پایان نامه طراحی بسته‌بندی برای بهبود ماندگاری مغز گردوی تازه


فهرست مطالب

 عنوان                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول-کلیات………………………………………………………………………………………………………..2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-خصوصیات میوه گردو……………………………………………………………………………………………….4

1-2-1-گیاه شناسی گردو………………………………………………………………………………………………….6  

1-2-2-جایگاه محصول گردو در جهان………………………………………………………………………………..7

1-2-3-صادرات گردو………………………………………………………………………………………………………9

1-2-4-واردات گردو……………………………………………………………………………………………………….10

1-2-5-جایگاه محصول گردو در ایران………………………………………………………………………………..10

1-2-6-مغز دانه گردو وکاربردهای آن…………………………………………………………………………………10

1-2-6-1- ترکیبات مهم مغز دانه گردو………………………………………………………………………………..10

1-2-6-2- مصارف غذایی مغز دانه گردو……………………………………………………………………………..14

1-2-6-3- مصارف دارویی مغز دانه گردو……………………………………………………………………………15

1-2-7-عملیات برداشت ، فرآوری و بسته بندی گردو…………………………………………………………….16

1-2-7-1-برداشت……………………………………………………………………………………………………………16

1-2-7-2-فرآوری……………………………………………………………………………………………………………19

1-2-7-3-انبارداری………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-8-استانداردهای گردو………………………………………………………………………………………………..28

1-3-بسته بندی مواد غذایی…………………………………………………………………………………………………34

1-3-1-انواع بسته بندی………………………………………………………………………………………………………35

1-3-2-مواد اولیه در بسته بندی……………………………………………………………………………………………36

1-3-2-1- قوطیهای فلزی…………………………………………………………………………………………………..36

1-3-2-2- ظروف شیشه ای………………………………………………………………………………………………..36

1-3-2-3- بسته های قابل انعطاف……………………………………………………………………………………….37

1-3-2-4- پوششهای پلاستیکی………………………………………………………………………………………….37

1-3-2-4-1- ساختمان شیمیایی پلاستیکها……………………………………………………………………………37

1-3-2-4-2-طبقه بندی پلاستیکها………………………………………………………………………………………38

1-3-2-4-3-انواع فیلمهای متداول در بسته بندی مواد غذایی…………………………………………………..38

1-3-3-فرآیندهای بسته بندی مورد استفاده در مغز های خوراکی……………………………………………..42

1-3-3-1-بسته بندی وکیوم……………………………………………………………………………………………….42

1-3-3-2-بسته بندی شرینک(چروک پذیر)…………………………………………………………………………42

1-3-3-3-پوشش های استرچ…………………………………………………………………………………………….42

1-3-3-4-بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده…………………………………………………………………………..43

1-3-3-4-1-تاریخچه استفاده از MAP………………………………………………………………………………..44

1-3-3-4-2- مزایای استفاده از MAP………………………………………………………………………………….44

1-3-3-4-3- معایب استفاده از MAP………………………………………………………………………………….45

1-3-3-4-4- اهداف اصلی استفاده از MAP…………………………………………………………………………45

1-3-3-4-5-عملیات بسته بندی با MAP………………………………………………………………………………46

1-3-3-4-6- مواد مورد استفاده در بسته بندی MAP………………………………………………………………46

1-3-3-4-7- گازهای مورد استفاده در MAP……………………………………………………………………….47

1-3-3-4-8- افزودن گاز و ایجاد خلا در بسته بندی MAP……………………………………………………..50

1-3-3-4-9-دستگاه های بسته بندی MAP…………………………………………………………………………..50

1-3-3-4-10- تاثیر اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاری مغز های خوراکی…………………………………….52

 فصل دوم-مروری برتحقیقات پیشین………………………………………………………………………53

 فصل سوم-مواد وروشها………………………………………………………………………………………….61

3-1- آماده سازی نمونه ها…………………………………………………………………………………………………62

3-1-1- مواد لازم…………………………………………………………………………………………………………….62

3-1-2- تجهیزات و دستگاه ها……………………………………………………………………………………………62

3-1-3- نحوه آماده سازی نمونه………………………………………………………………………………………….62

3-2- انجام آزمایشات……………………………………………………………………………………………………….63

3-2-1- وسایل و مواد لازم………………………………………………………………………………………………..63

3-2-2- تجهیزات ودستگاه ها…………………………………………………………………………………………….64

3-2-3- آزمون های انجام شده…………………………………………………………………………………………..64

3-2-3-1- اندازه گیری رطوبت………………………………………………………………………………………….64

3-2-3-2- اندازه گیری پراکسید…………………………………………………………………………………………64

3-2-3-3- درصد کاهش وزن……………………………………………………………………………………………66

3-2-3-4- اندازه گیری رنگ…………………………………………………………………………………………….66

3-2-3-5- آزمون شمارش کلی کپک ومخمر………………………………………………………………………67

3-2-3-6- ارزیابی حسی…………………………………………………………………………………………………..68

3-3- تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………….69

فصل چهارم – بحث وبررسی…………………………………………………………………………………71

4-1- بهینه سازی فرآیند به روش سطح پاسخ…………………………………………………………………………72

4-1-1- تجزیه مدل برازش یافته برای اندیس پر اکسید……………………………………………………………73

4-1-1-1- بهینه سازی………………………………………………………………………………………………………77

4-1-2- تجزیه مدل برازش یافته برای درصد رطوبت………………………………………………………………77

4-1-2-1- بهینه سازی………………79                                                                                                                                   

4-1-3- تجزیه مدل برازش یافته برای درصد کاهش وزن………………………………………………………..79

4-1-3-1- بهینه سازی………………………………………………………………………………………………………81

4-1-4- تجزیه مدل برازش یافته برای تغییرات رنگ……………………………………………………………….81

4-1-4-1- بهینه سازی………………………………………………………………………………………………………84

4-1-5- تجزیه مدل برازش یافته برای قابلیت پذیرش………………………………………………………………85

4-1-5-1- بهینه سازی………………………………………………………………………………………………………87

4-1-6- بهینه سازی نهایی………………………………………………………………………………………………….88

4-2- آزمون شمارش کلی کپک ومخمر………………………………………………………………………………88

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………..90

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………91

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….92

 منابع………………………………………………………………………………………………………93

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید