تونیگارنیهوطرحشهرصنعتی   75

57.31-2-منطقهبندیبراساساستاندارهایاجرایی   76

58.32-2-ساماندهیصنایعوتجاربجهانی   76

59.33-2-الگویمنطقهبندیصنعتیدرچندشهرجهان   77

60.34-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرتوکیو  77

61.-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرلندن   78

62.36-2-منطقهبندیصنعتیدرشهرقاهره  78

63.37-2- تجاربایراندرزمینهساماندهی   78

64.1-37-2-روندمکانیابیدرایران   79

65.2-37-2-نظامهایموثردرساماندهیصنایعدرایران   80

66.3-37-2-نقشمدیریتصنعتی   81

67.4-37-2-نقشمدیریتزیستمحیطی   81

68.5-37-2-نقشمدیریتشهری   83

69.38-2- مشکلاتساماندهیصنایعشهریدرایران   85

70.39-2-اهدافکلانبرنامهریزیکاربریاراضی: 86

71.40-2-فرایندبرنامهریزیکاربریزمین: 88

72.41-2-معیارهایبهینهدرمکانیابیکارکردهایشهری: 89

73.42-2–انواعکاربریصنعتی: 90

74.43-2-ضرورتانجاممطالعاتمکان‌یابی صنعتی: 92

75.44-2-فاکتورهایمکانیابیصنعتی: 93

76.45-2-اشتباههایمتداولدرمطالعاتمکان‌یابی: 95

77.46-2-سرانهکاربریصنعتی: 96

78.47-2-نتیجهگیری   101

79.بررسیموقعیتجغرافیایطبیعیشهرستانبابل   105

80.-3- موقعیتوتقسیماتسیاسیشهرستانبابل   105

81.2-3-موقیعتطبیعیشهرستانبابل   109

82.1-2-3-ساختارزمینشناسی   109

83.2-2-3-ژئومورفولوژی   109

84.3-2-3-ناهمواری   111

85.4-2-3-اقلیم   112

86.5-2-3-بادها 114

87.6-2-3-منابعآب    116

88.-3- بررسیاجمالیویژگی‌هایجمعیتیشهرستانبابل   117

89.4-3-معرفیشرکتشهرک‌هایصنعتیمازندران   121

90.6-3- شرکت‌هایصنعتیموجوددراستانمازندران   123

91.7-3-اعتباراتشهرکهایصنعتیمازندران   124

92.8-3-3مزایاومشوق‌هایاستقراردرشهرک‌هایصنعتی   124

93.7-3- چگونگیاستقرارصنایعوگارگاههایشهریدربابل   127

94.8-3-نمونهمناطقکارگاهیخودروییمزاحمدرشهربابل   128

95.1-8-3- خیابانولیعصر  128

96.2-8-3- خیابانآیتالهطالقانی   132

97.3-8-3- خیابانجانبازان   136

98.9-3-نتیجهگیری   139

  1. مقدمه: 141

100.1-4-  تهیهپرسشنامهوارتباطمستقیمباساکنینمناطقموردنظرومسئولیندرمحدودهموردمطالعه  141

101.2-4- بررسیجمعیتشناختیآزمودنیها 142

102.3-4- پرسشنامهمربوطبهساکنینومسئولینشهر  144

103.-1)تجزیهوتحلیلاستنباطیدادهها 160

104.5-1-1)بررسیفرضیهاولپژوهش     160

105.5-1-2)بررسیسوالدومپژوهش     162

106.5-1-3) بررسیسوالسومپژوهش     163

107.5-1-4)  بررسیفرضیهچهارمپژوهش     165

108.5-5)پیشنهادات    167

109.5-6)معیارهایانتخابمکانجدیدمجتمعصنعتیدرمحدودهموردمطالعه  168

110.5-6-1)عاملدسترسی   169

111.5-6-2)عاملزیستمحیطی   169

112.5-6-3)فاصلهازمناطقمسکونی   169

113.5-6-4)تاسیساتوتجهیزاتشهری   169

114.5-6-5)عاملاقتصادی   170

115.5-6-6)کاربریزمین   170

117.1-6- استاندارهایطراحیفضایداخلیتعمیرگاههادرمجتمعصنعتی   170

118.2-6-مصالحتعمیراتیهایخودرو: 172

119.3-6-ابعادومساحتمحلهایتعمیراتیهایخودرو: 172

  1. نتیجهگیری: 180

 

 

1.

 

2.            چکیده:

نگاهی به روند توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و و عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . لیکن از آنجایی که فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری ، صرفا اقتصادی یا زیست محیطی یا کالبدی – فنی نبوده و نوعی برنامه ریزی محیطی و کالبدی ـ فضایی محسوب می شود ، با عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی ، زیست محیطی، کالبدی  فضایی و مدیریتی سر و کار دارد . لذا تعیین اینکه چه صنایعی و با چه شرایطی می توانند و باید در شهر مستقر شوند و چه صنایعی نباید و یا نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ، همیشه موضوعی بحث برانگیز و پیچیده بوده است که نیاز به پژوهش و برنامه ریزی دارد. این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گرداوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شود.

کلید واژه:

ساماندهی فضایی، صنعت ، کارگاه ، شهر

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید