پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

علوم وتحقیقات واحد سمنان

دانشکده  معماری

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

رشته معماری – گرایش مهندسی معماری

عنوان

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

استاد راهنما

خانم دکتر ودیهه ملاصالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               شماره صحفه

چکیده                                                                                                                                   1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                   2

1-1- بیان مسئله                                                                                                                     3

1-2- اهداف تحقیق                                                                                                               4

1-3-  فرضیه ها وسوالات پژوهش                                                                                          5

1-4- اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                               6

1-5- روش تحقیق                                                                                                                 6

1-6-  ادبیات تحقیق                                                                                                               7

1-7- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش                                                                                          8

1- 8- روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                                          8

فصل دوم : یافته ها

2-1- آموزش                                                                                                                        9

2-2- نظام آموزش                                                                                                               10

2-3- آموزش کارکنان                                                                                                         10

2-4 از چه هنگام نخستین اداره آتش‌نشانی آغاز به کار کرد؟                                                  11

٢ـ 5-  تاریخچه آتش نشانی در ایران                                                                                      13

٢ – 6 – تاریخچه آتش‌نشانی در تهران                                                                                    15

٢- 6 – 1- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران قبل از انقلا                                               19

٢- 6 – 2-  تاریخچه آموزش در آتش نشانی تهران در دهه 60                                              20

٢ – 6 – 3- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران در دهه 70                                              21

٢- 6 -4- تاریخچه آموزش در آتش‌نشانی تهران در دهه 80 تا کنون                                     28

2-7-  مرکز آموزش                                                                                                           33

2-7-1-  ساختار مرکز آموزش                                                                                           33

2-7-2-  مولفه های یک مرکز آموزش                                                                              34

2-7-2-1-  مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی                                                                34

2-7-2-2-  مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی                                                              35

2-7-2-2-1-  مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه                                                         36

2-8-2-3-  مولفه های تسهیلات خارجی                                                                            36

2-7-2-4-  مولفه های زیربنایی                                                                                          37

2-7-3-  ساختمان های مرکز آموزش                                                                                 38

2-7-3-1-  دفاتر                                                                                                                38

2-7-3-2-  تالار سخنرانی                                                                                                  38

2-7-3-3-  برج تمرین                                                                                                      38

2-7-3-3-1-  پلکان اضطراری برج تمرین                                                                         39

2-7-3-4-  ساختار آموزشی Live Fire                                                                            39

2-8-  ایستگاه آتش نشانی                                                                                                  40

2-8-1-  ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی                                                       41

2-8-1-1-  ساختمان اصلی ایستگاه                                                                                     41

2-8-1-2-  اتاق اطلاعات ومخابرات                                                                                   41

2-8-1-3-  آشیانه                                                                                                              41

2-8-1-3-1-  ابعاد                                                                                                             42

2-8-1-3-2-  فضاهای جانبی                                                                                             42

2-8-1-3-3 – موادومصالح                                                                                                43

2-8-1-3-4-  تهویه و نور                                                                                                  43

2-8-1-3-5-  شیب                                                                                                            44

2-8-1-4-  آسایشگاه                                                                                                         44

2-8-1-5-  آشپزخانه                                                                                                          44

2-8-1-6 – غذاخوری                                                                                                        45

2-8-1-7-  اتاق فرمانده                                                                                                      45

2-8-1-8-  اتاق سخنرانی وکلاس درس                                                                              45

2-8-1-9-  ورزش                                                                                                              45

2-8-1-10-  کمد خانه رختکن خشک کن شستشو                                                              45

2-8-1-11-  انبارعمومی                                                                                                      46

2-8-1-12-  میله فرود                                                                                                         46

2-8-1-13-  محوطه تمرینات                                                                                              47

2-8-1-14-  موارد خاص                                                                                                    47

 

فصل سوم : مطالعات نظری

3-1- مبانی نظری معماری پایدار                                                                                          49

3-1-1- فرایند طراحی پایدار                                                                                                51

3-1-1-1- مفهوم طراحی پایدار                                                                                           51

3-1-1-2-اصول طراحی پایدار در معماری                                                                           53

3-1-1-2-1- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط)                                        53

3-1-1-2-2- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی)                                           54

3-1-1-2-3-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری)                                 55

3-1-1-2-4- طراحی انسانی                                                                                                 55

3-1-1-3- مولفه های پایداری طرح                                                                                      56

3-1-1-3-1- بناومحیط زیست                                                                                              57

3-1-1-3-2- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر)                                                                 57

3-2- مبنای علمی معماری پایدار                                                                                            59

3-2-1- منابع انرژی                                                                                                               60

3-2-1-1- انرژی های تجدید پذیر (پایدار)                                                                            62

3-2-1-1-1- انرژی خورشیدی                                                                                              62

3-2-1-1-1-1 کاربرد های انرژی خورشید                                                                             63

3-2-1-1-2- انرژی باد                                                                                                           66

3-2-1-1-3- انرژی زمین گرمایی                                                                                            67

3-2-1-1-4- انرژی زیست توده                                                                                              68

3-2-1-1-5- هیدروژن                                                                                                          69

3-2-1-1-6-پیل سوختی                                                                                                       69

3-2-2- راهکارهای علمی معماری پایدار                                                           71

3-2-2-1- گرم نگهداشتن وخنک ماندن                                                                                 72

3-2-2-1- 1- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن                                    74

3-2-2-1-1-1- رنگ وبافت                                                                                                   75

3-2-2-1-1-2- نسبت فشردگی سطح به حجم                                                                         75                                 

3-2-2-1-1-3- چیدمان فضایی وجهت گیری                                                                          75

3-2-2-1-1-4- عایق                                                                                                              76

3-2-2-1-1-5- عایق وجرم حرارتی                                                                                        79

3-2-2-1-1-6- پنجره                                                                                                            81

3-2-2-1-1-7- اکران باز تاب                                                                                                83

3-2-2-1-1-8- نفوذ وتهویه                                                                                                   84

3-2-2-2- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال)                                                85

3-2-2-2-1- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا                                                                          85

3-2-2-2-1-1-سامانه های جذب مستقیم                                                                                 86

3-2-2-1-2- سامانه دیوار ترومپ                                                                                            88

3-2-2-1-3- فضای خورشیدی                                                                                                91

3-2-2-2-2- سامانه سرمایش ایستا                                                                                           94

3-2-2-2-3- 1- معماری سبز                                                                                                  96

3-2-2-2-3- 1-2-  بام سبز                                                                                                      96

3-2-2-2-3-2- آتریم                                                                                                              98

3-2-2-2-3-3- نمای دو پوسته                                                                                                 99

3-2-2-3-سامانه خورشیدی پویا فعال                                                                 102

3-2-2-3-1- منبع انرژی تقریبا ایده آل                                                                                     102

3-2-2-3-2- سلول فتو ولتائیک                                                                                               104

3-2-2-3-3- سامانه های خورشیدی آب گرم                                                                          105

3-2-2-3-4- گردآوری های خورشیدی هوای گرم                                                                 107

3-2-2-4- سامانه های هوشمند                                                                                                107

3-2-2-4-1- معماری هوشمند                                                                                                108

3-2-2-4-2- تعاریف ساختمان هوشمند                                                                                  109

3-2-2-4-2-1- سیستم مدیریت ساختمان (BMS)                                             109

3-2-2-4-2-2-  سیستم اعلام حریق                                                                                        111

3-2-2-4-2-2-1- شستی اعلام حریق آدرس پذیر                                                                  113

3-2-2-4-2-3-  دتکتورهای ترکیبی دود و حرارتی آدرس پذیر                                             113

3-2-2-4-2-4-  دتکتورهای گاز شهری                                                                                 113

3-2-2-4-2-5-  آژیرها                                                                                                         114

3-2-2-4-2-6 – ماجولهای ورودی/ خروجی                                                                         114

3-2-2-4-2-7-  شبکه کامپیوتر                                                                                             114

3-2-2-4-3- نماهای هوشمند                                                                                                 115

3-2-2-4-4- پوسته های هوشمند                                                                                              115      

3-2-2-4-5- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند                                                             115

فصل چهارم : گرد آوری های داده ها

4-1- نمونه موردی                                                                                                                   117

4-1-1- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان                                                                           117

4-1-2- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن                                                   120

4-1-3- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن                                                                             122

فصل پنجم : تحلیل داده ها  و نتیجه گیری

5-2- شرایط آب و هوای تهران                                                                                                125

5-2-1 ساختار کالبدی شهر تهران                                                                                            125

5-2-2 سیمای شهری                                                                                                              126

5-3 مکان یابی سایت                                                                                                              127

5-3-1- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی                                                            128

5-4- معرفی سایت                                                                                                                 129

5-4-1 آنالیز اقلیمی سایت                                                                                                     130

5-4-1-1- دما                                                                                                                      131

5-4-1-2- رطوبت                                                                                                               133

5-4-1-3-  بارش                                                                                                                 133

5-4-1-4-  باد                                                                                                                     134

5-4-1-5-  تابش                                                                                                                 139

5-5-  اهداف طراحی اقلیمی                                                                                                     136

5-5-1-  تعیین اقلیم به روش دمارتن                                                                                         136

5-5-2-  تعیین اقلیم به روش آمبرژه                                                                                          136

5-6-  طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان                                                                           136

5-6-1- رابطه فرم ساختمان واقلیم                                                                                             137

5-6-2-  جهت گیری نسبت به تابش آفتاب                                                                               137

5-7-  نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی                                                                           138

5-7-1- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی                                 139

5-7-2- جلوگیری از اتلاف حرارت                                                                                         139

5-7-3-  بهره گیری از انرژی خورشید                                                                                      140

5-7-4- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس                                                                            140

5-7-5- محافظت در برابر بارندگی                                                                                           141

5-7-6- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا                                              141

5-8- ایده های طرح  (معرفی طرح نهایی)                                                                                 143

5-9- نتیجه آنالیز سایت                                                                                                           144 

5-9-1- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت                                                                         144

5-9-2- محور های طراحی                                                                                                     146

5-9-3- زون بندی                                                                                                                  146

5-10- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا                         147

5-10-1- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی                                               147

5-10-1-1 اتاق دستگاه تنفسی                                                                                                149

5-10-1-2 سوله آموزشی                                                                                                       152

5-10-1-3 نهار خوری وآشپزخانه                                                                                          152

5-10-2- زمین های عملیاتی آموزشی                                                                                    154

5-10-2-1 زمین عملیات کثیف  Dirty Area                                                                      154

5-10-2-2 زمین عملیات تمیز  Clean Area                                                                       155

5-10-3  سالن ورزشی چند منظوره                                                                                        155

5-10-4  ساختمان اقامتی                                                                                                       156

5-10-5 ایستگاه آتش نشانی                                                                                                   156

5-10-6  برج کنترل عملیاتی                                                                                                  159

5-10-7- باند فرودگاه                                                                                                           160

5-11- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا                                                               161

5-12- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح                                                                                  161

5-12-1- نمای دوپوسته                                                                                                         161

5-12-2- آتریوم                                                                                                                    161

5-12-3- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک                                                                           162

5-12-4- فضای خورشیدی                                                                                                    162

5-12-5- بام سبز                                                                                                                    163

5-13- سازه                                                                                                                          164

5-14- تاسیسات                                                                                                                   164

5-14-1- اصول کلی طراحی                                                                                                 165                                     

5-14-2- فهرست سیستم های تأسیسات الکتریکی                                                                 166

5-14-3-  سیستمهای تأسیسات الکتریکی                                                                              167

5-14-4- تاسیسات مکانیکی                                                                                                 167

5-14-4-1- سیستم های تأمین سرمایش، گرمایش و تخلیه هوا                                               168

5-14-4-1-1- شرایط محیط داخل                                                                                       168

5-14-5- سرمایش و گرمایش                                                                                              169

5-14-6-  میزان آب باران و چگونگی دفع آن                                                                      170

5-14-6-1- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران                                                         170

نتیجه گیری                                                                                                                          171

 مدارک پروژه

فهرست جدول ها

3-1- مقادیر پیشنهادی عایق موادها                                                                                      79                      

3-2- تاخیر زمانی برای دیوار های با ضخامت 1 فوت                                                           82

3-3-جدول جرم حرارتی مواد                                                                                             88

3-4- جدول جرم حرارتی مواد                                                                                             91

3-5- محاسن ومعایب گرمایش خورشیدی                                                                           94

5-1- مشخصات موقعیت تهران                                                                                            131

5-2- میانگین درجه حرارت                                                                                                132

5-3- میانگین حداکثر دما                                                                                                    132

5-4- میانگین حداقل دما                                                                                                     132

5-5- رطوبت نسبی                                                                                                             133

5-6- بارش                                                                                                                        134

5-7- وزش باد                                                                                                                    134

5-8- سوخت وساز بدن                                                                                                      169

فهرست نمودارها

3-1-  مصارف منابع تجدید پذیر در جهان                                                                           77

3-2-  طراحی گرمایش ، سرمایش وروشنایی ساختمان                                                         80

5-1- سرعت وجهت باد                                                                                                     134

5-2- تابش                                                                                                                       135

فهرست شکل ها

3-1-  فرایند انرژی خورشیدی                                                                                            65

3-2-  انرژی باد                                                                                                                  67

3-3- انرژی زمین گرمایی                                                                                                   68

3-4- تهویه                                                                                                                        73

3-5- جذب گرما                                                                                                               74

3-6-  سرمایش وگرمایش خورشیدی                                                                                  81

3-7- پنجره                                                                                                                        82

3-8- سامانه خورشیدی ایستا                                                                                               86

3-9- سامانه جذب مستقیم                                                                                                   87

3-10- دیوار ترومپ                                                                                                           89

3-11- محاسن دیوارترومپ                                                                                                90

3-12- فضای خورشیدی                                                                                                     93

3-13- بام سبز                                                                                                                    97

3-14- آتریوم                                                                                                                    99

3-15- نمای دوپوسته                                                                                                         100

3-16- نمای چند پوسته                                                                                                      101

3-17- سامانه خورشیدی                                                                                                    102

3-18- سامانه فتوولتائیک                                                                                                   104

3-19- آبگرمکن خورشیدی                                                                                              106

3-20- گردآورنده خورشیدی                                                                                           107

3-21- تیغه های Skylid                                                                                                   108

3-22- سیستم اعلام حریق                                                                                                 112

3-23- شستی اعلام حریق                                                                                                 113

4-1- عکس هوایی کالج مورتون                                                                                      118

4-2- ساختمان اداری کالج مورتون                                                                                   118

4-3- خوابگاه کالج مورتون انگلستان                                                                                119

4-4 زمین عملیات کالج مورتون انگلستان                                                                          119

4-5- ماکت مرکز آموزش هیوگو                                                                                     120

4-6- برج های عملیاتی هیوگو                                                                                          121

4-7- سوله های عملیاتی هیوگو                                                                                        121

4-8- مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن                                                                                   122

4-9- محوط عملیات آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن                                                              123

4-10- ورودی مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن                                                                     123

5-1- مرکز آموزش امداد ونجات                                                                                       130

5-2- جهت گیری بنا ها و ورودی سایت                                                                            145

5-3- محورهای طراحی                                                                                                     146

5-4- کلاس برق                                                                                                                148

5-5- کلاس مواد شیمیایی                                                                                                  148

5-6- کتابخانه                                                                                                                    149

5-7- اتاق دستگاه تنفسی                                                                                                    150

5-8- اتاق شارژ کپسول                                                                                                      150

5-9- کلاس آموزشی                                                                                                        151

5-10- کمدخانه کارآموزان                                                                                               151

5-11- سوله آموزشی                                                                                                        152

5-12- آشپزخانه                                                                                                               153

5-13- نهارخوری                                                                                                             153

5-14- سالن ورزش چند منظوره                                                                                       155

5-15- ساختمان اقامتی                                                                                                     156

5-16- ایستگاه آتش نشانی                                                                                               157

5-17- محوطه زمین عملیاتی                                                                                           158

5-18- محوطه عملیات                                                                                                    158

5-19- ستاد فرماندهی                                                                                                     159

5-20 دانشکده                                                                                                                160

فهرست نقشه ها

4-1- کالج مورتون انگلستان                                                                                           117

4-2- مرکزآموزش وایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو                                                       124

5-1- موقعیت تهران                                                                                                       131

5-2- جهت گیری بنا                                                                                                     138

5-3- سایت پلان مرکز آموزش                                                                                      143

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید