پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین

(روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)

 استاد راهنما:

دکتر بابک مهماندوست اصفهانی

استاد مشاور:

دکتر داود طغرائی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………..آ

فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………..د

فهرست جدول ها………………………………………………………………………………………………..ح

چکیده………………………………………………………………………………………………………………ط

واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………………..ی

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………1

1-1- بحران جهانی انرژی و انرژی باد………………………………………………………………………………………….1

1-2- توربین های بادی و انواع آن……………………………………………………………………………………………….4

1-2-1- توربین های بادی محور عمودی………………………………………………………………………………………5

1-2-2- توربین های بادی محور افقی…………………………………………………………………………………………..6

1-3- ایرودینامیک روتور توربین های بادی…………………………………………………………………………………..9

1-3-1- ضریب عملکرد توربین های بادی………………………………………………………………………………….12

1-3-2- ایرفویل توربین های بادی…………………………………………………………………………………………….16

1-4- بررسی اجمالی تحقیق اخیر………………………………………………………………………………………………20

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین…………………………………………………………………..22

2-1- طراحی از پایه………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2- بهینه سازی ایرفویل ها……………………………………………………………………………………………………..24

2-3- روش های تحلیل( طراحی مستقیم)…………………………………………………………………………………….26

2-3-1- روش مستقیم پنل………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-2- روش لزج-غیرلزج……………………………………………………………………………………………………..28

2-3-3- روش های دینامیک سیالات محاسباتی……………………………………………………………………………28

2-4- مدل اغتشاش اسپالارت-آلماراس……………………………………………………………………………………..30

2-5- آزمایش های تجربی ………………………………………………………………………………………………………31

2-6- موسسات و مراکز طراحی ایرفویل توربین های بادی……………………………………………………………..32

فصل سوم: روش طراحی و تعریف مسئله……………………………………………………………..34

فصل چهارم: تحلیل ایرودینامیکی ایرفویل…………………………………………………………..38

4-1- روش عددی پنل…………………………………………………………………………………………………………….38

4-1-1- شرط کوتا…………………………………………………………………………………………………………………41

4-1-2- ضریب تاثیر……………………………………………………………………………………………………………….42

4-1-3- جواب عمومی معادله ی لاپلاس بر پایه اتحاد گرین………………………………………………………….44

4-1-4- الگوریتم و مراحل حل یک مسئله به روش پنل…………………………………………………………………46

4-1-5- پیکربندی و حل مسئله…………………………………………………………………………………………………46

4-1-6- نتایج حاصل از روش پنل……………………………………………………………………………………………..51

4-2- دینامیک سیالات محاسباتی CFD……………………………………………………………………………………..57

4-2-1- مقدمه ای در مورد دینامیک سیالات محاسباتی…………………………………………………………………57

4-2-2- الگوریتم حل یک مسئله CFD……………………………………………………………………………………..57

4-2-3- شبکه بندی و حل مسئله……………………………………………………………………………………………….58

4-2-4- مدل سازی اغتشاش……………………………………………………………………………………………………63

4-2-5- استقلال شبکه…………………………………………………………………………………………………………….65

4-2-6- نتایج حل CFD………………………………………………………………………………………………………….66

4-3- بررسی تجربی و آزمایش تونل باد……………………………………………………………………………………..78

4-3-1- مقدمات کار………………………………………………………………………………………………………………78

4-3-2- نتایج حاصل از آزمایش تونل باد……………………………………………………………………………………87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری، مقایسه و پیشنهادات………………………………………………90

5-1- مقایسه نتایج حاصل از روش های مختلف تحلیل ایرودینامیکی……………………………………………….91

5-2- مقایسه نتایج با ایرفویل های پیشین……………………………………………………………………………………..95

5-2-1- مقایسه با نتایج تجربی پیشین………………………………………………………………………………………….95

5-2-2- مقایسه با نتایج عددی ایرفویل های پیشین………………………………………………………………………..99

5-3- مقایسه ضریب عملکرد محاسبه شده از روش CFD و نتیجه آزمایش تونل باد…………………………..101

5-4- تاثیر تعداد پره های توربین بر ضریب عملکرد…………………………………………………………………….102

5-5- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….103

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………107

پیوست (الف): جداول مربوط به نتایج……………………………………………………………………………………….107

پیوست (ب): کد کامپیوتری روش عددی پنل بر پایه توزیع خطی گردابه………………………………………..111

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………..116

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید