پایان نامه طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده هنر و معماری – گروه معماری

پایان ­نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد معماری (M. Sc.)

موضوع:

طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران

استاد راهنما:

 دکتر حسن ستاری ساربانقلی

استاد مشاور:

دکتر سحر طوفان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات… 1

1-1) مقدمه و بیان مسئله. 1

1-2) سوابق تحقیق.. 2

1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری) 2

1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق اسلامی.. 2

1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی.. 6

1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی.. 8

1-3) فرضیه ها 10

1-4) اهداف تحقیق.. 10

1-4-1) هدف کلی.. 10

1-4-2) اهداف جزئی.. 10

1-5) متغیرهای تحقیق.. 10

1-6) جامعه آماری… 10

1-7) نمونه آماری… 11

1-8) ابزارهای اندازه گیری… 11

1-9) بهره وران.. 11

1-10) روش کار 12

1-10-1) نوع روش تحقیق.. 12

1-10-2) روش گردآوری اطلاعات… 12

1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات… 12

1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 12

فصل دوم: پیشینه و تعاریفError! Bookmark not defined.

بخش اول: پژوهش…… Error! Bookmark not defined.

2-1) پژوهش/تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

2-1-1) انواع پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

2-2-1) اهداف و وظایف مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

2-3) سیر تحول و روند تاریخی مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

2-3-1) در جهان.. Error! Bookmark not defined.

2-3-2) در ایران.. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: اخلاقError! Bookmark not defined.

2-4) اخلاق.. Error! Bookmark not defined.

2-4-1) تعریف اخلاق.. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.

2-5) پیشینه اخلاق حرفه ای در جهان.. Error! Bookmark not defined.

2-6) پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران.. Error! Bookmark not defined.

2-7) تعریف اخلاق حرفه ای… Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.

2-8) هندسه در معماری و هدف از به کارگیری آن.. Error! Bookmark not defined.

2-8-1) تعریف هندسه. Error! Bookmark not defined.

2-9) هندسه و رابطه آن با قدر Error! Bookmark not defined.

2-10) پیشینه و سیر تاریخی هندسه در ایران.. Error! Bookmark not defined.

2-11) تقسیم بندی و دسته بندی هندسه با رویکردهای مختلف… Error! Bookmark not defined.

2-11-1) انواع هندسه در تمدن های باستانی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-2) انواع هندسه از دید دانشمندان ریاضی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-3) دسته بندی اشکال هندسی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-4) تفکیک هندسه با توجه به صفت (عدالت) یا بجا بودن.. Error! Bookmark not defined.

2-12) سیستم های تنظیم هندسه و تناسبات در معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

بخش پنجم: هنر.. Error! Bookmark not defined.

2-13) منشأ واژه هنر. Error! Bookmark not defined.

2-13-1) تعریف هنر. Error! Bookmark not defined.

بخش ششم: هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

2-14) دسته بندی رویکردهای مختلف درباره هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

2-14-1) تعریف هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

بخش هفتم: معماریError! Bookmark not defined.

2-15) واژه شناسی معماری… Error! Bookmark not defined.

2-15-1) تعریف جامع از معماری… Error! Bookmark not defined.

2-15-2) تعریف معماری… Error! Bookmark not defined.

فصل سوم: دیدگاه ها Error! Bookmark not defined.

بخش اول: اخلاق و اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.

3-1) اخلاق حرفه ای و ضرورت پرداختن به آن.. Error! Bookmark not defined.

3-1-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای… Error! Bookmark not defined.

3-2) اخلاق حرفه ای در رشته های مهندسی و بخصوص معماری… Error! Bookmark not defined.

3-2-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای در معماری… Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.

3-3) هندسه. Error! Bookmark not defined.

3-4) هندسه، هندسه اسلامی و کاربرد هندسه در معماری… Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: هنر و هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

3-5) هنر. Error! Bookmark not defined.

3-6) هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: معماری، معماری اسلامی و معماری ایرانیError! Bookmark not defined.

3-7) معماری… Error! Bookmark not defined.

3-8) معماری اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

3-8-1) دسته بندی دیدگاه های موجود در رابطه با معماری اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

3-9) معماری ایرانی (معماری اسلامی ایران) Error! Bookmark not defined.

3-9-1) جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: مصادیق و نمونه ها Error! Bookmark not defined.

4-1) مصادیق و نمونه های بررسی شده. Error! Bookmark not defined.

4-1-1) مشابه با موضوع. Error! Bookmark not defined.

4-1-2) در راستای معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

4-2) ارزیابی مراکز تحقیقاتی.. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: بستر طرح Error! Bookmark not defined.

بخش اول: شهر تبریز.. Error! Bookmark not defined.

5-1) شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-2) وجه تسمیه تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-4) بررسی ویژگی های طبیعی شهر تبریز(اقلیم کلان) Error! Bookmark not defined.

5-5) بررسی وضعیت اقلیمی شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-5-1) اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: بافت تاریخی تبریز.. Error! Bookmark not defined.

5-6) بافت تاریخی تبریز. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: بلوک شهری پاساژ (بلوک گلستان یا میارمیار). Error! Bookmark not defined.

5-7) بافت تاریخی بلوک شهری «پاساژ» در شهر تبریز- محله مهادمهین(میارمیار) Error! Bookmark not defined.

5-8) بررسی گونه های مداخله در بافت فرسوده. Error! Bookmark not defined.

5-9) پیشینه تاریخی و سیر تحول و فرسودگی بافت محله پاساژ(مهادمهین) Error! Bookmark not defined.

5-10) برخی از مهمترین مشکلات موجود در بافت گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-11) جایگاه اجتماعی بلوک گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-12) معیارهای شاخص در پروژه گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-13) تبیین اهداف پروژه. Error! Bookmark not defined.

فصل ششم: آنالیز سایت Error! Bookmark not defined.

6-1) تجزیه و تحلیل سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-1) موقعیت سایت در شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

6-1-2) ابعاد و شکل سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-3) همجواری ها و کاربری های اطراف سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-4) همجواری های مهم شهری بلوک پاساژ و کیفیت کالبدی آن.. Error! Bookmark not defined.

6-1-5) دسترسی ها Error! Bookmark not defined.

6-1-6) تحلیل اقلیمی سایت (جهت تابش، جهت باد، …) Error! Bookmark not defined.

6-1-7) بررسی جداره های وضع موجود. Error! Bookmark not defined.

فصل هفتم: برنامه فیزیکی و استانداردها Error! Bookmark not defined.

بخش اول: معیارها و استاندارها Error! Bookmark not defined.

7-1) عرصه بندی کل مجموعه (معرفی فضاهای اصلی پژوهشکده) Error! Bookmark not defined.

7-2) معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-1) فضاهای حوزه پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2) فضاهای حوزه آموزشی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-1) آموزش های نظری… Error! Bookmark not defined.

7-2-2-2) آموزش های علمی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-3) کلاس های درس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-4)کارگاه. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-5)جهت یابی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-6) تابش آفتاب… Error! Bookmark not defined.

7-2-2-7) باد. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-8) صدا Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9) نور Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9-1) نور مصنوعی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9-2) ضوابط نور کلاس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-10)رنگ…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-11) نسبت ابعاد. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-12) استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-3) فضاهای اداری… Error! Bookmark not defined.

7-2-4) فضاهای کتابخانه ای و مطالعاتی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-1) ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان.. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2) استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2-1) طول قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2-2) ارتفاع قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-3) استاندارد میزها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-4) نور پردازی… Error! Bookmark not defined.

7-2-4-5) آکوستیک…. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-6) تهویه ی مطبوع. Error! Bookmark not defined.

7-2-5) فضاهای اطلاع رسانی(آمفی تئاتر(سالن چند منظوره)) Error! Bookmark not defined.

7-2-5-1) ورودی ها و خروجی های سالن.. Error! Bookmark not defined.

7-2-5-2) سالن انتظار (سرسرا) Error! Bookmark not defined.

7-2-5-3) سالن اجرا Error! Bookmark not defined.

7-2-5-4) طول ردیف… Error! Bookmark not defined.

7-2-5-5) نسبت های قسمت تماشاگران.. Error! Bookmark not defined.

7-2-6) فضاهای خدماتی و رفاهی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-7) عرصه خدمات پشتیبانی.. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: ساختار فیزیکیError! Bookmark not defined.

7-3) برنامه فیزیکی.. Error! Bookmark not defined.

7-3-1) محاسبه زیربنای فضاهای پژوهشکده. Error! Bookmark not defined.

فصل هشتم: آلترناتیوهای طراحی Error! Bookmark not defined.

8-1) استخراج اصول از مطالعات انجام شده برای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-2) ایده های طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-3) آلترناتیوهای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-3-1) انتخاب آلترناتیو برتر. Error! Bookmark not defined.

فصل نهم: سازه و تأسیسات Error! Bookmark not defined.

9-1) اصول سازه ای مؤثر بر طرح.. Error! Bookmark not defined.

9-2) اصول انتخاب و طراحی سیستم تأسیساتی مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

فصل دهم: طرح نهایی Error! Bookmark not defined.

10-1) هندسه شکل گیری مجموعه. Error! Bookmark not defined.

10-2) نمود اخلاق در طراحی معماری… Error! Bookmark not defined.

10-3) نقشه ها و مدارک… Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع.. 17

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید