پایان نامه طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی ( مهاجرت روستا به شهر)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری(MA)

گرایش معماری

عنوان

طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی

( مهاجرت روستا به شهر)

استاد راهنما

دکتر اصغر محمدمرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1                                                                                                          

آغاز سخن…………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول : کلیات          

1- بخش پروپوزال

1-1- عنوان تحقیق (Title)………………………………………………………………………………………. ..4

1-2- بیان مسئله (Statement of Problem)……………………………………………………………. ..4

1-2-1-مسئله چیست ومشکل کدام است ؟………………………………………………………………….. 4

1-2-2- آگاهی یا خدمات ما درخصوص مسئله چقدر است؟ چه باید کرد ؟ ………………………… 6

1-2-3-عواقب مشکل وتبعات استمرار مسئله ……………………………………………………………….. 7

1-2-4-راه حل ها کجایند ؟ طرح چند سوال خوب ………………………………………………………… 8

1-2-5- خلاء اطلاعات یا تناقض اطلاعات ………………………………………………………………….. 9

1-2-6- تصویر تحقیق ( مکان پژوهش ، مکان تنظیم و ارائه – سیمای مخاطب) ……………………. 9

1-2-7- نتایج تحقیق چگونه مفید باشد؟( سودمندی و کارایی ) …………………………………………. 10

1-3- بیان اهداف (Statement of Goals)……………………………………………………………….. 10

1-4- منابع و پیشینه…………………………………………………………………………………………………. 10

1-5- آیا طرح یا طرح های مشابهی وجود دارد؟ اگر بلی کدام است؟………………………………….. 13

1-6- نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-1- فرایند شکل گیری پژوهش…………………………………………………………………………….. 14

گام اول- گسستن:

1-پرسش آغازین (تعریف مسئله)- پروپزال…………………………………………………………………… 15

2-مرور منابع………………………………………………………………………………………………………….. 16

3-طرح نظری مساله تحقیق (روشن ساختن مساله تحقیق)…………………………………………………. 16

گام دوم- ساختن:

1-تحقیق چهارچوب نظری مسئله تحقیق، فرضیه عمومی و توسعه آن…………………………………… 19

2-ساختن مدل تحلیلی گسترده تحقیق………………………………………………………………………….. 19

گام سوم- مقایسه با واقعیات؛

1-اجرای تحقیق (آزمون فرضیات)………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

2- بخش دوم نظری (پرسشهایی درباره معنا- سکونت- خانه)

2-1- نگاهی به معماری……………………………………………………………………………………………. 24

2-1-1-رفع چند سوء تفاهم بزرگ……………………………………………………………………………… 25

2-1-2- عملکرد گرایی…………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-3- سردرگمی فعلی معماری……………………………………………………………………………….. 28

2-1-4- اما اصطلاح معماری با معنا شامل چه چیزهایی است؟…………………………………………… 29

2-1-5- برای شناخت واقعی معنای معماری از کجا باید شروع کرد؟…………………………………… 29

2-1-6- در جستجوی شناخت واقعی دو وجه غالب دوگانگی موجود (عملکردگرایی- نشانه شناسی) 30

2-2- معنا- زبان- الگو……………………………………………………………………………………………… 31

2-2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 31

2-2-2- رویدادها (فعالیت ها، موقعیتها)……………………………………………………………………….. 31

2-2-3- الگوی رویدادها- کیفیت رویدادها- رفتارها………………………………………………………… 32

2-2-4- فرهنگ……………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-5- رویداد- فضا………………………………………………………………………………………………. 32

2-2-6- نظریه میان رویداد و فضا……………………………………………………………………………….. 32

2-2-7- الگوی جامع شامل فضا و رویداد ……………………………………………………………………. 32

2-3- مفهوم یابی سکونت- خانه (شناخت مفاهیم و معناها نقشها و کارکردهای خانه)………………. 34

2-3-1- خانه نهاد سکونت………………………………………………………………………………………… 34

2-3-2- ارزشیابی و استنباط ما از محل سکونت……………………………………………………………… 35

2-3-2-1- نحوه نگرش به خانه و محل سکونت…………………………………………………………….. 36

2-4-2-2- رفاه………………………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم : روش تحقیق

3- بخش تاریخی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 40

3-2- معماری سنتی ایران………………………………………………………………………………………….. 40

3-3- بررسی و مقایسه معماری سنتی و امروزی ایران………………………………………………………. 42

3-4- جدول مقایسه خانه های سنتی و امروزی………………………………………………………………. 43

3-5- نتیجه گیری تحلیلی………………………………………………………………………………………….. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4- بخش کاربردی (تدوین نهایی مباحث مطالعاتی)

4-1- نظریه های مختلف در مورد شکل خانه…………………………………………………………………. 52

4-2- عوامل اجتماعی – فرهنگی و شکل خانه……………………………………………………………….. 59

4-3- نیروهای اجتماعی – فرهنگی و شکل بنا……………………………………………………………….. 62

4-4-اقلیم: تغیییر دهنده فرم و تعامل گرایی……………………………………………………………………. 66

4-5-بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی……. 69

4-5-1-نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-بخش مطالعات بسترطرح

5-1-پیشینه منطقه و مشخصات جغرافیایی…………………………………………………………………….. 78

5-2-اصول فنی واستانداردهای طراحی درفضاهای مجموعه……………………………………………….. 80

5-3-نتیجه گیری – تقرب به طرح………………………………………………………………………………. 90

6- ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 100

7- منابع………………………………………………………………………………………………………………… 104

چکیده:

یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش در آن یکی از اساسی ترین و مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تامین کننده­ی این نیاز است، دارای اهمیت خاصی می باشد. با نگاهی به معماری سنتی ایران نیز، نقش و جایگاه ویژه خانه به عنوان عنصری مهم در معماری اشکار
می شود. در طراحی خانه های سنتی از الگوهایی استفاده شده است که این الگوها متاثر از عوامل متعددی می باشد. میزان تعامل و فرهنگ مردمانی که در این خانه ها و جامعه زندگی می کنند، بسیار حائز اهمیت است. در معماری معاصر، با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت، کمبود زمین و تفاوت نگرش در نسل های مختلف، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر یافته است.

طراحی خانه های چند نسلی می تواند در صورت مطالعه­ی دقیق، به عنوان راه حلی بهینه برای بسیاری از مشکلات و ناهنجاری های مرتبط با مسکن بکار رود. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مفاهیم نظری مرتبط با معماری تعامل گرا و فرهنگ گرا و بررسی علل نیاز به طراحی خانه های چند نسلی، به بیان معضلات و مشکلات در این رابطه و وجود رویکردهایی با مضامین فرهنگی و تعاملی در قالب طراحی خانه های چند نسلی به عنوان راه حلی مطمئن جهت جلوگیری از مهاجرت های تخریبی می پردازد.

واژگان کلیدی:

خانه های چند نسلی، معماری تعامل گرا، معماری فرهنگ گرا، معماری سنتی- مدرن

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید