پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی مهندسی 

رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

عنوان پایان نامه:

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

استاد راهنما:

دکتر رضا تیمور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده

 1. شناخت
  • مسئله
   • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….2
   • سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………3
   • اهداف و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………3
   • ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………….3
   • مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………6
   • روند تحقیق …………………………………………………………………………………………..7
 • تعاریف، ریشه ها، سوابق

1-2-1- گردهم آیی ……………………………………………………………………………………………….8

1-2-2-گفتگو ………………………………………………………………………………………………………11

1-2-3- فرهنگ ………………………………………………………………………………………………….14

1-2-4- هویت …………………………………………………………………………………………………….22

1-2-5- محیط ……………………………………………………………………………………………………23

1-2-6- فضا ……………………………………………………………………………………………………….25

1-2-7- فرم ……………………………………………………………………………………………………….27

1-2-8- زمان ………………………………………………………………………………………………………30

1-2-9- معماری ایران ………………………………………………………………………………………….31

 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………33

 مبانی نظری

2-1- مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری……………………………………………………..35

2-1-1- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران…………………………………………….37

 2-2- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه…………………………………………………………38

2-2-1- هندسه …………………………………………………………………………………………..38

2-2-2- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی………………………………………………………40

2-2-3- هندسه در معماری ایرانی …………………………………………………………………..40

2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) …………………………………………………………………………42

2-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ……………………………………………………..45

 2-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری …………………………….49

2-3-1- مفهوم امر قدسی ……………………………………………………………………………..50

2-3-2- الوهیت ………………………………………………………………………………………….51

2-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری …………………………………………52

 2-4- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ………………………………………………..53

2-4-1- رنگ در معماری ……………………………………………………………………………….53

2-4-2- اسطوره و صورتهای سمبولیک …………………………………………………………..54

2-4-3- متافیزیک صورت های سمبولیک ……………………………………………………….55

2-4-4- رنگ و نور ………………………………………………………………………………………55

 2-5- زمان و رابطه آن با پویایی در فضای معماری …………………………………………………56

2-5-1- حرکت از نگاه فلسفه ………………………………………………………………………..56

2-5-2- حرکت از دیدگاه معماری …………………………………………………………………..56

2-5-3- عناصر القا کننده حرکت در معماری ……………………………………………………57

 2-6- گفتگوی میان فرهنگها ……………………………………………………………………………….59

2-6-1- شاخصهای ارتباطات میان فرهنگی ……………………………………………………..59

2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ………………………………………………60

 2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری…………………………………………………………60

 2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ………………………………………………61

2-7-2- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری…………….62

 تحلیل نمونه ها

3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان ……………………………………..64

 3-2- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران ……………………………………………………………. 67

3-3- بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) ……………………………………………..68

 3-3-1- فرهنگسرای نیاوران …………………………………………………………………………68

3-3-2- مرکز بین المللی فرهنگی اصفهان ………………………………………………………75

3-3-3- مرکز فرهنگی دزفول ………………………………………………………………………..76

 3-4- بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی ………………………………………………………………77

3-4-1- مرکز فرهنگی تی جی بائو …………………………………………………………………..77

 3-5- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………81

 مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم

4-1- حدود طبیعی استان …………………………………………………………………………………..83

 4-2- جغرافیای طبیعی استان …………………………………………………………………………….83

 4-3- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان ……………………………………………………………84

4-3-1- بارش ………………………………………………………………………………………………..84

4-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………..85

4-3-3- باد …………………………………………………………………………………………………..87

4-3-4 – انتخاب جهت مناسب ساختمانها ……………………………………………………….87

 4-4- نتایج و پیشنهادات کلی …………………………………………………………………………….88

4-4-1- جدول نتیجه گیری ……………………………………………………………………………89

4-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی استفاده شده در طرح …………………………………..90

 نتایج حاصل از پژوهش

5-1- راهکارهای طراحی ……………………………………………………………………………………..92

5-1-1- معیارهای طراحی …………………………………………………………………………………….92

 5-2- نظام طراحی ………………………………………………………………………………………………92

 5-3-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………..93

 5-4- فضاهای مورد نیاز ………………………………………………………………………………………94

5-4-1- گفتگو …………………………………………………………………………………………….95

5-4-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….96

5-4-3- فضاهای تاسیساتی ………………………………………………………………………………..96

5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی …………………………………………………………….96

5-4-5- فضای آموزشی ………………………………………………………………………………………96

5-4-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………….96

 5-5- طراحی فضاها

5-5-1- فضای گفتگو ………………………………………………………………………………………….96

5-5-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….101

5-5-3- فضاهای تاسیساتی ……………………………………………………………………………….102

5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی ……………………………………………………………102

5-5-5- فضای آموزشی ……………………………………………………………………………………..102

5-5-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………..102

 تحلیل سایت

6-1- مطالعات میدانی …………………………………………………………………………………………104

6-1-1- موقعیت کلی سایت در شهر …………………………………………………………………….104

6-1-2- کاربری اراضی ……………………………………………………………………………………….105

6-1-3- دید و منظر سایت …………………………………………………………………………………105

6-1-4- همسایگی سایت ……………………………………………………………………………………106

6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف ………………………………………………………..106

6-1-6- دسترسیها به و از سایت …………………………………………………………………………107

 6-2- تحلیل اقلیم سایت ……………………………………………………………………………………108

 6-3-  مکانیابی طرح ………………………………………………………………………………………….108

 روند طراحی و توجیه طرح

7-1- روند طراحی ………………………………………………………………………………………………110

7-1-1-آلترناتیوها ………………………………………………………………………………………………110

7-1-2- حجم اولیه ……………………………………………………………………………………………..110

7-1-3- رسیدن به هندسه کار …………………………………………………………………………….111

 7-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………112

 7-3- معرفی طرح ……………………………………………………………………………………………..114

7-3-1- سازه …………………………………………………………………………………………………….114

7-3-2- تاسیسات …………………………………………………………………………………………….115

7-3-3- تمهیدات زلزله …………………………………………………………………………………….115

7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ……………………………………………………….115

7-3-5- تمهیدات آکوستیکی …………………………………………………………………………….116

7-3-6-تمهیدات اقلیمی ……………………………………………………………………………………117

 منابع و ماخذ

 

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آ...
پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر
پایان نامه مرکز تجاری
پایان نامه بررسی رابطه عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
پایان نامه ارشد منابع مالی و کالبدی در آموزش فنی و حرفه ای