پایان نامه طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی


دانشکده‌ هنر و معماری

گروه آموزشی باستان‌شناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ باستان‌شناسی گرایش دوره‌ تاریخی

عنوان:

 طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان  براساس نمونه‌ی IADB

 استاد راهنما:

دکتر یعقوب محمدی‌فر

 استاد مشاور:

دکتر حسن ختن‌لو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اوّل: کلّیات پژوهش ……………………………………………………………………………………..3

1-1: بیان‌مسأله ……………………………………………………………………………………………………..4

1-2:اهمیّت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-3:اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………5

1-4:پرسش‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….6

1-5: فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

1-6:روش‌ تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

2-1:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی…………………………………………………………………………9

2-1-1: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی……………………………………………………………………………..11

2-1-2: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران……………………………………………………………………………………..14

2-2:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)………………………………………………..14

2-2-1: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن……………………………………………………………………….14

2-2-2: پروژه‌ی شهر رومی سیلچستر و تغییر و تحوّلات IADB……………………………………………………………16

2-3: معرّفی تپه‌ی  باستانی ده‌بزان و مروری بر فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در آن………….20

2-3-1: موقعیّت جغرافیایی شهرستان اسدآباد، روستا و تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………………20

2-3-2: سابقه‌ی فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت‌گرفته در تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………..22

«الف»

2-3-2-1: کشف اتّفاقی تعدادی شالی و پایه‌ستون در سال 1365 ه.ش……………………………………………….22

2-3-2-2: بررسی، گمانه‌زنی و تعیین حریم تپه در سال 1373 ه.ش…………………………………………………..23

2-3-2-3: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان در سال 1392 ه.ش………………………………………………………………24

فصل سوم: روش پژوهش (شیوه‌ی کاوش تپه‌ی ده‌بزان و چگونگی کار با پایگاه داده‌) …………………………..25

3-1: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان………………………………………………………………………….26

3-1-1: اشاره‌ای مختصر به برنامه و چگونگی کاوش فصل اوّل تپه‌ی ده‌بزان………………………………………….26

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده……………………………………………………………………..30

3-1-2-1: موقعیت کارگاه …………………………………………………………………………………………………30

3-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………31

3-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………….31

3-1-2-4: شرح کاوش کارگاه …………………………………………………………………………………………………31

3-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………..36

3-1-2-6: شرح معماری کارگاه ………………………………………………………………………………………….37

3-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………………………………………………….. 38

3-2-1: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB……………………………………………………………………………………………….39

3-2-2: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………………………………………………..39

3-2-3: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………43

3-2-3-1: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………………………………………………………43

3-2-3-2: راهنمای استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………….48

3-2-3-2-1: راه‌اندازی یا بازیابی یک سرور IADB………………………………………………………………………………..48

«ب»

3-2-3-2-1-1: راه‌اندازی سرور IADB…………………………………………………………………………………………………..49

3-2-3-2-1-2: بازگرداندن داده‌ها به یک سرور IADB…………………………………………………………………………52

3-2-3-2-1-3: به‌روزرسانی یک سرور IADB موجود……………………………………………………………………………53

3-2-3-2-1-4: مدیریت گروه‌های کاربری………………………………………………………………………………………………54

3-2-3-2-2: رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………………………55

3-2-3-2-2-1: پیشینه ………………………………………………………………………………………………………..55

3-2-3-2-2-2: شکل رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………..56

3-2-3-2-2-3: نکات کلیدی………………………………………………………………………………………………….56

3-2-3-2-2-4:  فواید یادداشت‌های رونوشت کانتکست………………………………………………………………………..57

3-2-3-2-2-5: ایجاد گروهی از رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………………..58

3-2-3-2-2-5-1: اسکن کردن برگه‌های ثبت کانتکست (CRS)…………………………………………………………58

3-2-3-2-2-5-2: انتقال (بارگذاری) رونوشت‌های اسکن شده به پایگاه………………………………………………59

3-2-3-2-2-5-3: ویرایش‌های بعدی رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………60

3-2-3-2-2-5-4: حاشیه‌نویسیِ تصویر رونوشت……………………………………………………………………………………60

3-2-3-2-3: دیجیتالی کردن نقشه‌های یک کانتکست منفرد………………………………………………………………61

3-2-3-2-3-1: آماده‌سازی برای دیجیتالی کردن…………………………………………………………………………………..61

3-2-3-2-3-1-1: استفاده از یک تصویر اسکن شده از نقشه………………………………………………………………..61

3-2-3-2-3-1-2: استفاده از تبلتِ دیجیتالی‌ کننده………………………………………………………………………………64

3-2-3-2-3-2: کالیبره کردن………………………………………………………………………………………..65

3-2-3-2-3-3: کشیدن نقشه…………………………………………………………………………………………65

«پ»

3-2-3-2-3-3-1: خطوط پیرامونی کانتکست………………………………………………………………………………………..65

3-2-3-2-3-3-2: سنگ‌ها………………………………………………………………………………………………………………………66

3-2-3-2-3-3-3: هاشورها……………………………………………………………………………………………………………………..66

3-2-3-2-3-3-4: موقعیت سطوح…………………………………………………………………………………………………………..66

3-2-3-2-3-3-5: موقعیت یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………….67

3-2-3-2-3-3-6: برچسب‌ها یا عناوین…………………………………………………………………………………………………..67

3-2-3-2-3-3-7: خطوط………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-2-3-2-3-3-8: نشانگرها……………………………………………………………………………………………………………………..67

3-2-3-2-3-3-9: چاله‌‌های تیرک………………………………………………………………………………………………………….67

3-2-3-2-4: مدارک IADB …………………………………………………………………………………………………………………..68

3-2-3-2-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………….68

3-2-3-2-4-2: فهرست (دفترچه) راهنمای مدارک IADB…………………………………………………………………..69

3-2-3-2-4-2-1: استفاده از برچسب‎ها برای مرتبه‎بندی مدارک…………………………………………………………70

3-2-3-2-4-2-2: نمایش و تصحیح جزئیات مدارک (فراداده)……………………………………………………………..71

3-2-3-2-4-2-3: اطّلاعیه‌های (تذکرات) مدارک………………………………………………………………………………….71

3-2-3-2-4-2-4: لینک کردن مدارک به منابع IADB………………………………………………………………………..71

3-2-3-2-4-3: کنترل دسترسی به مدارک……………………………………………………………………………………………72

3-2-3-2-4-4: مدیریت مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………………..73

3-2-3-2-4-4-1: ایجاد یک مدرک جدید……………………………………………………………………………………………..73

3-2-3-2-4-4-2:  نمایش و ویرایش مدارک داخلی……………………………………………………………………………..73

«ت»

3-2-3-2-4-4-3: تصاویر در مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………..75

3-2-3-2-4-4-4: مدارک اصلی………………………………………………………………………………………………75

3-2-3-2-4-4-5: لینک‌های الحاقی به منابع IADB…………………………………………………………………………….76

3-2-3-2-4-4-6: نمایش کد منبع…………………………………………………………………………………………………………77

3-2-3-2-4-5: مدیریت مدارک و فایل‌های خارجی………………………………………………………………………………78

3-2-3-2-4-5-1: بارگذاری مدارک و فایل‌ها…………………………………………………………………………………………78

3-2-3-2-4-5-2: نمایش، دانلود و جایگزینی مدارک و فایل‌های بارگذاری‌ شده…………………………………78

3-2-3-2-4-5-3: ارسال مدارک یا فایل‌ها به IADB از طریق ایمیل…………………………………………………..79

3-2-3-2-4-6: سابقه‌ی مدارک ……………………………………………………………………………………………………………..80

3-2-3-2-4-7: نمایش مدارک در دستگاه‌های تلفن همراه ………………………………………………………………….80

3-2-3-2-5: کاتالوگ عکس IADB ………………………………………………………………………………………………………81

3-2-3-2-5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-2-3-2-5-2: وضوح تصاویر …………………………………………………………………………………………………………………82

3-2-3-2-5-3: بارگذاری تصاویر در IADB ………………………………………………………………………………………….83

3-2-3-2-5-4: فراداده‌ی عکس …………………………………………………………………………………………………………….84

3-2-3-2-6: ایجاد مقاطع و استفاده از آن‌ها …………………………………………………………………………………………85

3-2-3-2-6-1: ایجاد یک مقطع……………………………………………………………………………………………………………..85

3-2-3-2-6-2: ویرایشگر مقطع………………………………………………………………………………………………………………85

3-2-3-2-6-2-1: تنظیم حد و مرز و سطح مبنای ارتفاع مقطع…………………………………………………………..85

3-2-3-2-6-2-2: استفاده از نوار ابزار طراحی………………………………………………………………………………………..86

«ث»

3-2-3-2-6-2-3: افزودن عناوین…………………………………………………………………………………………….87

3-2-3-2-6-2-4: اعمال تغییرات در مقطع……………………………………………………………………………………………88

3-2-3-2-6-2-5: افزودن یادداشت‌ها به یک مقطع……………………………………………………………………………….88

3-2-3-2-6-2-6: افزودن فهرست راهنما و کلید­واژه به یک مقطع……………………………………………………….88

3-2-3-2-6-3: نشان دادن خطوط مقاطع در مرور­گر نقشه…………………………………………………………………..89

3-2-3-2-6-4: افزودن مقاطع به نمودارهای ساختاری (ماتریس‌ها)……………………………………………………..89

3-2-3-2-6-5: افزودن مقاطع به مدارک………………………………………………………………………………………………..90

3-2-3-2-7: نمودارهای لایه‌نگاری ماتریس…………………………………………………………………………………………….90

3-2-3-2-7-1: ایجاد یک ماتریس جدید………………………………………………………………………………………………..90

3-2-3-2-7-2: نوارابزار ویرایشگر ماتریس………………………………………………………………………………………………90

3-2-3-2-7-3: افزودن کانتکست‌ها به ماتریس………………………………………………………………………………………91

3-2-3-2-7-4: ارتباط دادن کانتکست‌ها………………………………………………………………………………………………..93

3-2-3-2-7-5: حذف کانتکست‌ها از ماتریس…………………………………………………………………………………………93

3-2-3-2-7-6: کار کردن با یک ماتریس………………………………………………………………………………………………..94

3-2-3-2-7-6-1: پیدا کردن آیتم ماتریس…………………………………………………………………………………………….94

3-2-3-2-7-6-2: انتخاب آیتم‌ها…………………………………………………………………………………………………………….94

3-2-3-2-7-6-3: مشاهده‌ی اطلاعات مربوط به آیتم‌های ماتریس……………………………………………………….94

3-2-3-2-7-6-4: گروه‌بندی آیتم‌ها روی یک ماتریس………………………………………………………………………….95

3-2-3-2-7-6-5: علامت‌گذاری کانتکست‌ها به عنوان هم‌پایه ……………………………………………………………..95

3-2-3-2-7-6-6: مخفی کردن ارتباط (لینک)‌های غیرضروری…………………………………………………………….95

«ج»

3-2-3-2-7-6-7: افزودن کانتکست‌ها به یک مجموعه یا شیء…………………………………………………………….96

3-2-3-2-7-6-8: استفاده از پرچم‌های ماتریس…………………………………………………………………………………….96

3-2-3-2-7-6-9: متّصل کردن (ارتباط دادن) به ماتریس‌های دیگر…………………………………………………….97

3-2-3-2-7-7: نمودارهای ماتریس پیشرفته………………………………………………………………………………………….97

3-2-3-2-8: استفاده از آمازون کیندل برای دسترسی به IADB………………………………………………………….99

3-2-3-2-8-1: مزایا…………………………………………………………………………………………………………99

3-2-3-2-8-2: معایب…………………………………………………………………………………………………………..100

3-2-3-2-8-3: دسترسی به IADB از طریق کیندل…………………………………………………………………………..101

3-2-3-2-9: مشخصات URI منابع IADB………………………………………………………………………………………….103

3-2-3-2-9-1: URI منابع در IADB………………………………………………………………………………………………….103

3-2-3-2-9-2: چگونگی تعریف کردن URI………………………………………………………………………………………..107

3-2-3-2-10: پشتیبان‌گیری سرور IADB……………………………………………………………………………………….. 109

3-3: آشنایی با برخی مفاهیم در IADB……………………………………………………………………………………………….110

3-3-1: آشنایی مختصر با  SQLو پاره‌ای از دستورات آن…………………………………………………………………….110

3-3-1-1: ساختار SQL………………………………………………………………………………………………….110

3-3-1-2: دستور انتخاب (SELECT) ……………………………………………………………………………………………… 110

3-3-1-3: انتخاب از چندین جدول …………………………………………………………………….111

3-3-1-4:  نمایش ستون‌های کم‌تر……………………………………………………………………………113

3-3-1-5: شرط‌ها در SQL………………………………………………………………………………………..113

3-3-1-6: مرتب‌سازی …………………………………………………………………………………………………..115

«چ»

3-3-1-7: دستور DISTINCT …………………………………………………………………………………………………………….116

3-3-1-8: ساختار پایگاه داده‌ی IADB برای پرس‌و‌جو‌های SQL ……………………………………………………..116

3-3-2: سرویس ذخیره‌سازی ابری……………………………………………………………………………………….124

3-3-2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………124

3-3-2-2: فواید استفاده از سرویس ذخیره‌سازی ابری………………………………………………………………………….125

3-3-2-3: اصول حافظه‌های ابری…………………………………………………………………………………………………………..125

فصل چهارم: ورود داده‌های کارگاه  C به پایگاه داده‌ ……………………………………………………………………………127

4-1: تنظیمات اوّلیّه‌ی پروژه در IADB…………………………………………………………………………………………………128

4-1-1: ایجاد پروژه ……………………………………………………………………………………………………………..128

4-1-2: مدیریت کاربران …………………………………………………………………………………………………………130

4-1-3: تعریف فهرست‌های واژگان ازپیش تعیین‌‌شده در قسمت پیکربندی سرور……………………………..134

4-2: وارد‌کردن داده‌های کاوش کارگاه C به پایگاه داده ……………………………………………………………………..138

4-2-1: کانتکست‌ها …………………………………………………………………………………………………………..138

4-2-2: یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………….140

4-2-3: مجموعه‌ها…………………………………………………………………………………………………..143

4-2-4: گروه‌ها ……………………………………………………………………………………………………….145

4-2-5: فازها………………………………………………………………………………………………………….147

4-2-6: ماتریس‌ها……………………………………………………………………………………………………149

4-2-7: نقشه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………151

4-2-8: مقاطع……………………………………………………………………………………………………………153

«ح»

4-2-9: آمار پروژه………………………………………………………………………………………….156

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………….157

5-1: مقایسه‌ی اجمالی روش ثبت و ضبط سنتی و شیوه‌ی ثبت و ضبط رایانه‌ای……………………………….158

5-2: نتیجه‌گیری  ………………………………………………………………………………………………………161

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………168

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید