پایان نامه طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل


دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دکتر شهناز فرمانی سرانسری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه: 3

۱-۲- بیان مسئله: 3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 4

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱) 4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 5

۱-۶- اهداف تحقیق: 5

۱-۶-۱- اهداف کلی: 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه: 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروههای زینفع: 5

۱-۸- سوالات تحقیق: 5

۱-۹- فرضیه­های تحقیق: 6

۱-۱۰- روش تحقیق: 6

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک): 6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 6

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) 7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده­ها: 7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): 7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها: 7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) 9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ها 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ها 14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ها 15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه­ها 15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه­ها 17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه 18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ها در توسعه پایدار. 18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷) 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) 20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹) 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰) 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱) 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲) 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳) 23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر. 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران: 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی: 26

۲-۲-۱۱- خط فارسی: 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴) 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵) 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶) 29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷) 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار. 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸) 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) 32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار. 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی. 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی. 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک… 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک… 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت.. 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش.. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف.. 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب.. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم 39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی. 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک… 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک… 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک) 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا 41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه­ها 44

۳-۲- اندازه­های بدن انسان. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱) 45

۳-۴- ورودی و گیشه 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات.. 46

۳-۶- سیرکولاسیون. 46

۳-۷- فضای اداری. 46

۳-۸- گالری­ها 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار. 48

۳-۱۰- انبارها 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر. 49

۳-۱۳- کتابخانه 49

۳-۱۴-  پژوهشی. 50

۳-۱۵-آموزشی. 50

۳-۱۶-پارکینگ… 50

۳-۱۷- تاسیسات.. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی. 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی. 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی. 54

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱) 61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳) 63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵) 65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷) 67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹) 68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱) 70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳) 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل. 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل. 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل. 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل. 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱) 77

۵-۳-۲-توصیه­های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲) 78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳) 79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) 80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ: 99

فهرست جدول­ها

عنوان                                           صفحه

جدول شماره ۱-۱- پیشینه تحقیق (ماخذ: پژوهشگر) 4

جدول شماره ۲-۱-تعاریف موزه (ماخذ: پژوهشگر) 9

جدول شماره ۲-۲- تاریخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر) 10

جدول شماره ۲-۳- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزهها ( ماخذ؛ پژوهشگر) 14

جدول شماره ۲-۴- طبقه بندی و تیپولوژی موزهها ( ماخذ: حیدری و ساعتیان، ۱۳۸۹) 15

جدول شماره ۲-۵- بررسی رابطه فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر) 18

جدول شماره ۲-۶- بررسی نقش آموزشی در موزهها در توسعه پایدار( ماخذ: پژوهشگر) 18

جدول شماره ۲-۷- بررسی نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر) 19

جدول شماره ۲-۸-تعاریف خط (ماخذ: پژوهشگر) 20

جدول شماره ۲-۹- تاریخچه خط (ماخذ: پژوهشگر) 20

جدول شماره ۲-۱۰- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر) 21

جدول شماره ۲-۱۱- حفاظت  (ماخذ: پژوهشگر) 21

جدول شماره ۲-۱۲- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر) 22

جدول شماره ۲-۱۳- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی( ماخذ؛ پژوهشگر) 23

جدول شماره  ( جدول شماره ۲-۱۴) تعاریف پایداری ( ماخذ: پژوهشگر) 27

جدول شماره ۲-۱۵-تعاریف معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 28

جدول شماره ۲-۱۶- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 29

جدول شماره ۲-۱۷- بررسی المانهای پایدار (ماخذ : پژوهشگر) 29

جدول شماره ۲-۱۸- بررسی منابع پایداری (ماخذ: پژوهشگر) 31

جدول شماره ۲-۱۹- محیط پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 32

۳-۲۱- جدول شماره ۳-۲- برنامه فیزیکی فضاهای موزه خط با رویکرد معماری پایدار. 55

۳-۲۲- جدول شماره ۳-۳- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده) 58

جدول شماره ۴-۱- موزه کوا برانلی (ماخذ: پژوهشگر) 61

جدول شماره ۴-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برنلی (ماخذ: پژوهشگر) 62

جدول شماره ۴-۳- موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 63

جدول شماره ۴-۴- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 64

جدول شماره ۴-۵- موزه مرسدس بنز (ماخذ: پژوهشگر) 65

جدول شماره ۴-۶- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز( ماخذ: پژوهشگر) 66

جدول شماره ۴-۷- موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67

جدول شماره ۴-۸- تصاویر پروژه موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67

جدول شماره ۴-۹- موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 68

جدول شماره ۴-۱۰- تصاویر پروژه موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 69

جدول شماره ۴-۱۱- موزه ملی هنر (ماخذ : پژوهشگر) 70

جدول شماره ۴-۱۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (ماخذ: پژوهشگر) 71

جدول شماره ۴-۱۳- موزه هنرهای معاصر رزنتال( ماخذ : پژوهشگر) 72

جدول شماره ۴-۱۴- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (ماخذ: پژوهشگر) 73

جدول شماره ۵-۱- بررسی اقلیمی اردبیل. 77

جدول شماره ۵-۲- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: نگارنده) 78

جدول شماره ۵-۳- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: کسمایی، ۱۳۸۲) 79

جدول شماره ۵-۲- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ کسمایی، ۱۳۸۲) 80

فهرست تصاویر                صفحه

تصویر ۳-۱- ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او. 45

تصویر شماره ۳-۲ استانداردهای لازم برای موزه (ماخذ: نویفرت) 53

۴-۱-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برانلی( جدول شماره ۲-۴) 62

۴-۲-۲- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۴) 64

۴-۳-۲- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز (جدول شماره ۴-۶) 66

۴-۴-۲- تصاویر پروژه پل کلی (جدول شماره ۴-۸) 67

۴-۵-۲-تصاویر پروژه موزه دیانگ (جدول شماره ۴-۱۰) 69

۴-۶-۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (جدول شماره ۴-۱۲) 71

۴-۷-۲- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۴) 73

تصویر شماره ۵-۱- موقعیت مکانی پروژه (ماخذ گوگل) 80

۶-۱-۱- تصویر هوای از موقعیت سایت ( تصویر شماره ۶-۱) 83

تصویر شماره ۶-۱- تصویر هوایی از موقعیت سایت( ماخذ: گوگل) 83

تصویر شماره ۶-۲- دسترسیهای سایت ( ماخذ: گوگل) 83

تصویر شماره ۶-۳- کاربریهای سایت.. 84

۶-۱-۳- کاربریهای سایت (تصویر شماره ۶-۳) 84

۶-۱-۲- دسترسیهای سایت ( تصویر شماره ۶-۲) 83

۵-۴-۱- موقعیت مکانی پروژه (تصویر شماره ۵-۱) 80

۷-۱- مراحل طراحی (تصویر شماره ۷-۱) 86

۷-۱- سایت پلان (تصویر شماره ۷-۱) 90

۷-۲- پلان ساختمان موزه (تصویر شماره ۷-۲) 91

۷-۳- پرسپکتیو موزه (تصویر شماره ۷-۳) 94

۷-۴- رندرهای تری دی مکس (تصویر شماره ۷-۴)

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید