پایان نامه طراحی آب­بند فشار بالا


دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی آب­بند فشار بالا

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

استاد راهنما

دکتر محمود فرزین

1394

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فهرست مطالب.. هشت

فهرست شکل­ها.. یازده

فهرست جدول­ها.. چهارده

چکیده.. 1

فصل اول: مقدمه                                                                                                                                                    

1-1 تاریخچه.. 2

فصل دوم: انواع رینگ­های آب­بندی                                                                                                                                                     

2-1 مقدمه.. ۶

2-2 آب­بندهای او- رینگی.. 7

2-3 آب­بندهای یو- رینگی.. 12

2-۴ آب­بندهای وی- رینگی.. 12

2-۵ آب­بندهای سی- رینگی.. ١۴

2-۶ آب­بندهای بر اساس طرح بریجمن.. ١۵

فصل سوم: پلیمر­ها و خواص مکانیکی آن­ها

3-1 مقدمه.. 22

3-2 الاستومر­ها..

3-2-1 رفتار مواد الاستیک. 25

3-2-2 رفتار تنش- کرنش مواد الاستیک. 26

3-2-3 مدل­های ارائه شده از تابع انرژی کرنشی. 27

3-3 پلاستیک­ها   31

 

3-3-1 خواص مکانیکی پلاستیک­ها. 32

فصل چهارم: مدل­سازی مواد انتخابی برای آب­بند

۴-1 مقدمه.. ۴١

۴-2 انتخاب جنس آب­بند.. ۴١

۴-2-1 پلی­آمید­ها (نایلون). 42

۴-2-2 پلی­اتیلن. 42

۴-2-3 NBR.. 43

۴-2-۴ سیلیکون. 44

۴-3 انجام آزمون.. ۴۴

۴-3-1 آزمون کشش تک محوره. 44

۴-3-2 آزمون فشار تک محوره. 48

۴-3-3 آزمون رهایی از تنش. 50

۴-3-۴ آزمون سختی. 53

۴-۴ مدل­های ساختاری.. ۵۴

۴-۴-1 شبیه­سازی رفتار NBR و سیلیکون. 55

4-4-2 شبیه­سازی رفتار PA6، UHMWPE-glass و UHMWPE-ceramic. 56

فصل پنجم: ارائه و تحلیل نتایج

۵-1 مقدمه   ۵٧

 

۵-2 انبساط سیلندر و انقباض پیستون.. ۵٨

۵-3 شکل آب­بند.. ۶٠

۵-۴ فشار آب­بندی.. ۶٩

فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهاد

۶-1 نتیجه­گیری.. 73

۶-2 پیشنهاد.. ٧۴

پیوست الف.. 75

مراجع.. 76

 

عنوان                                                                                                                                                                                صفحه

شکل ‏1‑1- مقطع طولی از یک سیستم ترمز هیدرولیکی [2]   3

شکل ‏1‑2- بزرگ­نمایی بخشی از شکل ‏1‑1 شامل او- رینگ لاستیکی [2]   3

شکل ‏2‑1- مجموعه­ی آب­بند شامل رینگ لاستیکی و گلند [9]   7

شکل ‏2‑2- توزیع فشار در او- رینگ [11].. 8

شکل ‏2‑3- رابطه­ی بین سختی او- رینگ و میزان لقی و فشار سیال [9]   9

شکل ‏2‑4- قابلیت ارتجاعی او- رینگ [11].. 10

شکل ‏2‑5- تزریق رینگ به داخل لقی برای فشار نزدیک bar100  10

شکل ‏2‑6- رینگ پشتیبان برای او- رینگ [11].. 11چژ

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد