پایان نامه طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله¬ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم¬های تکاملی


دانشکده فنی

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ­ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتمهای تکاملی

استاد راهنما:

دکتر محمد ابراهیم فلزی

 

فهرست مطالب:

فصل1  مقدمه. 1

1-1پیشگفتار 2

1-2 تاریخچه سنتز ابعادی.. 3

1-3 محاسبات اولیه در بررسی مکانیزم­ها 4

1-4 بهینه­سازی.. 4

1-4-1 تاریخچه بکارگیری بهینه­سازی در مکانیزم­ها 5

1-4-2 مفاهیم کلی بهینه­سازی.. 7

1-4-3 فرمول بندی عمومی بهینه­سازی.. 9

1-5 نوآوری­های پایان­نامه. 10

1-6 ساختار کلی پایان­نامه. 11

فصل2  معرفی مکانیزم شش میله­ای وفرمول بندی آن.. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 برخی کاربردهای مکانیزم­های شش میله­ای.. 14

2-3 تحلیل هندسی و روابط حاکم بر مکانیزم. 19

2-4 نتیجه­گیری و جمع­بندی فصل.. 22

فصل3 روش­های بهینه­سازی تک هدفه و چند هدفه. 23

3-1  مقدمه. 24

3-2  مفاهیم بهینه سازی.. 24

3-2-1 مفاهیم بهینه­سازی تک هدفه. 24

3-2-2 تعاریف و مفاهیم بهینه­سازی چند هدفه. 25

3-3  روش­های بهینه سازی تک هدفه. 27

3-3-1  الگوریتم ژنتیک… 27

3-3-1-1  مقدمه. 27

3-3-1-2 تاریخچه. 27

3-3-1-3 ساختار الگوریتم ژنتیک… 28

3-3-1-4 عملگرهای ژنتیکی.. 28

3-3-1-5  روند کلی اجرای الگوریتم ژنتیک… 30

3-3-2 الگوریتم تکامل تفاضلی.. 31

3-3-2-1 مقدمه. 31

3-3-2-2 تاریخچه. 32

3-3-2-3 ساختار الگوریتم تکامل تفاضلی.. 32

3-3-2-4 پارامترهاى کنترلى.. 35

3-3-2-5  استراتژى­هاى متنوع DE.. 36

٣-٣-٣ الگوریتم تجمعى ذره (ازدحام ذرات) 37

٣-٣-٣-١ مقدمه. 37

٣-٣-٣-٢ تاریخچه روش بهینه سازى تجمعى ذره 37

٣-٣-٣-٣ روش بهینه­سازى تجمعى ذره استاندارد. 38

٣-٣-٣-۴ شبه برنامه روش بهینه سازى تجمعى ذره استاندارد. 40

٣-٣-٣-۵ بررسى ضریب وزن و ضرایب یادگیرى.. 41

٣-٣-۴ الگوریتم ترکیبى ژنتیک و تجمعى ذره 42

٣-٣-۴-١ الگوریتم ترکیبى HGAPSO.. 43

٣-٣-۴-٢ روش ترکیبى GAPSO.. 43

٣-۴ روش­هاى بهینه­سازى چند هدفى.. 45

٣-۴-١ روش بهینه­سازى مرتب سازى نقاط غیر برتر نسخه دوم) NSGA-II ( 45

٣-۴-١-١ زیربرنامه   Non-Dominant Sorting (NS) 46

٣-۴-١-٢ زیربرنامهCrowding Distance(CD) 46

٣-۴-١-٣ روند کلى الگوریتم NSGA-II. 47

3-5 نتیجه­گیری و جمع­بندی فصل.. 48

فصل4   بهینه­سازی مکانیزم شش­میله­ای.. 49

4-1 مقدمه. 50

4-2 متد کاهش کنترل شده انحراف مجاز 51

4-3 تابع هدف.. 56

4-4  سنتز بهینه مکانیزم. 57

4-4-1 بهینه سازی تک هدفه. 58

4-4-1-1 سنتز بهینه مسیر اول. 58

4-4-1-2 سنتز بهینه مسیر دوم. 65

4-4-2 بهینه سازی دو هدفه. 72

4-4-2-1 متد کاهش کنترل شده انحراف زاویه انتقال. 73

4-4-2-2 نتایج بهینه سازی.. 75

4-5 نتیجه­گیری و جمع­بندی فصل.. 78

فصل5   نتیجه­گیری.. 79

5-1 نتیجه­گیری.. 80

مراجع. 81

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1 ثابت­های بکار گرفته شده در بهینه­سازی برای مسیر اول  58

جدول 4-2 حدود تعیین شده متغیرهای طراحی برای مسیر اول. 59

جدول 4-3 مکانیزم­های بدست آمده از چهار الگوریتم برای مسیر اول به روش اول. 61

جدول 4-4 مکانیزم بدست آمده از سه الگوریتم برای مسیر اول به روش دوم. 64

جدول 4-5 حداکثر انحرافات مجاز برای سه الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات وGAPSO  برای مسیر اول به روش دوم. 64

جدول 4-6 ثابت­های بکار گرفته شده در بهینه­سازی برای مسیر دوم. 66

جدول 4-7 حدود تعیین شده متغیرهای طراحی مسیر دوم. 66

جدول 4-8 مکانیزم­های بدست آمده از دو الگوریتم تکامل تفاضلی وGAPSO  برای مسیر دوم  به روش اول. 68

جدول 4-9 مکانیزم بدست آمده از الگوریتم GAPSO برای مسیر دوم به روش دوم. 70

جدول 4-10 حداکثر انحرافات مجاز الگوریتم تکامل تفاضلی وGAPSO  برای مسیر دوم به روش دوم. 71

جدول 4-11 ثابت­های بدست آمده برای چهار مکانیزم C,B,A وD ومقادیر خطای هریک… 76

 

فهرست شکل­ها

شکل2-1: مکانیزم وات نوع اول. 13

شکل2-2: مکانیزم وات نوع دوم. 13

شکل2-3: مکانیزم استفن­سون نوع اول. 13

شکل2-4: مکانیزم استفن­سون نوع دوم. 13

شکل2-5: مکانیزم استفن­سون نوع سوم. 14

شکل2-6: تولید نوارهای مغناطیسی.. 15

شکل2-7: مکانیزم استفن­سون نوع سوم برای هدایت نوار مغناطیسی.. 16

شکل2-8: مکانیزم شش میله­ای پروتز زانو کشیده صفر درجه. 17

شکل2-9: مکانیزم شش میله­ای پروتز زانو خمش کامل.. 17

شکل2-10: مکانیزم تغزیه، وات نوع دوم. 17

شکل2-11: مکانیزم شش میله­ای استفن­سون نوع سوم برای تولید مسیر. 18

شکل2-12: چهار موقعیت بعدی مکانیزم در تولید مسیر. 19

شکل2-13: هندسه مکانیزم شش میله­ای استفن­سون نوع سوم]27[. 20

شکل3-1: مفهوم برتری در فضای دو هدفی، ذره a بر بقیه ذرات برتری دارد. 26

شکل3-2: جبهه پارتو مجموعه­ای از جواب­ها در فضای دو هدفه. 27

شکل3-3: عملگر ترکیب در الگوریتم ژنتیک… 29

شکل3-4: عملگر جهش در الگوریتم ژنتیک… 30

شکل3-5: روند کلی یک الگوریتم ژنتیک استاندارد. 31

شکل3-6: مثالی از یک تابع هزینه دو بعدی برای تولید ………. 33

شکل3-7: فرآیند ادغام 7 بعدی.. 34

شکل3-8: روند کلی الگوریتم تکامل تفاضلی.. 35

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید