پایان نامه طبقه اجتماعی و سبک زندگی


طبقه اجتماعی

و

 سبک زندگی

 

 

استاد راهنما : دکتر صدیق سروستانی

 

استاد مشاور : دکتر غلامعباس توسلی

 

استاد داور : دکتر محسنی تبریزی   

 

 

دانشجو :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

مفهومی که ما در این رساله به آن پرداخته‌ایم ، سبک زندگی می‌باشد. انتظار می‌رود که بررسی این مفهوم در نهایت به ما معلوم دارد که این مفهوم تحت تأثیر طبقه اجتماعی تا چه حد بر گستره شناخت ما از فرآیندها و روندهای زندگی خواهد افزود. قضاوت درباره این که تاکجا توانسته‌ایم این مفهوم را با توجه به جامعه ایران بررسی کنیم، به عهده خواننده است اما با توجه به کمبود منابع پژوهشی مربوط به سبک زندگی در ایران امکان مقایسه داده‌های تجربی وجود ندارد. فرض اصلی تحقیق که از نظریه بوردیو استنتاج شده است اینست که «بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی رابطه وجود دارد» سبک همان اعمال و کارهایی است که به شیوه خاص طبقه‌بندی شده و حاصل اداراکات خاصی هستند. سبک زندگی تجسم‌یافته ترجیحات افراد است که به صورت عمل درآمده و قابل مشاهده هستند و الگوی غیرتصادفی و ماهیتی طبقاتی دارد. سبک زندگی به وسیله شاخص‌هایی مانند : نوع روابط اجتماعی نحوه گذران اوقات فراغت، سلیقه و مدیریت بدن مورد سنجش قرار گرفته است . متغیر مستقل این تحقیق با عنوان طبقه اجتماعی به وسیله دو شاخص میزان سرمایه اقتصادی و میزان سرمایه فرهنگی به صورت شاخصی تجمعی در ارتباط با سبک زندگی قرار گرفته و فرض اصلی پژوهش مورد تأیید تجربی قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                                   شماره صفحه

موضوع                                                                                                 شماره صفحه

مقدمه

فهرست جداول

1ـ بخش اول :  کلیات                                                                                          1

1-1- طرح مسئله                                                                                              2

2-1- اهداف پژوهش                                                                                          4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            5

2ـ بخش دوم : ادبیات نظری موضوع                                                                    6

1-2- سوابق نظری تحقیق

1-1-2- مقدمه‌ای بر طبقه اجتماعی و قشربندی اجتماعی                                        7

2-1-2- مقدمه‌ای بر سبک زندگی                                                                        21

3-1-2- مارکس، طبقه و سبک زندگی                                                                  30

4-1-2- ماکس وبر و سبک زندگی                                                                      38

5-1-2- نظریه‌های معاصر درباره طبقه اجتماعی                                                  43

6-1-2- بوردیو و جامعه‌شناسی                                                                         50

7-1-2- تورشتاین وبلن                                                                                     78

2-2- مروری بر سوابق تجربی                                                                           82

3-2- جمع‌بندی دیدگاه‌های نظری و تدوین چارچوب نظری تحقیق                          86

3ـ بخش سوم : روش‌شناسی موضوع                                                                  106

1-3- مفاهیم و متغیرها                                                                                      107

2-3- چگونگی سنجش                                                                                        107

3-3- نوع روش تحقیق                                                                                       108

4-3- جامعه آماری                                                                                            109

4ـ بخش چهارم : نتایج تحقیق                                                                              116

جداول توصیفی                                                                                                  117

طبقه اجتماعی                                                                                                     122

نتایج تحلیلی و جداول تقاطعی                                                                              124

نتایج نسبی رابطه اجتماعی                                                                                  124

جداول تبیینی                                                                                                     127

اوقات فراغت                                                                                                      132

طبقه اجتماعی برحسب مدیریت بدن                                                                     151

طبقه و ورزش                                                                                                    153

نمودار فضای طبقاتی و سبک زندگی                                                                    157

جمع‌بندی از بخش تحلیل داده‌ها                                                                           158

5ـ بخش پنجم : نتیجه‌گیری                                                                                  207

نتیجه‌گیری                                                                                                        208

منابع و مآخذ                                                                                                     211

ضمایم                                                                                                              217

پرسشنامه                                                                                                         1

جداول                                                                                                               8

فهرست  جداول توصیفی

جدول شماره 1. تعداد پاسخگویان برحسب جنس                                                  116

جدول شماره 2. تعداد پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر                                     118

جدول شماره 3. تعداد پاسخگویان برحسب منزلت شغلی پدر                                 118

جدول شماره 4. تعداد پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه پدر                      119

جدول شماره 5. تعداد پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات پاسخگویان                 119

جدول شماره 6. تعداد پاسخگویان برحسب قیمت تقریبی اتومبیل                            120

جدول شماره 7. تعداد پاسخگویان برحسب قیمت تقریبی منزل مسکونی                  120

جدول شماره 8. تعداد پاسخگویان برحسب میزان سهام                                        121

جدول شماره 9. تعداد پاسخگویان برحسب طبقه اجتماعی                                      122

جدول شماره 10. تعداد پاسخگویان برحسب میزان سرمایه فرهنگی                        123

جدول شماره 11. تعداد پاسخگویان برحسب میزان سرمایه اقتصادی                      123

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید