پایان نامه طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

 پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته

موضوع

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک

مطالعه موردی: شرکت کشتیرانی ج. ا. ا و شرکت های تابعه

 استاد راهنما

دکتر  حمید رضا عسکر پور

استاد مشاور

دکتر  رضا احمدی کهنعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2)بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..

1-4)اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

1-5)سؤال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

1-6)تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-1)پیشینه تحقیق درجهان…………………………………………………………………………………………………

2-1-2)پیشینه تحقیق درایران………………………………………………………………………………………………….

2-2) مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………..

2-3) چارچوب نظری و مؤلفه های مستخرجه از مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

3-2)جامعه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

3-3)نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………  

3-4)ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………

3-5)روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..

3-7)خلاصه مراحل اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………….

3-8)ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1)توصیف آماری و تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی………………………………………………………………..

4-2)تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با پرسش های تحقیق…………………………………………………………..

4-2-1)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال اول تحقیق…………………………………………………………….

4-2-2)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال دوم تحقیق…………………………………………………………….

4-2-3)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………

4-2-4)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال چهارم تحقیق…………………………………………………………

فصل پنجم:جمع بندی، یافته های پژوهشی، مدل پیشنهادی، بحث وتفسیر و نتیجه‌گیری

5-1)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………

5-2)یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

5-2-1)یافته های اصلی…………………………………………………………………………………………………………

5-2-2)یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………..

5-3)بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………….

5-4)نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..

5-5)محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………

5-6-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………….

5-6-2)توصیه های کاربردی…………………………………………………………………………………………………..

5-6-3)پیشنهاد برای تحقیق های بعدی……………………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده:

در این پژوهش نخست 28 معیار گوناگون که در ارتباط با کارایی سیستم های اطلاعاتی هستند، شناسایی شده است. پس از جمع بندی نظرهای خبرگان و کارشناسان سرانجام 15 معیار به عنوان معیارهای اثرگذار بر کارایی سیستم های اطلاعاتی در چابکی تعیین شده است این 15 معیار به عنوان معیارهای فرعی در مدل عملیاتی قرار داده شده اند. درادامه این معیارها (معیارهای فرعی) در پنج معیار کلان که در این پژوهش از آن ها به عنوان معیارهای اساسی یاد شده است،  طبقه بندی شده اند. به عبارت دیگر جایگاه هر یک از معیارهای فرعی و اساسی در مدل عملیاتی مشخص گردیده است. در این راستا معیارهای فرعی در طبقه سوم از مدل عملیاتی و معیارهای اساسی در طبقه دوم مدل عملیاتی براساس نظر خبرگان قرار داده شده اند.. پس از انجام مقایسه زوجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن های نسبی گزینه ها از نظر هر یک از معیارها و وزن های نسبی ناشی از مقایسه زوجی میان معیارهای تشکیل دهنده هر یک طبقه های تشکیل دهنده درخت تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. این وزن های نسبی در طبقه های بالاتر درخت تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است. سرانجام با گذر از پنج طبقه یا سطح مختلف در درخت تحلیل سلسله مراتبی، وزن نهایی هر یک از گزینه ها که در سطح پنجم درخت تحلیل سلسله مراتبی قرار دارند، با در نظر گرفتن وزن های نسبی تمام معیارهای پژوهش مشخص گردیده است.

با توجه به وزن های نهایی به دست آمده سرانجام مشخص شد، شرکت کشتیرانی حمل کانتینری از نظر رعایت و به کارگیری معیارهایی که سبب افزایش کارآیی سیستم های اطلاعاتی در نظام چابک  می شوند در رده نخست قرار می گیرد.

 در این پژوهش، روش تحلیل سلسله مراتبی به همنظور ارائه یک روش سازمان یافته برای انتخاب شرکت برتر از نظر کارآیی سیستم های اطلاعاتی در چابکی میان پنج شرکت مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی که در زمینه تولید محصولات حمل و نقل دریایی و فعال در حوزه کشتیرانی  فعال هستند، پیشنهاد شده است. که این پنج شرکت به ترتیب عبارت هستند از:

  • شرکت کشتیرانی حمل کانینری
  • شرکت کشتیرانی حمل فله
  • شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا
  • شرکت کشتیرانی ایران و هند
  • شرکت حمل و نقل ترکیبی

کلید واژه:

چابکی؛سیستم اطلاعاتی؛روش تحلبل سلسله مراتبی(AHP).

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید