پایان نامه طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری M.A

عنوان:

طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جعفر کرباسچی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………… ……………………………………………..……..1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مفاهیم نانو فناوری…………………………………………………………………………………… 7

2-1- تعریف نانو……………………………………………………………………………………………………. 8

2-2- مقیاس نانو…………………………………………………………………………………………………….. 8

2-3- تعریف فناوری نانو………………………………………………………………………………………….. 8

2-4- چرا نانو فناوری؟…………………………………………………………………………………………….. 9

2-5- تاریخچه فناوری نانو………………………………………………………………………………………… 10

2-6- تقویم توسعه فناوری نانو…………………………………………………………………………………… 13

2-7- وضعیت جهانی نانو فناوری……………………………………………………………………………….. 16

2-8- ماهیت و ساختار فناوری نانو……………………………………………………………………………… 18

2-9- اهمیت و ضرورت فناوری نانو…………………………………………………………………………… 19

2-9-1- ضرورت اولویت دادن به توسعه فناوری نانو در ایران…………………………………………… 20

2-10- آینده توسعه فناوری نانو………………………………………………………………………………….. 20

2-10-1- فناوری های قابل دسترس در کوتاه مدت…………………………………………………………. 21

2-10-2- فناوری های قابل دسترس در میان مدت …………………………………………………………. 21

2-10-3- فناوری های قابل دسترس در بلند مدت………………………………………………………….. 21

فصل سوم : نانو در معماری……………………………………………………………………………………….. 22

3-1- نانو .ذرات…………………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-1- منابع نانو ذرات…………………………………………………………………………………………… 23

3-2- فولرین های کربنی …………………………………………………………………………………………. 24

3-2-1- باکی بال……………………………………………………………………………………………………. 24

3-2-2- نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………….. 24

3-2-2-1-انواع نانو لوله………………………………………………………………………………………… 25

3-3- نانو معماری…………………………………………………………………………………………………… 26

3-3-1- فناوری نانو در معماری…………………………………………………………………………………. 26

3-4-تاثیرات مواد و مصالح بر معماری…………………………………………………………………………. 27

3-5-تولید بتن هایی با کارایی بالاتر…………………………………………………………………………….. 28

3-5-1-نانو سیلیکا استحکام بتن را افزایش می دهد…………………………………………………………. 29

3-5-2-بتن خود ترمیم کننده ترک……………………………………………………………………………….. 30

3-5-3-بتن های خود تمیز شونده و آلاینده زدا………………………………………………………………. 30

3-6-خواص و کاربرد نانو ذرات آهن………………………………………………………………………….. 30

3-6-1-مزایا و ویژگی های نانو ذرات آهن…………………………………………………………………… 31

3-6-2-روش های تولید نانو پودر آهن………………………………………………………………………… 32

3-6-3-افزایش استحکام فولاد با استفاده از فناوری نانو……………………………………………………. 32

3-6-4-افزایش مقاومت به خوردگی فولاد با استفاده از نانو فناوری…………………………………….. 33

3-6-5-افزایش مقاومت دربرابر خوردگی با نانو لوله های کربنی………………………………………… 33

3-7-گچ،آجر و سیمان متاثر از فناوری نانو……………………………………………………………………. 34

3-8- کاشی و سرامیک خود تمیز شونده……………………………………………………………………….. 35

3-8-1- سرامیک خود ترمیم گر………………………………………………………………………………….. 35

3-9-افزایش ماندگاری چوب با استفاده از فناوری نانو……………………………………………………… 36

3-10-کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه………………………………………………………………. 37

3-10-1-شیشه های خود تمیز شونده…………………………………………………………………………… 37

3-10-2-برخی مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده…………………………………………. 38

3-10-3-شیشه های رنگی حاوی نانو ذرات………………………………………………………………….. 39

3-10-4-شیشه های نانو متخلخل………………………………………………………………………………… 39

3-10-5-شیشه های ذخیره کننده انرژی………………………………………………………………………… 40

3-11-نانوپوشش های هوشمند…………………………………………………………………………………… 41

3-11-1- نانوپوشش های هوشمند تمیز شونده……………………………………………………………….. 42

3-11-2- نانو پوشش های هوشمند ت صفیه کننده هوا…………………………………………………….. 42

3-11-3-تولید پوشش های ضد مه با استفاده از نانو ذرات………………………………………………… 43

3-11-4- پوشش های ضد نقش وضد نوشتار(ضد دیوار نویسی)………………………………………… 43

3-12- دستگاه تصفیه کننده هوای اتاق………………………………………………………………………….. 46

3-13- آئروژل ها……………………………………………………………………………………………………. 47

3-14- نانوژل…………………………………………………………………………………………………………. 47

3-15-ساخت سلول های خورشیدی سه بعدی با استفاده از نانو لوله های کربنی……………………… 48

فصل چهارم:تحلیل وبررسی نمونه های مشابه…………………………………………………………………. 50

4-1- عملکردهای مهم مراکز تحقیقاتی…………………………………………………………………………. 51

4-2-مرکز تحقیقات نانو فناوری دافیلدهال دانشگاه کرنل………………………………………………….. 52

4-3-مرکز تحقیقات نانو فناوری بیرک دانشگاه پرودو در ایندیانا…………………………………………. 54

4-4-آزمایشگاه ملی بروکهان(مرکز نانو مواد کاربردی، نیویورک) ………………………………………… 56

4-5- مرکز تحقیقات نانو فناوری مارکوس…………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم: اصول ، استانداردها،ضوابط طراحی وبرنامه فیزیکی …………………………………….. 58

5-1- فعالیت های ایران در حوزه استاندارد سازی فناوری نانو……………………………………………. 59

5-1-1- استانداردهای ملی ایران…………………………………………………………………………………. 59

5-2- سایر فعالیت های جهانی استانداردسازی فناوری نانو……………………………………………….. 60

– کمیته E56 مؤسسه استاندارد ASTM……………………………………………………………………… 60

– کمیته IEC/TC113……………………………………………………………………………………………. 60

– کمیته استانداردسازی فناوری نانو (CEN/TC352)…………………………………………………….. 61

– انجمن فناوری نانو مؤسسه IEEE……………………………………………………………………………. 61

– کمیته ملی فناوری نانو انگلستان (NTI/1)…………………………………………………………………. 62

– کمیته استاندارد فناوری نانو کره جنوبی………………………………………………………………………. 62

– کمیته ملی استاندارد نانو چین (SAC/TC279)…………………………………………………………. 62

– هیأت استانداردهای فناوری نانو مؤسسه استاندارد آمریکا (ANSI-NSP)…………………………. 62

– کمیته استاندارد نانو آلمان………………………………………………………………………………………… 62

5-3- درخت فناوری نانو………………………………………………………………………………………….. 63

5-4-استانداردها و ضوابط در طراحی آزمایشگاه…………………………………………………………….. 70

5-4-1-مدول طراحی آزمایشگاه و فضاهای جانبی آن……………………………………………………… 70

5-4-2- مدول آزمایشگاه………………………………………………………………………………………….. 70

5-5- برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………. 71

فصل ششم:طراحی ………………………………………………………………………………………………….. 75

بخش اول:مطالعات طبیعی،اقلیمی وجغرافیایی………………………………………………………………… 76

6-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………………….. 77

6-1-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی منطقه……………………………………………………………….. 77

6-1-2-بررسی مشخصات اقلیمی تهران……………………………………………………………………….. 78

6-1-2-1- دما……………………………………………………………………………………………………….. 78

6-1-2-2-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………… 79

6-1-2-3-بارندگی………………………………………………………………………………………………….. 79

6-1-2-4سابقه یخبندان…………………………………………………………………………………………….. 80

6-1-2-5- تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………. 80

6-1-2-6- باد………………………………………………………………………………………………………… 81

6-1-3-جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………….. 82

6-1-4- وضعیت توپوگرافی وشیب منطقه…………………………………………………………………….. 83

6-1-5- منابع آب موجود در منطقه……………………………………………………………………………… 84

6-1-5-1- آبهای زیر زمینی منطقه………………………………………………………………………………. 84

6-1-5-2-آبهای سطحی منطقه…………………………………………………………………………………… 85

6-1-6-شبکه ی حمل ونقل ودسترسی به منطقه……………………………………………………………… 85

6-1-7-انواع کاربری اراضی در منطقه………………………………………………………………………….. 86

بخش دوم:تحلیل سازه،تحلیل سایت ومدارک طراحی……………………………………………………….. 87

6-2-1-نانو فناوری وتاسیسات مکانیکی ساختمان…………………………………………………………… 88

6-2-1-1-نانو مواد تغییر فازدهنده………………………………………………………………………………. 88

6-2-2-نانو فناوری وتاسیسات الکتریکی ساختمان…………………………………………………………. 89

6-2-2-1-تاسیسات نور پردازی وفناوری نانو………………………………………………………………… 89

6-2-3-تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………….. 90

6-2-3-1-دلایل انتخاب سایت مورد نظر……………………………………………………………………… 90

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید