پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ شهرستان آمل


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه‌ی آموزش عالی روزبهان ساری

غیرانتفاعی-غیرولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته‌ی معماری، گرایش معماری

عنوان:

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل

(نمونه‌ی موردی، خیابان مهدیه‌ی آمل، پل دوازده چشمه تا بنای میربزرگ)

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………………………………………. 1

1-1 بیان مساله……………………………………………………….. 2

1-2 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع…………………………… 3

1-3 پرسش‌های پژوهش…………………………………………….. 3

اهداف………………………………………………………………….. 4

1-4-1 اهداف نظری…………………………………………………….4

1-4-2 اهداف عملی…………………………………………………… 4

1-4 چگونگی جمع آوری داده‌ها……………………………………… 4

فصل دوم……………………………………………………………….. 5

2- مبانی نظری پژوهش……………………………………………… 6

2-1 تعاریف، اصول و مبانی نظری……………………………………. 6

2-1 واژه شناسی……………………………………………………… 6

2-1-1 بهسازی…………………………………………………………. 6

2-1-1-1 بازیافت……………………………………………………….. 6

2-1-1-2 مراقبت………………………………………………………… 6

2-1-1-3 حمایت……………………………………………………….. 6

2-1-1-4- استحکام پذیری…………………………………………….. 7

2-1-1-5- توان بخشی………………………………………………….. 7

2-1-1-6 – بهبود، سازماندهی و باز آبادانی…………………………. 7

2-1-2  نوسازی…………………………………………………………. 7

2-1-2-1 تجدید حیات…………………………………………………… 7

2-1-2-2 به روز کردن (انطباق)…………………………………………..8

2-1-2-3 تبدیل (دگرگونی) ……………………………………………….8

2-1-2-4 حفاظت………………………………………………………… 8

2-1-2-5 نو شدن………………………………………………………… 8

2-1-2-6 احیاء…………………………………………………………….. 8

2-1-2-7 تعمیر……………………………………………………………. 8

2-1-3 بازسازی……………………………………………………………. 9

2-1-3-1 تخریب……………………………………………………………. 9

2-1-3-2 پاک سازی……………………………………………………… 9

2-1-3-3 دوباره سازی…………………………………………………….. 9

2-1-4 روش‌های تلفیقی…………………………………………………. 9

2-1-4-1 الگویابی مجدد…………………………………………………. 9

2-1-4-2 یکپارچه سازی و وحدت مجدد…………………………………. 10

2-1-4-3 بیان متفاوت و موقعیت دوباره یافتن…………………………… 10

2-1-4-4 بازآفرینی…………………………………………………………. 10

2-1-4-5 نوزایی……………………………………………………………. 10

2-2 مبانی و مفاهیم پایه………………………………………………… 11

2-2 -1 مولفه‌های موثر بر ادراک مکان………………………………….. 11

2-2 -1-1 هویت……………………………………………………………. 11

2-2-1-2 شرایط هویت مندی……………………………………………… 11

2-2-1-3 عدم احراز هویت و تبعات آن……………………………………. 12

2-2-1-4 فضا ………………………………………………………………..13

2-2-1-5 مکان……………………………………………………………… 13

2-2-1-6 هویت مکان……………………………………………………… 14

2-2 -1-7 نماد یا نشانه (عامل تشخص مکان)………………………. 15

2-2 -1-8 حس مکان…………………………………………………….. 16

2-2 -1-8-1 عوامل تشکیل دهنده‌ی حس مکان………………………. 16

2-2-2 امنیت اجتماعی…………………………………………………….17

2-2-2-1 نظریه‌های مطرح در زمینه‌ی جرم و ناامنی…………………….17

2-2-2-2 عوامل موثر بر بروز ناامنی……………………………………… 20

2-2-2-3 راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ناامنی…………………. 21

2-2-2-3-1 تقویت عملکردهای طبیعی…………………………………. 22

2-2-2-3-2 کنترل دسترسی……………………………………………… 22

2-2-2-3-3 نظارت طبیعی………………………………………………… 23

2-2-2-3-4 حمایت از فعالیت اجتماعی………………………………….. 23

2-2-2-3-5 تعمیر و نگهداری……………………………………………….. 23

2-2-3 فرسودگی…………………………………………………………… 23

2-2-3-1 انواع فرسودگی………………………………………………….. 24

2-2-3-2 طراحی در بافت کهن شهری……………………………………. 25

2-2-3-3 بافت شهری………………………………………………………. 25

2-2-3-4 بافت فرسوده‌ی شهری………………………………………….. 26

2-2-3-4-1 فرسودگی نسبی……………………………………………… 27

2-2-3-4-2 فرسودگی کامل…………………………………………………. 27

2-2-3-5 عوامل پیدایش فرسودگی………………………………………… 27

2-2-3-5-1 عوامل اقتصادی…………………………………………………. 28

2-2-3-5-2 عوامل اجتماعی………………………………………………… 28

2-2-3-5-3 عوامل کالبدی…………………………………………………… 29

2-2-3-5-4 عوامل مدیریتی…………………………………………………. 30

2-2-3-5-5 عوامل فرهنگی………………………………………………….. 32

2-2-3-5-6 عوامل ذهنی و روانی…………………………………………… 32

2-2-3-6 شاخص فرسودگی…………………………………………………. 33

2-2-3-7 محله………………………………………………………………… 36

2-2-3-7-1 مرکز محله………………………………………………………… 36

2-2-3-7-2 سیمای محله…………………………………………………….. 37

2-2-3-7-3 ظاهر و ریخت شناسی محله…………………………………… 37

2-2-3-7-3-1 محله‌ی بدون طراحی………………………………………….. 37

2-2-3-7-3-2 محله‌ی با طراحی قبلی……………………………………….. 37

2-2-3-7-3-3 مصالح به کار رفته از گذشته…………………………………… 38

2-2-3-8 طبقه بندی ابنیه واجد ارزش موجود در بافت……………………… 38

2-2-3-8-1 معماری……………………………………………………………. 38

2-2-3-8-2 تاریخی……………………………………………………………. 38

2-2-3-8-3 مذهبی…………………………………………………………… 39

2-2-3-8-4 قدمت……………………………………………………………… 39

2-2-3-9 حوزه‌ی توزیع فضایی فعالیت‌ها در عناصر تاثیرگذار در بافت……..39

2-2-3-9-1 عناصر بازار و نقش آن در بافت………………………………….. 39

2-2-3-9-2 کالبد ریخت شناسی بازار……………………………………….. 41

2-2-3-9-3 نقش‌ها و کارکردهای بازار……………………………………….. 43

2-2-3-9-4 فرهنگ بازار………………………………………………………. 44

2-2-3-9-5 تحولات تاثیرگذار بر بازارهای معاصر…………………………….. 47

2-2-3-9-6 بازارها در بافت نوین شهری…………………………………….. 48

2-2-3-9-7 دیدگاه ها…………………………………………………………. 48

2-2-3-9-7-1 دیدگاه موزه‌ای………………………………………………….. 48

2-2-3-9-7-2 دیدگاه نوسازی………………………………………………… 49

2-2-3-9-7-3 دیدگاه بینابینی………………………………………………… 49

جمع بندی……………………………………………………………………… 50

2-2-4 جلب مشارکت مردمی……………………………………………….. 50

2-2-4-1 ابعاد مشارکت……………………………………………………… 51

2-2-4-1-1 اقتصادی…………………………………………………………. 51

2-2-4-1-2 اجتماعی- برنامه ریزی…………………………………………. 51

2-2-5 ابزار جلب مشارکت مردمی…………………………………………..53

2-2-5-1 اعتماد سازی………………………………………………………. 54

2-2-5-2 اختیار………………………………………………………………… 54

2-2-5-3 ترغیب و علاقه مند سازی مردم………………………………….. 54

2-2-5-4 آگاه سازی………………………………………………………….. 54

2-2-6 پیاده محوری…………………………………………………………. 55

فصل سوم……………………………………………………………………. 56

مروری بر ادبیات موضوع……………………………………………………… 56

3- مروری بر ادبیات موضوع…………………………………………………. 56

3-1 توسعه معابر و گسترش خیابان‌ها در ایران…………………………… 57

3-2 قوانین و مقررات………………………………………………………… 57

3-2-1- تجارب انجام شده در ایران………………………………………… 58

3-3 نقد کنندگان خیابان کشی‌های جدید……………………………….. 59

جمع بندی……………………………………………………………………. 65

3-4 سیاست طراحی در مراکز کهن شهری………………………………. 66

3-4-1 قرن نوزدهم………………………………………………………….. 66

3-4-2 نیمه اول قرن بیستم………………………………………………… 67

3-4-3 نیمه دوم قرن بیستم……………………………………………….. 68

3-5 سیر سیاست‌های ایران در طراحی در مراکز کهن شهری……………72

3-5-1 پهلوی اول……………………………………………………………. 72

3-5-2 پهلوی دوم…………………………………………………………… 72

3-5-3 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران………………………………. 75

3-5-3-1 روانبخشی (1364-1361)……………………………………….. 75

3-5-3-2 طرحهای بهسازی بافتهای شهری (69-66)…………………….75

3-5-3-3 محورهای فرهنگی – تاریخی……………………………………. 76

3-5-3-4 طرح تجمیع– نوسازی و بهسازی……………………………….. 76

3-5-3-5 بافت‌های فرسوده شهری……………………………………….. 76

3-5-3-6 قانون نوسازی و عمران شهری…………………………………..77

3-5-3-7 عمران و بهسازی…………………………………………………. 77

3-5-3-8 طرح توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی ……………….77

فصل چهارم………………………………………………………………….. 80

تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی…………………………………………… 80

4- تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی……………………………………….. 80

4-1 لایسستر(فلامکی، منصور، 1384)……………………………………. 81

4-2 استکهلم (فلامکی، منصور، 1384) …………………………………….82

4-3 خیابان ایستیکال (خطیر، شافعی ؛ 1385)……………………………84

4-4- مرمت بازار شیشه گر خانه، تبریز (زنده دل ؛ 1385)………………..87

5- استانداردها و ضوابط طراحی(برنامه فیزیکی)………………………….92

5-1- استانداردها و ضوابط طراحی………………………………………… 92

5-2 فضاهای موزه………………………………………………………….. 92

5-3 عرصه بندی موزه………………………………………………………. 92

5-3-1 عرصه بندی به اعتبار بازدید کننده………………………………… 93

الف: عرصه خصوصی……………………………………………………….. 93

ب: عرصه عمومی – خصوصی…………………………………………….. 93

5-3-2 عرصه بندی به اعتبار عملکرد……………………………………… 94

5-3-2-1 فضاهای نمایشی و گالریها…………………………………….. 94

5-3-2-1-1 نمایشگاه دائمی………………………………………………. 94

5-3-2-1-2 نمایشگاه موقت……………………………………………….. 94

5-3-1-3 فضاهای اطلاعات و خدمات علمی و هنری……………………. 95

5-3-1-4 آمفی تئاتر و سالن چند منظوره……………………………….. 95

5-3-1-5 کتابخانه…………………………………………………………… 95

5-3-1-6 اتاقهای بحث و مذاکره و کنفرانس……………………………… 95

5-3-1-7 فضاهای نگهداری و مرمت………………………………………. 96

5-3-1-8  انبار……………………………………………………………….. 96

5-3-1-9 آزمایشگاه‌ها و فضای مرمت……………………………………. 96

5-3-1-10  فضای عکاسی و لابراتوار……………………………………. 97

5-3-1-11  فضاهای اداری………………………………………………….97

5-3-1-12 فضاهای خدماتی (تجاری-رفاهی)…………………………….97

5-4 نمایش آثر……………………………………………………………… 97

5-4-1 اثرفضا و بازدید………………………………………………………. 97

5-4-2 رابطه فضا و اثر……………………………………………………… 98

5-4-3 رابطه فضا و زمان…………………………………………………….98

5-4-4 رابطه اثر و مخاطب………………………………………………….. 99

5-5 فضاهای نمایش………………………………………………………. 99

5-5-1 ابعاد و اندازه‌ها و اشکال……………………………………………. 99

5-5-2 تناسبات انسانی…………………………………………………. 101

5-5-3 وسایل و فنون نمایش……………………………………………. 101

5-5-4 تابلو……………………………………………………………….. 101

5-5-5 پانوراما……………………………………………………………… 102

5-5-6 جعبه آینه یا ویترین………………………………………………… 102

5-5-7 سکو و تکیه گاه……………………………………………………. 102

5-5-8 ویدئو پروژکتور………………………………………………………. 102

5-5-9 اسلاید……………………………………………………………….103

5-6 سیرکولاسیون در موزه………………………………………………. 103

5-6-1 ارتباطات و دسترسی ها………………………………………….. 103

5-6-2 سیرکولاسیون فضاهای نمایش………………………………….. 103

5-6-3 مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری)………………… 104

5-6-3-1 طرح زنجیره‌ای…………………………………………………….105

5-6-3-2 طرح ستاره ای…………………………………………………… 105

5-6-3-3 طرح بادبزنی……………………………………………………… 105

5-6-3-4 مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری)……………………….. 105

5-7- نور در موزه……………………………………………………………. 106

5-7-1 نور طبیعی…………………………………………………………… 106

5-7-2 نور مصنوعی…………………………………………………………. 107

5 -8 امنیت آثار در موزه…………………………………………………….. 108

5 -8- 1 سرقت و اعمال خرابکارانه…………………………………………. 108

5 -8- 2 آتش سوزی…………………………………………………………. 109

5 -8-3 امنیت موزه به هنگام جنگ………………………………………… 110

5 -8- 4 محافظت و نگهداری آثار……………………………………………. 110

5-8-5 کنترل نور………………………………………………………………. 111

5 -8- 6 محیط (رطوبت و حرارت هوا)………………………………………. 111

5 -8- 7 نظارت بر مسائل ناشی از پدیده‌های ارتعاشی…………………. 112

5-9- مصالح………………………………………………………………….. 113

فصل ششم………………………………………………………………… 114

معرفی و تحلیل بستر طرح………………………………………………… 114

6- معرفی و تحلیل بستر طرح……………………………………………….. 115

6-1 مازندران (طبرستان) پس از اسلام…………………………………… 115

6-2 در دوران متاخر………………………………………………………… 115

6-3 شناخت کلی شهر و استان………………………………………….. 115

6-3-1 شناخت ویژگی‌های طبیعی شهر آمل……………………………. 115

6-3-1-1 شناخت پارامترهای آب و هوایی شهر…………………………..115

6-3-1-1-1 ارتفاع…………………………………………………………… 116

6-3-1-1-2 همجواری با دریای مازندران…………………………………… 116

6-3-1-1-3 موقعیت (عرض) جغرافیایی……………………………………. 117

6-3-1-1-4 جریانهای آب و هوایی موثر بر شهر آمل…………………….. 117

6-3-1-1-4-1 بررسی جریان پرفشار سیبری……………………………..117

6-3-1-1-4-2 بررسی جریان اسکاندیناوی……………………………….. 117

6-3-1-1-4-3 بررسی جریان‌های مدیترانه ای…………………………… 118

6-3-1-1-4-4 بررسی جریان‌های محلی………………………………….. 118

6-3-1-1-5 دما (درجه حرارت)……………………………………………… 118

6-3-1-1-6 بررسی موقعیت خورشید…………………………………….. 118

6-3-1-1-7 بررسی میزان بارندگی…………………………………………. 119

6-3-1-1-8 بررسی میزان رطوبت هوا ……………………………………..119

6-3-1-1-9 بررسی بادهای منطقه………………………………………… 119

6-3-1-2 شناخت عوارض طبیعی منطقه…………………………………. 119

6-3-1-3 شناخت عوامل آلوده کننده زیست محیطی شهر………………120

6-4-2 شناخت مولفه‌های طراحی شهری (کیفیت محیط)……………….120

6-4-2-1 عوامل موثر بر شکل گیری منطقه‌ی تاریخی………………….. 120

6-4-2-1 عوامل طبیعی…………………………………………………….. 120

6-4-2-2 عوامل اقتصادی…………………………………………………….120

6-4-2-3 عوامل ارتباطی…………………………………………………… 121

6-4-2-4 عوامل دفاعی…………………………………………………….. 121

6-5 احداث آمل و وجه تسمیه آن…………………………………………. 121

6-5-1 هسته‌ی اولیه شهر و نحوه‌ی گسترش آن………………………. 122

6-5-2 سیر تحول فضایی-کالبدی شهر آمل……………………………… 122

6-5-2-1 سیر تحول شهر آمل قبل از اسلام…………………………….. 122

6-5-2-2 سیر تحول شهر آمل بعد از اسلام تا قاجاریه…………………. 123

6-5-2-3 سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی اول)………………….. 124

6-5-2-4 سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی دوم)…………………. 125

6-5-3 خط آسمان………………………………………………………… 125

6-5-4 نقشه کاربری اراضی……………………………………………….. 126

6-5-5 نقشه قدمت بناها…………………………………………………. 126

6-5-6 نقشه تعداد طبقات ساختمان ها………………………………… 127

6-5-7 نقشه درجه بندی معابر……………………………………………. 127

6-5-8 جدول سوات………………………………………………………… 128

6-5-9 گزینه‌های مفهومی………………………………………………… 129

گزینه شماره 1……………………………………………………………… 129

مزایا …………………………………………………………………………129

معایب……………………………………………………………………… 129

گزینه شماره 2……………………………………………………………. 130

مزایا………………………………………………………………………… 130

معایب……………………………………………………………………….. 130

جدول مقایسه و امتیاز دهی گزینه‌های مفهومی……………………… 132

6-6 حوزه‌های طراحی…………………………………………………….. 133

خیابان مهدیه……………………………………………………………….. 133

6-6-1-1 تحلیل نمای اطراف سایت……………………………………….. 133

رسیدن به الگوواره‌ی برای نما ……………………………………………..138

6-6-1-2 راهکارهای خیابان مهدیه……………………………………….. 138

6-6-2 گذر…………………………………………………………………… 139

6-6-2-1 راهکارهای طراحی گذر…………………………………………. 139

6-6-3 سیمای جداره ها…………………………………………………… 142

6-6-4 طراحی مبلمان شهری…………………………………………….. 146

7- مدارک طراحی…………………………………………………………. 148

– منابع و مواخذ……………………………………………………………. 155

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید